AmaderShomoy.com

Aekl Kv`i gvjvi Kx nQ?

gvnv` Avjx evLvix, UiUv _K : mywcg KvUi Avwcj wefvM KZK GKvˇi gvbeZvweivax Acivai gvgjvq RvgvqvZ bZv Avyj Kv`i gvjvi duvwmi ivqi welq wbq AbjvBb evsjv`k cwjwUKv eM wekl GKwU chvjvPbv KiQb WBwj wbD GR cwKvi AvRvwZK welqK mv`K WwfW evMgvb|...

Roots

Roxypaint


AmaderShomoy.com

Best website Packages
cevmi Lei
AvIqvgx jxM ^vaxbZvi weci kw, gZvq Mj `k wew Kie Lvj`v wRqvi G ee wK mg_b Kib?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI Lei

Av.jxMi wekvj fvU evsK AvQ: Rq


Avj-Avgxb Avbvg: AvIqvgx jxM mfvcwZ Ges cavbgx kL nvwmbvi cy mRxe IqvR` Rq ejQb, Avgv`i `ji bZvKgxiv hw` mymsMwVZfve ...

cևqvRb Rvi Ki `vwe Av`vq: BDb~m


gyiv` nvmvb: wbevPb ne wKbv GUv AyZ ck, AvMvgx `yB/GK gvmi gaB wbevPb nIqvi K_v iqQ| me `ji AskMnY Avgiv kvwc~Y ...

RvgvqvZi niZvj KIgx I wnReyZ Zvnixi


nvwjg gvnv`: Bmjvg ivi bwZK `vwqZeva _K RvgvqvZi GKUvbv niZvjK mdj Kiv I bvkKZvq Ask wbZ ivRavbxi Avkcvki Dc-kni ......
wfb Lei
webv`bi Lei
Ljvi Lei

Avwcj wefvM Kv`i gvjvi ivq AvR


gvngy`yj Avjg : mywcg KvU AvR gjevi Kv`i gvjvi Pov ivq NvlYv nQ| AvRvwZK Aciva UvBeybvj G ch QqwU ivq NvlYv nqQ| Ze gywhyKvjxb gvbeZvweivax AvRvwZK Acivai wePvi UvBeybvji `qv ivqi wei Kiv Avwcji wggvsmvq GwUB mywcg KvUi c_g ivq| mywcg KvUi AvR gjevii Kvh ZvwjKvq cavb wePvicwZi bZZvaxb 1bs Avwcj ei c_gB GB gvgjvwU ivq ...

`wZ hyvcivaxiv wbevPb AhvM

bRg~j nK miKvi I Zvdvj nvmb : AvRvwZK Aciva UvBeybvj ...

mevP kvw bv nj KVvi Kgm~wP : MYRvMiY g

wiKz Avwgi : gywhy gvbeZvweivax Acivai `vq RvgvqvZ bZv Kv`i gvjvi mevP kvw bv nj KVvi Aevb ...

Kv`i gvjvi wec ivq Mj niZvj

mvBd bvwmi : hyvcivai gvgjvq Avwcji ivq Kv`i gvjvi ...

HKe nj AvIqvgx jxMK KD nvivZ cvie bv

UvvBj AvIqvgx jxMi Kgx mgvek Rq
ZvbwRbyj ......

AvIqvgx jxM ^vaxbZvi weci kw, `k wew Kie : Lvj`v

Avwgbyj nK fBqv (XvKv) I gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K ...

wb`vi KuvUvq ZweZ `k

gyiv`yj Bmjvg * wdwjcvBb _K :
fvjv wKQy Kij jvK cksmv Kie mUvB ^vfvweK| wK ^vfvweK me wKQy ...

Lvj`vi mgveki gvV wkweii `Lj

gywneyj Aviwdb, ivRkvnx _K : `jxq bZv weGbwc Pqvicvmb Lvj`v wRqvi ivRkvnx wefvMxq mgveki gvV `Lj ...

Kvwkgcyi KvivMvi _K mvsm` iwb gy

RR Avnv`,MvRxcyi _K : mvsevw`K cUvbv I Pvu`vevwRmn ...

mvwKe-gmygx-Ryqj AvBP BDwbmdi fQv `~Z

wigb gvndzR : cLvZ Rv`ywkx Ryqj AvBP, wKUvi mvwKe ...

ivRDK KgKZvi kZvwaK cU!

bRg~j nK miKvi : ivRDKi GKRb cwiPvjKi wei bvg I ebvg c~evPjmn ivRDKi kZvwaK cU bIqvi AwfhvM ...

ԆRjLvbv GKUv weivU wkv

nvwjg gvnv` : miKvi`jxq msm` m`m Mvjvg gvIjv iwb ......

RbMYI myz wbevPb Pvq

dviK Avjg :`ki RbMYI AvMvgx wbevPb myzfve mbnvK ...

miKvi e`ji Avkvq Abyc PwUqvK cZ gwiqv fviZ

G K AvRv` : evsjv`k Kvivew` fviZi wewQbZvev`x msMVb ...

Avwg KvUzb fwZ MևbW-eyjU `LwQ : wR bZvi x

G K AvRv` : AvjvwPZ 21 AvM MևbW nvgjvi AvM mvmxiv ...

Kvivgy nqB wR-wUwfi UKkvZ iwb!

nvwjg gvnv` : Kvivgy nqB wR-wUwfi UKkvZ hvM w`jb ...

wbevPbKvjxb miKvi K K _vKQb!

bvkivZ Avwkqvbv Payix : AvMvgx RvZxq msm` wbevPbi ...

mvBevi Mvs _K wgwjqb cvD iv

mq` kvn mwjg Avng` : weևUbi AbZg cfvekvjx evsK mvUvvi evsK gv GKwgwbUiI Kg mgqi eeavb weki ...

Rq PgK- kl bvwK i ?

W wicvU : G gvmi 12 ZvwiL enwZevi AvIqvgx jxM ...

RqK 10 ck

ivwk` wiqvR: mwRe IqvR` Rqi ivRbwZK mdi, Rbmfvq fvlY ...

Wvg wkIi, Avwg Kiv bB, Avwg mZ ewj : A_gx

W wicvU : Avwg Wvg wkIi, Avwg Kiv bB| Avwg mZ ......

39 x iL Avevi weq

W wicvU : BZvgaB wZwb 39 evi weq Ki wek iKW ...

kvw Pzw evvevqb bv Ki miKvi cZviYv KiQ: mwZ ev s

gyKzj nvq`vi: 1997 mvj cveZ PMvg h kvw Pzw nqwQj ...

AvMvgx 5 eQi Avcwb `k _vKeb Zv, RqK gvwn we Payix

W wicvU : weKaviv evsjv`ki hyM-gnvmwPe gvwn we ...

gqi gZyi Lei b cuvPZjv _K gvqi jvd

W wbDR : gqi gZyi Lei b cuvPZjv _K jvwdq co ...

Lvj`v wRqv MYZK nZv KiZ Pvb : myiwZ mb

`xcK Payix : AvIqvgx jxMi Dc`v cwil`i m`m I `iwenxbgx ...

msweavb mskvab bv KiB 24 GwcևjI wbevPb me

bvkivZ Avwkqvbv Payix : eZgvb msweavbi weavb Abyhvqx miKvi PvBj I wbevPb Kwgkb gb Kij 24 Aveii ...

eo aibi Rw nvgjv I wnUwj Abyhvqx nZvi Avkv

Rw cwkK gRi wRqv Mvi bv nIqvq
wece wekvm : Rw msMVb Avbmvijvn evsjv wUgi Kvhg Pvjvbv ...

weGbGdK wbeb w`Z hvQ Bwm!

kZc~iYi Rb mgq ew
`jIqvi nvmvBb : evsjv`k bvkbvwj dUK (weGbGd) wbeb w`Z hvQ wbevPb ...

Kv`i gvjvi ivq wNi bvkKZvi cwiKbv

mviv`k evowZ bRi`vwi
nvwjg gvnv` I BmgvCj ......

miKvwi PvKwiZ cb 3 jvL c` k~b

Zvdvj nvmb : Rbckvmb gYvjqi wnme Abyhvqx eZgvb miKvwi PvKzixZ c`i msLv 14 jvL 5 nvRvi 524wU| ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>