AmaderShomoy.comhome


we`wk msev` gvag Kv`i gvjvi duvwm


W wicvU : evsjv`k ^vaxbZv msMvgi mgq gvbeZv weivax wewfb Acivai `vq mywcg KvUi Avwcj wefvM gjevi mKvj RvgvqvZ bZv Kv`i gvjv wei duvwmi ivq w`qQ| G msev`wU AvRvwZK msev` gvagjvZ iZi m cKvk Kiv nqQ| wewewm, GGdwc , Avj RvwRiv, iqUvm, Wb, UvBgm Ae Bwqvmn wewfb we`wk msev`c I gvag LeiwU cKvwkZ nq| GQvov dBmeyK, UyBUvimn Abvb mvgvwRK hvMvhvM gvagI Av`vjZi GB ivqi c evcK cwZwqv j Kiv hvQ|

 

wewewmi Lei ejv nq, RvgvqvZ Bmjvgxi mnKvwi mUvwi 65 eQi eqmx Kv`i gvjvi wei duvwmi ivq NvlYv KiQ mywcg KvU| hyvciva UvBeybvj PjwZ eQii Mvovi w`K Zvi wei AvbxZ QqwU AwfhvMi ga nZvmn cuvPwUZ ZvK `vlx mve Kiv nq|

 

wewewm Aviv Rvbvq, 1971 mvj wZwb XvKvi wgicyi GjvKvq AbKjv nZvKvi m RwoZ wQjb| GRb ZvK wgicyii KmvB wnme WvKv nq _vK|

evsjv`k miKvii `qv wnmve Abyhvqx ^vaxbZv hy 30 jvLi ewk jvK cvY nvwiqwQj| Ze KqKRb MelKi gZ G msLv wZb _K cuvP jvL ej Rvbvq wewewm|

 

evsjv`k Uc KvU AWvim wmwbqi Bmjvwg Uy nvs wkivbvg cKvwkZ msev` GGdwc Rvbvq, evsjv`ki mevP Av`vjZ gjevi weivax `ji DaZb Bmjvwg bZvi duvwmi Av`k w`qQ| gjevi mKvj mvo 9Uvi w`K cavb wePvicwZ gv. gvRvj nvmbi bZZvaxb cuvP wePvicwZi e G ivq `b|

 

miKvwi Kmyjx wRqv` Avj gvjyg ivq mK msvwUK ejb, Av`vjZ hvexeb mvRvK gZy` DbxZ KiQ| 

 

Abw`K Avmvwg ci AvBbRxex ZvRyj Bmjvg AwfhvM Ki ejb, Avgiv G ivq wewZ nqwQ| mywcg KvU wbqwgZ AvRvwZK hyvciva UvBeybvji `qv hvexeb mvRvi ivq e`j mywcg KvU ZvK gZy` w`qQ|`wY Gwkqvi wePvwiK BwZnvm G aiYi NUbv GwUB c_g|

 

Avj RvwRiv Rvbvq, G wbq Pvi RvgvqvZ bZvK duvwm `qv njv| Gi AvM `ji mnKvwi mUvwi Kv`i gvjvi c `vqiKZ Avwcj evwZj Ki `qv nq ejI msev` msvwU Rvbvq|

 

MZ 5 deqvwi AvRvwZK Aciva UvBeybvj-2 Kv`i gvjvK hvexeb Kviv` `qvi cwZev` kvnevM MYRvMiY g MwVZ nq ej Rvbvq RvwRiv| GLvb wmKyjvicx nvRvi nvRvi cwZev`Kvix AevnZ cwZev` RvbvZ _vK| Zv`i `Lv`wL BmjvwgcxivI `k Ryo wevf c`kY Ki| G mgq `y ci msNl Kgc `ok Rb cvY nvivq|AvM gvm evsjv`k nvBKvU RvgvqvZ BmjvgK Aea NvlYv Ki Rvbyqvwii mvaviY wbevPb Zv`i AskMnY wbwl Ki ivq `q|

 

Avj RvwRiv Aviv Rvbvq, kvnvevMi MY RvMiY gi cwZev`i gyL cvjvgU hyvciva AvBb mskvab Avbv nq Ges miKvwi Kkjxiv ivqi wei gZy` Pq Avwcj Kib|evsjvgBj

vbxq mgq : 1450 NUv ,17 mޤ^i 2013 
pag