AmaderShomoy.comhome


weGbwc bZv iwdK nZv gvgjvq wZxq x Siv Mvi


W wicvU : weGbwc bZv iwdK nZv gvgjvq Zvi wZxq x Avqkv wmwKx Iid SivK kjKycvi Avb`bMi Mvg _K Mvi Ki Av`vjZ mvc` KiQ ive|

DjL, iwdKyj Bmjvg XvKv gnvbMi 56 b^i IqvW weGbwci mvaviY mv`K I eevRvi gvKU Kgci mn-mfvcwZ wQjb|

wSbvB`ni ki evwo eovZ Mj AcZ nIqvi ci MZ 5 Rvbyqvwi Kywqv KygviLvjx _K Zvi jvk Dvi Ki cywjk|

wSbvB`n ivei Kvb nvib Rvbvb, weGbwc bZv iwdKyj Bmjvg nZvi ci ivei wekl wUg Z` bvg| GK chvq gvgjvi Z`fvi ive MnY Ki|

ci 5 AvM nZvi NUbvq iwdKyj Bmjvgi kvwo wjwc eMgmn PviRbK Mvi Ki hv e|

ci wjwc eMg nZvi m Zvi mZv ^xKvi Ki wSbvB`n Av`vjZ 164 avivq Revbew` `b|

cmZ, PjwZ eQi 5 Rvbyqvwi ivZ mvo 7Uvi w`K hvbe cwiPq Kvjv cvkvKavix 7/8 Rb jvK iwdKyjK wSbvB`ni kjKycv DcRjvi Avb`bMi Mvgi ki evwo _K ai wbq hvq|

ci IB ivZB Kywqvi KygviLvjx DcRjvi wRK cKi cvk GKwU cuqvR Z nZvi ci iwdKyji nvZKov civ jvk dj iL hvq AcniYKvixiv| AviwUGbGb

vbxq mgq : 1509 NUv , 17 mޤ^i 2013 
pag