AmaderShomoy.comhome


wdwjcvBb kZvwaK wRwK Dvi KiQ mbvevwnbx


W wicvU : wdwjcvBbi mvgwiK evwnbxi gyLcv gjevi RvwbqQ Zviv we`vnx`i nvZ ew` 107Rb wRwK Dvi KiQ|wdwjcvBbi mvgwiK evwnbxi RbmshvM wefvMi cavb ivgvb hvMvjvi DׅwZ w`q evZv msv wmbqv RvwbqQ, gjevi fvi 3Uvq 66Rb wRwK Dvi Ki wbivc` vb wbq hvIqv nq Ges  KqK Nv ci AviI cuvPRbK Dvi Kiv nq| G`imn ARvbv msLK mvaviY gvbylK gviv bvkbvj wjevikb d֛U (GgGbGjGd) ek KqKw`b AvM _K wRw Ki iLwQj|hvMvjv RvwbqQb miKvix evwnbxi m`m`i wbqwZ Awfhvbi dj G`i Dvi Kiv me nqQ| Gi AvM MZ mvgevi AviI 36 Rb wRwK Dvi Kiv nqQ|Avgv`i GB Awfhvb AZ mywPwZ, wZwb GK Uwjwfkb mvvrKvi ejb| wZwb G mgq Rvbvb GLbI wRwi msLv Zv`i ARvbv ej Zv`i wbivcvi ^v_ mbvevwnbx c~Yv hy wbR`i RovQ bv| hvMvjv RvwbqQ mbvevwnbx AweiwZZ ivwR AvQ Ze Zv msw mgqi Rb, GB AweiwZ ay we`vnx`i kZnxb AvZmgcYi Rb 30 wgwbU vqx nZ cvi|bqw`b AvM hv^vqvv kni Gm GgGbGjGd we`vnxiv mbvevwnbxi wei hy i Ki| Zviv DcK~jxq Mvgjv _K KqKk emvgwiK gvbylK wRw Ki Zv`i cwZiv Xvj wnme eenvi KiQ ej cwZe`b cKvk| mbvevwnbx wRw Dvi Zv`i wei nwjKvi Mvbwkc eenvi KiQ|

vbxq mgq :  0216NUv 17 mޤ^i 2013 
pag