AmaderShomoy.comhome


cw_exi my`iZg Mjv


W wicvU : Ugvm Avjfv GwWmb MelYv KiQb, wZwb e`ywZK evwZ Dveb Kivi Pvq iZ| evjei fZii ZviUv wKmi ne, wZwb mUv wbq g| GKUvi ci GKUv avZy, hM, msKi w`q wZwb wdjvgU evbvZ jvMjb| `yB nvRvi iKgi Zvi evbvbv njv| GKUvI KvR jvMj bv| Zuvi mnKvix ejj, Avgv`i GZ w`bi Pv cyivUvB e_Zvq chewmZ nq Mj| Avgiv wKQyB wkLZ cvijvg bv|

GwWmb ejjb, Avgiv AbK wKQy wkLwQ| wkLwQ h `yB nvRvi iKgi Zvi w`q fvjv e`ywZK evwZ nq bv| Rxeb Kx? GKRb wkK Zuvi Kvmig covQb| wZwb GKUv Lvwj eqvg Uweji Ici ivLjb| Zvici Zvi fZi XvKvjb KZjv eo cv_ii UyKiv| eqvgUv fi Mj| wZwb ejjb, Qviv, `Lv Zv, Avi Kvbv cv_iL XyKe wK bv? bv, mvi| Zvnj eqvgUv fi MQ, Kx ejv? wR, mvi| Gevi wkK KZjv QvU bywo eqvgUvZ XvjZ jvMjb| bywojv cv_ii duvK duvK XyK Mj| wZwb ejjb, Gevi fiQ| Kx ejv? wR, mvi| wZwb Gevi evjy XvjZ jvMjb| cv_i Avi bywoi duvK duvK evjy XyKZ jvMj Ges eqvgUvK c~Y Ki Zyjj| wkK ejjb, AvQv, Gevi Avgiv cyiv evcviUvK Dv Ki Kwi|

c_gB Avgiv hw` evjy w`q eqvgUv c~Y Ki dwj, Zvnj Kx ne? wZwb evjy w`q cvUv c~Y Kijb| Zvici Avi bywo wKsev cv_i XvKvbvi RvqMv iBj bv| wZwb ejjb, G _K Avgiv Lye iZc~Y wKQy wRwbm wkLe| GB h cvUv `LQ, GUv njv Avgv`i Rxeb| GB h eo eo cv_iL, Gjv njv Avgv`i Rxebi mePq iZc~Y wRwbm| Avgv`i cwievi, evev-gv, fvBevb, ^vgx-x, mvb, Avgv`i ^v, Avgv`i wkv| Avi bywojv njv Avgv`i welqmw, Avgv`i Mvwo-evwo, Avgv`i Uwjwfkb, Avgv`i Uwjdvb, Avgv`i evMvb| Avi evjy njv evwK mewKQy, Avgv`i Rxeb Avi hv hv KiZ nq| c_gB hw` Avgiv QvU QvU wRwbm w`q RxebUvK fi dwj, Zvnj eo KvRjv Kiv ne bv| KvRB me mgq cwieviK mgq `e, evev-gvqi hZ be, wbRi ^vi w`K Lqvj ivLe, jLvcov Kie| Zvici Mvwo-evwo, KwDUvi-Uwjdvb Gmei w`K bRi `e|

GK Qj `uvwoq ejj, mvi, eqvgUv GLbv fiwb| Avcwb hw` Gi ga cvwb Xvjb, cvwb fie|wVK ZvB| wZwb cv_iL, bywo Avi evjyfiv cvwUZ GK Kvc Kwd Xvjjb| KwdUv cv XyK Mj|GB KwdUv njv Avb`| gvbyli Rb wKQy Kiv| mevi eZ| Zywg hv-B Kiv bv Kb, Rxeb Avb`gq| gvbyli Rb, gvbeZvi Rb me`vB wKQy bv wKQy Kivi mgq Zywg ei KiZ cvie| gvbyli DcKvi AvmZ cvie| ZvZI Zywg AbK Avb` cve| RxebUvK hZ AuvUvmuvUv gb nvK bv Kb, hZB Zywg e _vKv bv Kb, RxebK DcfvM Kiv| Avi hb mePq fvjvfve RxebUvK Avb`c~Y Ki Zvjv hvq, Acii gyL nvwm dvUvbvi gvag|

Avkv Kviv bv, Pv Kiv

Rb wegvbe`i MQ| Zvi GK eyK Af_bv RvbvZ| eyi dvBU Avme AviI LvwbKY ci| RbK Acv KiZ ne| m GKUv Pqvi em Acv KiQ| GB mgq GK f`ևjvK `yUv evM wbq ewiq Gjb| wZwb GwMq Mjb, evSvB hvQ, Zuvi cwievii w`K| wZwb c_gB GKUv Pvi-cuvuP eQii QjK Rwoq aijb| ejjb, evev, Kgb AvQ?

Qj ejj, evev, Avgiv ZvgvK Lye wgm KiwQ|

evev ejjb, AvwgI Lye wgm KiwQ Zvgv`i|

Gici wZwb eQi `kKi GKUv QjK Rwoq aijb| evev, Zywg Kgb AvQ|

fvjv AvwQ evev| Zywg GmQ, AviI fvjv _vKe|

Gici wZwb mLvb `uvwoq _vKv gwnjvi Kvji evPvK wbRi Kvj Zyj wbjb| Pygy w`jb AbK KUv|

Zvici wZwb Zuvi xK Avwjb Ki ejjb, ԆklUv wK Kg bq| GBUvB Avmj| AvB jvf BD|

Rb Zuv`i w`K ZvwKq AvQ| f`ևjvKi m Zvi PvLvPvwL njv| Rb mj fwZ ejj, Avcbv`i myLx cwieviwUK `L Avgvi Lye fvjv jvMQ| Avwg Avkv Kwi, Avgvi cwieviUvI GB iKg myLi ne|f`ևjvK nm ejjb, Avkv Kij ne bv, ZvgvK wmv wbZ ne| WvU nvc, wWmvBW|

my`i Ki K_v ejv

GK `wcwZex ew iv`-Sjgj GK mKvj GKUv my`i febi wmuwoZ em AvQb| Zuvi mvgb GKUv KvMR eo eo Ai jLv, Avwg A, AvgvK GKUy mvnvh Kib| gvKwUsqi GKRb jvK mB wmuwo w`q DVwQjb| wZwb `Ljb, `wcwZex ewwUi mvgbi nvUUvq gv GKUv Avaywj coQ|

wZwb febi KvR mi Nv `yqK ci bvgjb| `Ljb, IB GKUv AvaywjB co AvQ UywcZ| wZwb ZLb KvMRi evWUv nvZ wbq wbRi cKU _K gvKvi Kjg ei Ki KvMRi Dv wcV wjLjb, AvRKi w`bUv Lye my`i| wK Avwg Zv `LZ cviwQ bv|

wZwb KvR ewiq Mjb| Nv `yqK ci wdi Gm `Ljb, `wcwZex ewwUi UywcUv UvKvq UvKvq fi MQ|

Icii Mjv BUvibU _K bIqv| Dc`kg~jK M| weDwUdyj vwim mvP w`q Avwg Gme cqwQ| Mjv Avgvi fvjv jMQ, ZvB Avwg Avcbv`i m Ԇkqvi Kijvg| Avgiv nqZv Avgv`i wbR`i Rxeb Gjv _K Kvbv bv Kvbv wkv wbZ cvie|

Avgv`i ivRbwZK bZviv G _K hme wkv beb ej Avgiv c֯yZ _vKZ cvwi:

1. Avgiv Kvbv fyj Kwi bv, KvRB fyj _K wkv bIqvi Kvbv wKQy bB|

2. Rxeb GKUv cv, hUvZ hv hv cviv hvq, meB fiZ nq| gZvq _vKvi cuvP eQi ZvB PvL-Kvb e Ki Lvwj fiv Avi fiv| GLb fivi mgq| DcfvMi mgq ciI cvIqv hve|

3. Avkv Ki _K Kvbv jvf bB| Bwwbqvwis Kiv|

4. my`i Ki ej Kvbv jvf bB| wejevW `Lj Ki Kvjv Kvjv wWRvBb w`q fi `vI| agKi myi K_v ejv|c_g Avjv 

vbwh mgq : 1305 NUv . 17 mޤ^i 2013 
pag