AmaderShomoy.com

ivbv cvRv I ZvRwibi Rb mvo 6k KvwU UvKv `vwe

gvnv` Avjx evLvix, UiUv _K: ivbv cvRv I ZvRwibi MvgU kwgK`i wZc~iY Av`vq mvPvi b`vijvwfwK wKb K_m KvBb I Mvevj UW BDwbqb - B۪vwAj AvZ Ges AvRvwZK kg msv (AvBGjI) KZK mg_bcy Rbfvi `yw`bi eVK hvM w`Q bv IqvjgvU I gvsMv mn AZ 20wU bvgKiv ev cwZvb|...

Roots

Roxypaint


AmaderShomoy.com

Best website Packages
cevmi Lei
weGbwc-RvgvqvZi KviY 5 wmwU Kicvikb wbevPb AvIqvgx jxM cv_x`i civRq' cavbgx kL nvwmbvi G ee Kx Avcwb mg_b Kib ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI Lei

ivRbwZK `jjvi KiY evavM֯ nQ `ki Dbqb


dviK Avjg : weki mybvgab ...

AvRvwZK Pvc bB: MIni wiRfx


Gg G Avnv` kvnxb : cavbgxi ciiv welqK Dc`v W. MIni wiRfx ejQb, wbevPb cևk evsjv`ki Ici Kvbv AvRvwZK Pvc bB| ...

ivRbwZK cwiPqi Da IV RbMYi Rb KvR Ki hve


dviK Avjg t gZvmxb `j RbMYi Pvwn`v cyib KiZ cviwb ejB mB `ji gbvbxZ cv_xK Zviv cZvLvb KiQ| Pvbj 24 Gi mv_ ^vvZKvi MvRxcyi ...
wfb Lei
webv`bi Lei
Ljvi Lei

AvIqvgx jxM Pvv bvbv Pvc weGbwc


Av.jxMi cv_x ga AveiB Pov
`xcK Payix : `ki `yB bx kL nvwmbv I Lvj`v wRqvK hyivi ciivgx Rb Kwii wPwV, Avevi `yB `ji bZv`i m we`wk KUbxwZK`i eVK Ges `xNw`b ai weivRgvb ivRbwZK msKU wbq weivax `j weGbwc Pvci gyL coQ Avi AvIqvgx jxM Pvv fve `Lv w`qQ|
ivRavbxi jkvbi nwiUR nvUj MZ mvgevi wewfb `ki KUbxwZK`i m weGbwci cwZwbwa`ji Ges ivZ AvUUvq AvIqvgx jxMi mfvcwZ kL nvwmbvi avbgwi ivRbwZK Kvhvjq AvIqvgx jxMi cwZwbwa`ji m AbywZ eVK `ki `ywU cavb `ji `yiKg gZ `Lv w`qQ| miKvi Kxfve wbevPb

AvaNvq `o jvL wjelY Kxfve me : kL nvwmbv

AccPviB cuvP kni AvIqvgx jxMi nvi
`xcK Payix ...

Dj fwelZi Rb avivevwnKZv PvB : Rq

wekl cwZwbwa : evsjv`kK gag Avqi `k wnmve cwZwZ ...

Pvc GovZ kL nvwmbv RvwZmsN Awaekb hvQb bv

XvKv gnvbMi weGbwci mgvek bZv`i AwfhvM
Avwgbyj ...

Awbqg cgvwYZ njB BDbymi wei AvBwb eev

PMvg GbweAvi Pqvigvb
gv. kwn`yj Bmjvg, PMvg ...

W. BDb~mK miKvii nbvi c`c Gikv` DwM

iwdK Avng` : RvZxq cvwUi Pqvigvb I mveK ivcwZ mBb ...

mxgv Wvb gvZvqb w`wji KvQ evLv PqQ XvKv

AvRvwZK W : evsjv`k I cvwKvbi mxgv wkMwMiB ...

QvjxM mfvcwZK RyZvcUv

UvvBj cwZwbwa : c_geli GK QvxK hbnqivbx Kivq ......

weGbwci iciLvK ^vMZ Rvbve 14 `j

msm` ck Kib : gvnv` bvwmg
`xcK Payix : ......

miKvwi eevcbvq gvjqwkqv 700 kwgK bqv ne

dviK Avjg : miKvwi eevcbvq evsjv`k _K gvjqwkqvi ...

weGbGd bv cjI Qwo cj gywRvU

nvwjg gvnv` I `jvqvi nvmvBb : bZzb ivRbwZK `j wnme Qwo cZxK wbq wbevPb Kwgkb (Bwm) _K wbeb ...

KvbvWvq cv mZz `ybxwZ gvgjvq bZzb gvo!

gvnv` Avjx evLvix, UiUv _K : KvbvWvq cv mZz ......

Kvji wWGbG cwiv nQbv

nvwjg gvnv`: AvBbi RwUjZv I cywjki AmnhvwMZvi KviY ...

nvwmbvK eySvbvi myhvM cvQb bv gbgvnb

G K AvRv` : wbevPbi AvM fviZi m wZv I jmxgv ...

Mv aij kvw iv ne bv

gRi Rbvij (Ae.) mq` gynv` Beivwng (exi cZxK)| 4 ...

W. BDb~m AvBb fvObwb : BDb~m mUvi

W wicvU : cևdmi W. BDb~m Kvbv AvBb f Kibwb ej `vwe KiQ BDb~m mUvi| mvgevi ivZ GK weewZi ...

ZviK ingvbi Ici cgvYnxb AwfhvM AbwZK

W wicvU : Awjqvi wbD mvD_ Iqjm mywcg KvUi ...

GbKdjvBwUm ivM!

G K AvRv` : UMv RxevYy enbKvix GKwU gkv Kvgovbvi 5 _K ...

gvbvbK wbq m`n evoQ weKavivq

W wicvU: Avevi bZyb Ki ZZxq dU MVbi j Kbfbkb ...

AvIqvgx jxM Rx`i g```vZv : gI`y`

W wicvU : AvIqvgx jxMB Rx`i g```vZv ej ge KiQb ...

Եxov Dbqb cwil` AvIqvgx jxM I weGbwci g bq

Gj Avi ev`j : AvIqvgx jxM Avi weGbwc AvMvgxZ hvivB gZvq _vKzK wewfb mgmvi K_v Zzj ai Zv`i gvmR ......

jۇb Z_gxK `yB hyeKi KU~w

W wicvU : jۇb `yB hyeKi Abyiva Zv`i m Qwe ......

mvsm` nqI wK mvsm` c` jov hvq ?

AvdZve Dwb wQwKx : msm` envj iL cavbgxi msm` wbevPb Abyvbi mvwZK NvlYvq `kevmx nKPwKZ| KviY, ...

Av.jxMi Kcvj Nvg, gyL nvwm

W wicvU : gZvmxb AvIqvgx jxMi fZi-evBi GLb Rvjv I Rjywb| 14 `j I Gikv`i RvZxq cvwUK m wbq ...

gviR wgwWqvi bvg cZviYvq cwZw`b wkKvi nQ AmsL gvbyl

gyiv` nvmb : RvZxq cwKvq PvUzKvi wevcb, wjdjU, cvvimn ...

mvsevw`K cUvbvi gvgjvq AeZx Rvwgb cjb iwb

bymivZ Aw`wZ : emiKvwi Uwjwfkb BbwWcbWUi `yB mvsevw`KK ...

AvR eyaevi Kvivgy nZ cvib iwb

nvwjg gvnv` : cUzqvLvjx-3 Avmbi msm` m`m Kvivew` ...

nZvKvix`i Mvii `vweZ ^ivgxK MYRvMiYi viKwjwc

wiKz Avwgi : mviv`k MYRvMiY gi Kgx`i nZv, nZv ......

ivRbwZK mgvavb we`wk`i gaZv mvbRbK bq : Kv`i

Avwbmyi ingvb Zcb : evsjv`ki AfixY ivRbwZK mgmv mgvavb we`wk`i gaZv Avgv`i Rb mvbRbK bq| ...

AvBb bq, bxwZgvjvq Rwg eiv `Iqvi AvqvRb ?

Avwbmyi ingvb Zcb : ijIqi AvBb I wewaZ bv _vKjI cwZwK g~j fwg gYvjq _K AwaMnb Kiv ijfwg vqx ...

msweavb cwieZb Ki 9wU cև`k KiZ ne : Avmg ie

iwdK Avng` : RvZxq mgvRZvwK `j (RGmwW) mfvcwZ Avmg Ave`yi ie ejQb, RvwZK ivRbwZK I wbevPwb msKU ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>