AmaderShomoy.comhome


jvK msKU, RvMiY gi Avb` wgwQj wcwQq weKj


W wicvU : jvK msKU kvnevMi miKvi mg_K Av`vjbKvix RvMiY g Zv`i Kgm~wP wMZ KiQ| Ze AvR gjevi weKj PviUvq Avb` wgwQj Kivi NvlYv `Iqv nqQ|

mKvj 10Uv 45 wgwbU RvMiY gi gyLcv I iscyi gwWKj KjR kvLv QvjxMi mveK mfvcwZ Wv. Bgivb GBP miKvi AviwUGbGb- K ejb, GLb jvKRb bB, GRb Kgm~wP wMZ Kiv nqQ| mevBK kvnevM _K Pj hvIqvi wb`kbv `Iqv nqQ|

Ze wZwb Rvbvb, mevBK weKj kvnevM AvmZ ejv nqQ| weKj PviUvq kvnevM _K Ave`yj Kv`i gvjvi duvwmi ivq RvMiY g Avb` wgwQj ei Kie| mfve MYgvagKI AvmZ ejv nqQ|

Avwcj wefvM RvgvqvZ bZv Ave`yj Kv`i gvjvi gZy`i ivqi ciI kvnevM MYRvMiY gi Kgx`i ga Kvbv Rvqvi `Lv hvqwb| A_P UvBeybvj GB Kv`i gvjvi hvexeb ivqi cwZev` kvnevM Mo IV RvMiY g|

gjevi mKvj 10Uv 10 wgwbUi w`K kvnevM gv 25/30 RbK ivq wbq Djvm cKvk KiZ `Lv MQ| Zviv RvMiY gi gyLcv I iscyi gwWKj KjR QvjxMi mfvcwZ Wv. Bgivb GBP miKvii bZZ mvMvb w`Z _vKb|

Gi AvM mKvj bqUv 42 wgwbU cavb wePvicwZ gv. gvRvj nvmbi bZZ 5 m`mi Avwcj wefvM Ave`yj Kv`i gvjvK gZy`i Av`k `b|

G Lei kvnevM Avmj Rv`yNii mvgb Aevb bIqv 15/20 Rbi GKwU `j DQvm cKvk Kib| ci Av Av AviI KqKRb Gm Zv`i m hvM `b| Zv`i Pvicvk 15/20 cywjk m`m Aevb bb|

mKvj 10Uvi wKQy ci Avmb Bgivb GBP miKvi| wZwb ivqi cwZwqvq ejb, G ivq MYZ, RbZv I gywhyi PZbvi weRq| Bgivb `Z ivq KvhKi miKvii cwZ `vwe Rvbvb|

RvZxq Rv`yNii mvgb Aevb wbq kvnevMi moKjv e Ki `q MYRvMiY gi Kgxiv| dj G GjvKv w`q Kvbv hvbevnb PjvPj KiQ bv|

RvMiY g jvK msLv Kg _vKvq ek KqKwU Uwjwfkb Pvbj Zv`i Aevb jvBf `LvZ Mj Zv`i bv `Lvbvi Abyiva KiZ `Lv hvq|

DjL, PjwZ eQii 5 deqvwi GB Ave`yj Kv`i gvjvi hvexeb ivqi cwZev` kvnevM Mo IV MYRvMiY g| AviwUGbGb

vbxq mgq : 1502 NUv , 17 mޤ^i 2013 
pag