AmaderShomoy.comhome


gvw`K cavbgx cv_x Kivi bc_


W wicvU : RivUi gyLgx bi` gvw`K cavbgx c`cv_x NvlYv Kiv wbq weRwci AKjn gUvZ wn`yZev`x kxl msMVb msN cwieviK gvV bvgZ nq৷ Av`fvwbmn `ji GKvski Avcw AMvn Ki GB wmv bqv nq৷  

2014 mvji msm`xq wbevPb weRwc bZv RivUi gyLgx bi` gvw`i bvg P~ov Kiv nq `xN Uvjevnvbvi ci৷ Avcw wQj `ji GKvski৷ Zvnj Kb Kiv njv gvw`K `ji cavbgx c`cv_x?

c_gZ, `ji bZv-Kgx`i msLvMwi Ask PvBQb gvw`K cavbgx c`i cv_x wnme৷ wZxqZ, gvw`K cavbgx c`cv_x Kiv nj wn`yZ Kgm~wPK cvavb `qv ne৷ hgb, ivxq ^qsmeK msN, wek wn`y cwil`i gZ gjev`x I Muvov wn`y msMVbwji `vwe ivg gw`i wbgvY, Ry-KvkxiK wekl myweav `qv msweavbi 370 bs aviv wejvc, Awfb `Iqvwb wewa cYqb BZvw`৷

DjL, fviZi `Iqvwb wewa gymjgvb`i cևhvR nq bv৷ hgb ZvjvK, fiYcvlY fvZv, welqmwi fvMevUvqviv BZvw`i dqmvjv nq gymwjg cvmvbvj AvBb Abymvi৷

Ze cavbgx c`cv_x wnme gvw`i bvg NvwlZ nevi ci gvw` Ges AiY RUwji gZ weRwci wKQy kxl gb KiQb, 1990-Gi `kKi wn`yZ Ges 2014 mvji wn`yZi ga dvivK wei৷

Zv`i gZ, wbevPbx cPvii cavb nvwZqvi ne gbgvnb wms miKvii `ybxwZ, miKvii bxwZi MnYi cyZ, mvm Z_v `ki wbivcv ivq KsMm RvU miKvii Pig e_Zv৷

ZvB nwiqvbvq Zvi c_g wbevPbx mfvq gvw`i K wQj Kicwi cwieZ DMcwi myi৷ wn`yZev`i K_v GKeviI Zvjbwb wZwb৷ Rvi w`q ejQb, K` hvM I ewj miKvi bv _vKj `ki wbivcvi Kvbv MvivwU bB৷ Zvi fvlvq kwkvjx miKvi Ges kwkvjx bZv kwkvjx ivi cZxK৷

cvwKvbi cwZI Kvbv vi bv w`q ejQb, jovB Avgv`i `vwi`, Awkv I gjev`i wei| cvwKvbi cwZ Avn&evb Rvwbq gvw` ejb, mvm Avi e`yK-mswZZ KviviB gj nq bv|

gvUK_v, ivbZvi auvPB cvwKvbi cwZ Zvi evZv৷ fO w`jb Zv`i aviYv, hviv fewQjb gvw` GjB hyi cwiek Zwi ne৷

cvkvcvwk ivRbwZK weklKiv gb KiQb, weRwc miKvi Movi gZv GKK msLvMwiZv cve bv৷ A_vr msm`i wbgmfvi 543wU Avmbi ga 272wU Avmb njv gvwRK msLv৷ mUv nqZ bvI cZ cvi weRwc৷ m weRwci bZZvaxb GbwWG RvU miKvi Movi Rb LyuRZ ne kwiK`j৷

gvw`-weZK wenvii mshy RbZv`ji bxwZk Kygvi ewiq MQb agxq giKiYi Avkvq৷ nvj Dicև`ki cwg gyRvddibMi RvV-gymwjg Mvx msNl ZviB BwZ ৷ dj Ab `j hgb, ZYg~j, weRy RbZv `j gvw`i WvK mvov `e wKbv, m welq AvQ NviZi mskq৷

KvRB gvw`i c_g cixv `ji Kvqvwjkb bxwZZ fvimvg Avbv, agwbic fveg~wZ wdwiq Avbv৷ mywbwZ Kiv Dbqbi ivWgvc৷ wewbqvM evovZ Avw_K msvi gb w`q Rq Kiv `kx-we`kx wkcwZ`i gb৷ GB cixvq bi` gvw` KZUv mdj neb Zv fwelZB eje৷

RivUi wZbevii gyLgx bi` gvw`i Rb 1950-G৷ 1971 mvj hvM `b wn`yZev`x msMVb AviGmGm৷ 1987-Z weRwci mvsMVwbK mv`K৷ 1990-G Gj K AvWevwbi wn`yZ cPvii i_hvvq iZc~Y f~wgKv bb৷ RivUi gyLgx nb 2001 mvj৷ Zvi kvmbKvji me_K KjRbK Aavq Mvaiv `vv৷ mB `vvq wn`y`i nvgjvq AZ `yB nvRvi gymjgvb wbnZ nb| nvgjvi Rb `vqx Kiv nq gvw`K|

ZviciI wZwb Rqx nb wecyj fvU৷ 2014 mvji msm`xq wbevPb wZwb `ji cavbgx cv_x৷ m~: wWWvweD, DBwKwcwWqv, wRwbDR|

vbxq mgq : 1219 NUv 17 mޤ^i 2013 
pag