AmaderShomoy.comhome


MYZi m~ I wbevPbi dgyjv


W wicvU : Zywjmܨv Nwbq Avm evsjvi AvKvk| ivLvj hyeKwU Zvi Mevw`c Zvwoq wbq Mva~wjZ wdi hvq Mv| Av_vji LyuwUi m MijvK `wo w`q euva Avi fveBjKkb ABe Zv! GeviB m c_g fvUvi| myZivs wbevPb wbq Zvi wKwr gv_ve_v AvQ| Zvi gv_ve_vi KviY, wbevPb wbq GLb Mvg-M, nvU-evRvi gvbyl K_v ejQ| Uwjwfkb cuQ MQ cZ cwjZ| mviv w`b eo `yB `ji bZviv ivRavbxZ hfve gyL I nvZ mgvb Zvj bvob, Zv Mvgi gvbyl mܨvi ci `L| we`yZi jyKvPywii KviY mܨvi msev`Uv wgm Kij ivZ bqUvi wbDR `L| bqUvqI me bv nj ivZ 11Uvq `LB Nygvq| ZvB `ki Kv_vq Kx NUQ Ges `ki mevq K Kx KiQb, Zv eySZ KviI eM cZ nQ bv|

ay h Mvgi ivLvjwUi wbevPb wbq kv, Zv bq| hme gvbei we`wk evsjvi gvwUZ mvwbZ gngvb, ZuvivI evOvwji wbevPbi evcvi LyeB Drmvnx| Zuviv Nii Lq evsjvi gvl ZvovQb| `ycyi GK `ji bZv`i m emQb Zv mܨvq wWbvi KiQb AviK `ji bZv`i m| AvjvP welq GKUvB| wbevPb| GB hgb 11 mޤ^i AwZ AvaywbKZvi civKvv BDivcxq BDwbqbi wbevPb cheK `ji cwZwbwaiv RvgvqvZ Bmjvgxi bZv`i m jv Kib| cuvPZviv nvUj mܨv mvqv 7Uv _K 2 Nvevcx eVK nq| K_v ejZ ejZ wWbvii mgq nq hvq| GbjvBUbgUi `kjvi AwZw_iv RvgvqvZ bZv`i `yUv WvjfvZ bv LvBq wKQyZB we`vq `bwb| nvUji wej cwikva KiQb BDivcxq BDwbqbi eyiv| RvgvqvZ bZv`i GK UvKvI LiP nqwb| 

ivRbwZK `j wnme RvgvqvZi wbeb evwZji eev nqQ| cavb wbevPb Kwgkbvi I miKvwi `ji bZv`i K_vevZvq gb nQ, `jB wbwl nIqvi c_| Zey Zuviv we`wk ey`i mvd Rvwbq w`qQbwb`jxq miKvii Aaxb Qvov Zuviv wbevPb hveb bv|

Awjqvi RbmsLv evsjv`ki AvU fvMi GK fvM| wK `k wnme Zv`i `vg AvQ| evsjv`kK Zviv ay FY-Aby`vb `q bv, `j-gZ-ag-eYwbwekl mevBK eywcivgkI `q| me kYxiB `Lfvj Ki| e`ibMii `wbK mycfvZ evsjv`k wjLQ: evsjv`k wbhy Awjqvi `~Zvevmi WcywU nvBKwgkbvi wUg evUwbKf bMixi jvjLvb evRvi RvgqvZyj Djyg Avj-Bmjvwgqv gv`vmv cwi`kb KiQb| MZKvj enwZevi weKj wZwb AvKwKfve G gv`vmvq Avmb| G mgq wZwb ndvRZ Bmjvg bZv`i m eVK Kib| Rvbv MQ, `ycyi `oUvi w`K c_g bMii Pv`MuvI miKvwi Avwjqv gv`vmvq hvb Ajxq `~Zvevmi GB EaZb KgKZv|

GB gv`vmvq Awjqv `xNw`b ai Avw_K Aby`vb w`q AvmQ|...gv`vmvi kYxK XyK wZwb RvbZ Pvb, kvcjv PZi hv`i `Lv wMqwQj, Zviv wK Giv? m _vKv `~Zvevmi evsjv`wk KgKZv ejb, bv, Giv bq, Zviv njb KIwg gv`vmvi wkv_x| Gici Ajxq `~Zvevmi GB EaZb KgKZv KIwg gv`vmv cwi`kbi AvMn cKvk Kib| Gici `~Zvevmi evsjv`wk KgKZviv hvMvhvM Ki QyU Avmb bMixi enr KIwg AvKx`vcw wkvcwZvb jvjLvb evRvi RvgqvZyj Djyg Avj-Bmjvwgqv gv`vmvq| weKj mvo 4Uvi w`K wZwb gv`vmvq cևek Kib| gv`vmvi gvV I wewfb kYxK cwi`kb kl wZwb gv`vmvi Aai Kvhvjq ndvRZ Bmjvg bZv`i m eVK Kib| [mycfvZ evsjv`k, 13.9.13]

GK Nvi ewk eVK nq mvcb| mLvb ndvRZi bZv`i cvwievwiK cm wbq AvjvPbv nqQ, Zuv`i x-cy-Kbv ev ki-kvwo`i ^v wbq LvkM nqQZv gb Kivi KviY bB| ndvRZ GLb GKwU bvg, GKwU msMVb| bZviv ZvK msMVb wnme Mo ZyjZ Pvb wK bv Pvb Zvi Pq eo K_v, `wk-we`wk AbKB ZvK msMVb evwbq Qvoeb| wgwWqv I we`wk`i 1 kZvsk AvbyK~j G `ki Kvbv evg-cMwZkxj msMVb cvq bv| jvjLvb evRvii ivi K wbevPb wbqI h AvjvPbv nqwb Zv njd Ki KD ejZ cvi bv|

evsjv`ki wbevPbi K_v fe wePwjZ eva KiQb evb wK gyb mvne| Zuvi Ag~j mgq b Ki wZwb mw`b weKj cavbgx I weivax`jxq bxi m Uwjdvb K_v ejQb| dvbvjvci ci meZ Zuvi gv_v ai wMqwQj| GK cqvjv Kov Kwd cvb Kivi ci wZwb wKQyUv my nq _vKeb| wbevPb ne evsjvi gvwUZ, gaZv KiZ PqwQjb RvwZmsNi gnvmwPe| gnvmwPei c mnKvix gnvmwPe Avi dvbv`R ZvivbKv cavbgxi ciivwelqK Dc`v MIni wiRfx Ges weGbwci fvBm Pqvigvb kgmi gweb Payixi m dvbvjvc Kib| ZvZ Kvbv KvR nqwb|

gvwKb ciivgx Rb Kwi wmwiqvi Svgjvi gaI Gw`K wPwV wjLQb|

jb _K QyU GmQb wewUk Ggwc ikbviv Avjx I kvevbv gvngy`| BDivcxq BDwbqbi cwZwbwa`jmn `vZv I gvZei `kjvi jvKivI `ov`wo KiQb| wbevPb Avgv`i `ki| ZvZ cv_x neb Avgv`i `jjvi bZviv, fvU `e G `ki gvbyl, miKvi MVb Kieb msLvMwi `ji bZviv, msm` eRb Kie weivax `j| wK cikvb nQb Abvb MYZvwK `ki bZviv|

miKvwi `ji mveK GK gx I eZgvb cwZgx cwZw`b ejQb, `ywbqvi KviI mva bvB wbevPb evbPvj Ki| msweavb Abyhvqx eZgvb cavbgx I GB miKvii AaxbB wbevPb ne| eZgvb Awaekb m~Pbv ee wKvi wkixb kviwgb Payix ejQb: Ԇgqv` kl nIqvi AvMi 90 w`bi ga mvaviY wbevPb AbywZ ne| 25 Avei _K 24 Rvbyqvwii ga hKvbv w`b mvaviY wbevPb AbywZ ne| wbevPb Kwgkb _KI ejv nQ, Zviv c֯yZ| Zv nj we`wk`i GB AwiZv Kb?

Gi AvM 3 mޤ^i mwPe`i m eVK cavbgx kL nvwmbv NvlYv w`qQb, msm` envj iLB AvMvgx RvZxq msm` wbevPb Kiv ne| ciw`b _K Zuvi NvlYvi mg_b `jxq gyLcviv GKB K_v ejQb| gnvRvUi ga Aek wfbgZ AvQ| gwZi cvw߇hvM NUvq Rvm` I w`jxc eoyqvi mvgev`x `j AvIqvgx jxMi Lye Nwb| Ze Kvbv `yhvM `Lv w`jI h Zviv AvIqvgx jxMi cvkB _vKe, m wbqZv KD w`Z cvi bv| miKvii kwiK IqvKvm cvwUi bZv ivk` Lvb gbb ejQb, Avgv`i Aevb cwivi| msm` envj iL jfj cwqs wd wbwZ Kiv hve bv| msm` fO wbevPb w`Z ne| cvwUi mvaviY mv`K Avwbmyi ingvb gwjK ejQb, wbevPbi AvM msm` fO w`Z ne, bvnq msweavb mskvab KiZ ne| msm` fvOv I msweavb mskvabi evcvi Ab cvq me `j I bvMwiK mgvRiI AwfgZ GKB|

wK cavb miKvwi `j Abo Aevb iqQ| hv ne Zv Zv`i mskvwaZ msweavbgZvB ne| Zvi _K GKPyjI boPo ne bv| 14 mޤ^i fvjvi Pidvkb ^ivgx weGbwcK Dk Ki ejb, MYZi m~ Abyhvqx wbevPb h_vmgq myyfve AbywZ ne| hw` Kvbv `j ev ew wbevPb cwqvq evav mw Ki, ^ivgx wnme Zv cwZnZ Kiv Zuvi `vwqZ ejI wZwb gb Kib| wZwb ejb, MYZi dgyjvi evBi AvIqvgx jxM hZ cvi bv| ZvB wbevPb msweavb AbyhvqxB ne [hyMvi, 15.9.13]

Avgiv RvwgwZ I exRMwYZi m~i K_v Rvwb| G cvm we nvjqvi mgvb mgvb G qvi cvm Uy Gwe cvm we qvi| Kvbv m~ I dgyjv QvovB cw_exi `k `k wbevPb nQ Ges MYZ Pvjy AvQ|

evsjv`ki m~ hw` nq, gwmfv _vKe, msm` _vKe, gxiv I mvsm`iv wWwm, Gmwc, `vivMv-cywjk-KvWvi wbq cK Dvab I wbevPbx cPviYv Kieb, Avi weivax `ji cv_xiv Lveb avIqv| exRMwYZi dgyjvI ay G w`q nq bv, GKUv we-I `iKvi| evsjv`wk wbevPbI ay G MnYhvM ne bv, we-I `iKvi| m K_vUvB ay weivax `j bq, bvMwiK mgvR, we`wk cheK, RvwZmsNi gnvmwPe, BDivcxq BDwbqbmn Zver gvbyl ejQb| we Qvov wbevPb nj BDivcxq BDwbqb Kvbv cheK `j cvVve bv, Zv mvd Rvwbq w`qQ|

weևUbi miKviK Rvbvbv nqQ, Avcbv`i `k hfve wbevPb nq, evsjv`kI mfveB ne| Zv hw` nZv, Zvi Pq Lywki K_v Avi nq bv| Ime `ki cvjvgUi g^vi`i ^vaxb mv iqQ| Zuviv `jiI cwZwbwaZ Kib, Avevi ew^vaxbZvI iqQ| KviI `vmZ Kib bv| ZvB wewUk cavbgx cvjvgU hLb wmwiqv AvgYi c֯ve Kib, Zuvi `ji m`mivI AbK ZuvK mg_b `bwb| ni wMq wZwb ejjb, GB msm`i m`miv wewUk RbMYi AveM-Abyf~wZi cwZwbwaZ Kib| Zuv`i gZvgZ wkivavh| GUvB njv msm`xq MYZi dgyjv|

GB dgyjviB cևqvM `Lv hvq ivcwZcwZi hyiv| cwmWU Ievgv hLb wmv wbjbm megq gZv Zuvi iqQh `vg wgmvBj Qyoeb, Zuvi `j I KsMևmi AwaKvsk m`m ZuvK mg_b `bwb| KviY, Zuviv KD Ievgvi PvKi bb, RbMYi wbevwPZ cwZwbwa| GmeB njv MYZi m~ I dgyjv| Gi evBi bZyb Kvbv dgyjv I m~ DvweZ nj Zvi ^xKwZ cZ AviI mgqi cևqvRb|

MYZvwK `ki Ggwciv c_g Zuv`i weeKi KvQ `vqe, Zvici fvUvi`i KvQ| Zvici `ji KvQ| mekl Zuv`i bZvi KvQ| evsjv`k wVK Zvi Dv| weeK Zv `~ii K_v, fvUvi`i KvQI `vqeZv bB| Ryi Ryi KiZ KiZ bZvK mr civgk `Iqvi mr mvnmI cvb bv|

ivRbxwZZ Dvb-cZb AvQ| ivRbxwZKiv Zv Rvbb| Zey Zuviv civRqK mnRfve gb wbZ Pvb bv| gvbyli cwieZbi BQvK mvb w`q gZv Qo w`j jvf Qvov wZ bB| Rvi Ki gZvq AuvKo _vKvi ceYZv wechq NUvq| ay h miKvi ev kvmKwekli wechq NUvq Zv bq, mB m RvwZi `xNvqx wZ nq|

nvmwb gveviK 31 eQi gZv AuvKo iBjb| ^Qvq hvbwb, MYivl gZvPyZ nb| wgmixq wePvieevq hw`b Avmvwg wnme jvnvi Rvji LuvPvq cyi wPwoqvLvbvi cvYxi gZv ZuvK Av`vjZ Avbv nq, m `k `L Avgvi KiYvB nq| MZ iveevi c_g Avjv I ` WBwj vi-G LuvPvq Ave nvmwb gveviKK `Lv Mj| wUwfZI `LwQ| Zuvi `yB Qj Avjv I Rvgvj LuvPvi ga wMq evevi m K_v ejQb| GB `yB cy·KB wZwb I Zuvi x wgmii cieZx kvmK evbvbvi AvqvRb mb Ki djwQjb| gmb` emvi cwieZ LuvPvi ga wMq evevi m K_v ejQb| GUvK wbqwZ eje bvKgdj| GLb Avevi gvnv` gyiwmI wePvii gyLvgywL|

evsjv`k GLb GK wecbK Zgv_vq| GLvb _K mwVK ivvwU LyuR wbZ ne| RbMY w`knviv| Zviv mwVK bZZ Pvq| ay msweavb mskvab Ki ev wb`jxq miKvii Aaxb GKwU wbevPb njB mgmvi mgvavb ne bv| cևqvRb miKvwi I weivax `ji bZv`i gbvewi cwieZb|c_g Avjv

vbxq mgq : 1249 NUv , 17 mޤ^i 2013 
pag