AmaderShomoy.comhome


45 w`bi ga ivq KvhKi: nvwbd


W wicvU : RvgvqvZ bZv Kv`i gvjvi gZy`i ivq 45 w`bi ga KvhKi Kiv me ne ej RvwbqQb AvIqvgx jxMi hyM-mvaviY mv`K gvneye-Dj Avjg nvwbd|XvKv UvBgm

 

gjevi ivq NvlYvi ci GK ZvrwYK cwZwqvq wZwb mvsevw`K`i G K_v ejb|

 

gvneye-Dj Avjg nvwbd ejb, G ivqi msy c 30 w`bi ga wiwfD wcwUkb Kivi myhvM cve| Gi ga Zv`i wcwUkb wbwi ci ivq KvhKi Kiv me ne|

 

wZwb ejb, Kv`i gvjvi ivq gywhyi ci kwi weRq nqQ| Gi gvag AveviI cgvwYZ nj RvgvqvZ hyvcivax`i msMVb|

 

nvwbd ejb, eZgvb miKvii mgqi gaB hyvcivax`i ivq KvhKi Kiv me ne| GK cևki Rveve wZwb ejb, AvBbi duvK dvKi w`q Kv`i gvjvi Avi gyw cvIqvi myhvM bB|

vbxq mgq : 1310 Nv, 17 mޤ^i 2013 
pag