AmaderShomoy.comhome


wek my`ix cwZhvwMZvi Bmjvwg Reve


 

W wicvU : wek my`ix cwZhvwMZvi Gevii AvqvRK B`vbwkqvZv wbq m `k Avb` gvZvqviv ne wK, cwZev`i gyL AvqvRbUvB coQ AwbqZvqAbw`K MYgvagi cPvii AbKUv evBi nZ PjQ Iqv gymwjgv-i dvBbvj

 

Iqv gymwjgv njv gymwjg cwievii my`ix`i wbq bZyb aibi GK cwZhvwMZvGi i nqwQj `y eQi AvMZe B`vbwkqvi G AvqvRb ZZxq eQi cv iLQ AbiKg AvKlY wbqGevi Avi ay B`vbwkqvi cwZhvMx wbq bq, we`wkbxI _vKQb gjevii dvBbvjbvBRwiqvi `y Rb, Avi gvjqwkqv, ebvB, Bivb, hyiv, GgbwK evsjv`kiI GKRb Ki cwZhvMx AvQb mLvb

 

Avmb wgm Iqv wKsev my`ix-miv wbevPbi AviK cwZhvwMZv wgm BDwbfvm-Gi Pq Iqv gymwjgv-i wbqgKvbyb GKevi Avjv`vmLvb `nc`kbxK AbKUv gyL Ki Zvjvi Kvbv myhvM bBcwZhvwMZvi cwZvZv GKv kvw RvwbqQb, GLvb Ask wbZ nj cwZhvMxK wnRve ciZ ne Avi vU, avwgK Ges vBwjk nZ neGme Yi cgvY wnme wbRi mK GKUv iPbv wjL cvwVqwQjb weki bvbv `ki gymwjg gqivm wQj GKUv wfwWI, hvZ cwZhvMxiv Kvivb ZjvIqvZi `Zv `wLqwQjbmme `LB 100 Rb Ave`bKvixK mwg dvBbvji Rb eQ bb wePviKivdvBbvj DVQb 20 RbweRwqbxi bvg NvlYv Kiv ne eyaevi, RvKvZvq Abyq Mv dvBbvj klGevii Iqv gymwjgv cyivi wnme cveb 2 KvwU 50 j B`vbwkqvb iwcqv, A_vr gv 2,200 WjviGi evBi wekl AvKlY, mw` Avie nR Kiv Ges Zyi I fviZ Avb`gYi myhvM

 

cyivi UvKvi A ewk bv njI bvBRwiqvi cwZhvwMbx Avqkv Av`iv Av`wmbv Lye Lywkfvi wZbUvq DV dRii bvgvR co, `ycyi GwZg`i m Avnvi, Zvici Bmjvg wb`wkZ bxwZ Abyhvqx Avw_K jb-`b Ges cwe agM֚ Kvivb cvV welq Kvm Kiv - GZ aKji ciI nvwm gyLB wZwb ejjb, GLvb Ask wbZ ci Avwg Lye LywkGUv wgm Iqv-Gi Pq Avjv`v, KviY, ILvb evBii m`hUv ewk cvavb cvq Avi GLvb fZii m`hUvB ewk iZc~Y kl Lye iZc~Y GKwU K_v ejQb jvMvm wekwe`vjqi Qvx AvqkvZuvi gZ, ԆKvivb Avgv`i ej, Iiv hv KiQ KiZ `vI, Avgiv Avgv`i KvR KwiAvwg ay kixii hme Ask (Bmjvg ag Abyhvqx) `Lvbv eviY, mBjvi h_Q c`kbi wec

 

B`vbwkqvi Bmjvgcwiv Aek wgm BDwbfvm cwZhvwMZvi evcvi GZUv mnbkxj bbZuv`i `vwei gyL wewKwbce ev` w`qB cwZhvwMZv AvqvRbi NvlYv w`qwQj AvqvRKivZvZI AwbqZvi gN KvUwbAvMvgx 28 mޤ^i RvKvZvZB nIqvi K_v cwZhvwMZvi dvBbvjwK miKvi ejQ, mLvb _K wgm Iqv cwZhvwMZv evwj-Z mwiq wbZm~: wWWvweD 

vbxq mgq : 0 NUv, 17 mޤ^i 2013 
pag