AmaderShomoy.comhome


Kv`i gvjvi Avwcj wgk cwZwqv


gyKzj nvq`vi: gvbeZvweivax Acivai `vqi RvgvZ bZv Kv`i gvjvK hvexeb Kviv` `q AvRvwZK Aciva UvBeybvj-2| MZ 5 deqvwi G ivqi ci _K Zvi mevP kvwi `vweZ ZiY mgvRi WvK kvnevM Mo IV MYRvMiY g| ci `v`ki wei Avwcji mgvb myhvM iL 17 deqvwi AvRvwZK Aciva (UvBeybvjm) mskvab wej, 2013 RvZxq msm` cvm nq| AvM AvBb miKvii `v`ki wei Avwcj Kivi myhvM wQj bv| MZ 3 gvP mevP kvw Pq Avwcj Ki ivc| Avi mvRv _K AevnwZ Pq ciw`b Avwcj Ki Kv`i gvjv| MZ 1 Gwcj _K bvwb i nq|

Avmvwg I miKvi Dfqci `ywU Avwcji Ici 39 Kvhw`em bvwb kl 23 RyjvB Avwcj wefvM ivqwU Acgvb (wmGwf) ivL Av`vjZ| bvwb kl nIqvi 54 w`bi gv_vq AvR P~ov ivq NvlYv Kiv njv|

UvBeybvji ivq: UvBeybvj-2 Kv`i gvjvi wei Avbv gvbeZvweivax Acivai QqwU AwfhvMi ga wgicyii Avjyx Mvg evcK nZvh Ges nhiZ Avjx, Zvi cwievii m`m`i nZv I alYi `vq ZvK hvexeb Kviv` `q| GQvov cje nZv, Kwe gnibwbmv I Zvi cwievii m`m`i nZv, mvsevw`K L`Kvi Avey Zvje nZvi `vq ZvK 15 eQi Kviv` `qv nq| Avi KivbxMi NvUviPi I fvIqvj Lvbevwo nZvKvi AwfhvM _K ZvK Lvjvm `qv nq|

Avwcj I bvwb: ivq NvlYvi 27 w`bi gv_vq Qq AwfhvMi ga 5wUZ `qv mvRvK Achv `vwe Ki mevP mvRv Pq Avwcj Ki miKvi| cvkvcvwk GKwU AwfhvM _K ZvK `qv Lvjvmi Av`kI evwZji AviwR Rvbvbv nq|

Acic UvBeybvj `qv hvexeb Kviv`v`k evwZj I mvRv _K AevnwZ Pq Avwcj Kib Kv`i gvjv|

`ywU ck I AvwgKvm wKDwi: bvwbZ `ywU iZc~Y AvBbMZ ck IVvq R mvZ AvBbRxexK AvwgKvm wKDwi (Av`vjZi AvBwb mnvqZvKvix) gb gZvgZ bq Av`vjZ|

mvZ AvwgKvm wKDwiiv njb: wUGBP Lvb, iwdK-Dj nK, Gg Avgxi-Dj Bmjvg, gvngy`yj Bmjvg, ivKbDwb gvngy`, AvRgvjyj nvmb wKDwm Ges GGd nvmvb Avwid|

ck `ywU njv, ` NvlYvi ci AvBb Avbv mskvabx Kv`i gvjvi cևhvR wK bv Ges AvRvwZK Aciva (UvBeybvjm) AvBb, 1973-Gi Aaxb MwVZ AvRvwZK Aciva UvBeybvj c_vMZ AvRvwZK AvBb cևhvR ne wK bv|

mskvabx Kv`i gvjvi cևhvR ne ej gZ `b iwdK-Dj nK, Gg Avgxi-Dj Bmjvg, gvngy`yj Bmjvg, ivKbDwb gvngy` I AvRgvjyj nvmb wKDwm| cևhvR bq ej gZ `b wU GBP Lvb Ges G Gd nvmvb Avwid|

c_vMZ AvRvwZK AvBbi cևqvM cևk iwdK-Dj nKi gZ, evsjv`ki wePvieevq Ges 1973 mvji AvRvwZK Aciva (UvBeybvjm) AvBb c_vMZ AvRvwZK AvBb (Kvgvwi BUvibvkbvj j) cևqvMi myhvM bB|

Gg Avgxi-Dj Bmjvg c_vMZ AvRvwZK AvBb cևqvMi c gZ `b| 1973 mvji UvBeybvj AvBb c_vMZ AvRvwZK AvBbi cwZdjb iqQ ej gZ `b ivKbDwb gvngy`|

gvngy`yj Bmjvg ejb, mvaviYfve c_vMZ AvRvwZK AvBb cևhvR ne bv| 

GKB aibi gZ w`q AvRgvjyj nvmb ejb, wePvii GB AvBbi m AvRvwZK c_vMZ AvBb mvsNwlK nj `kxq AvBbB cvavb cve|

wU GBP Lvbi gZ wQj, c_vMZ AvRvwZK AvBb cևhvR ne| Ze `kxq AvBbi m AvRvwZK AvBb mvsNwlK nj m `kxq AvBb cvavb cve| c_vMZ AvRvwZK AvBb cևhvR ne ej gZ `b nvmvb Avwid| `k wUwf

vbxq mgq: 105 NUv, 17 mޤ^i 2013  
pag