AmaderShomoy.com

home

mekl mKj msev` 

 •  » gyxM mvmx Mvi
 •  » evsjv`k Zj Dvjbi mvebv
 •  » fviZi Kqjvi nvq evsjv`wk `yB mnv`i AvnZ
 •  » ivRavbxZ ivZvi cvk eR ivLv nq
 •  » ivRkvnxZ wkwei-cywjk msNl : AvnZ 5
 •  » MvRxcyi niZvji mg_b evm Avb
 •  » `k `yeˇ`i kvmb PjQ: W. Kvgvj
 •  » PMvg e`i KUBbvi AvUK
 •  » mybvgM eRcvZ wbnZ 1, AvnZ 3
 •  » `vgyo`vq evmi PvKvq wc nq `yB zjwkK wbnZ
 •  » welYZvi DcmM
 •  » gyxM evevK wbhvZbi NUbvq Bgvg Mvi
 •  » eyaevi mybvgM hvQb mq` Avkivd
 •  » miKvwi PvKwiZ 3 jvL c` Lvwj
 •  » dbxZ wKkvixi SzjZ jvk Dvi
 •  » fvjvq hyeKi jvk Dvi
 •  » Aekl Kv`i gvjvi Kx nQ?
 •  » Mvmi `vweZ gvwbKM gvbeeb
 •  » Av.jxMi wekvj fvU evsK AvQ: Rq
 •  » wgimivBq Ub KvUv co AvZ ewi gZz
 •  » Nvovi nvwm!
 •  » wSbvB`n zjQvxK alY
 •  » mB wf wPn
 •  » QvZK RvgvqvZi wevf wgwQj
 •  » `vMbf~Tvq weaevK MYalY, hyejxM bZvmn Mvi 2
 •  » evsjv I Rvcvbx fvlvq jLv wnivwkgv K_v ej Mևi gvoK DbvPb
 •  » Rx wKsev mxgvZ nZv bq, fviZi `ywv Rvj bvU
 •  » dbxZ RvgvZi wevf wgwQj
 •  » ivZ 8Uv _K ivRavbxZ wewRwe gvZvqb
 •  » RvgvqvZi niZvj KIgx I wnReyZ Zvnixi
 •  » ciKxqvq evav `qvq xK nZv
 •  » mvbvMvRxZ we`yZZvwoZ nq KjRQvi gZz
 •  » evsjv`wk cvkvKi Dci fviZi vivc
 •  » ivZ 8Uv _K ivRavbxZ wewRwe gvZvqb
 •  » bvivqYM RvgvqvZ wkweii wevf wgwQj, Mvwo fvsPzi
 •  » cևqvRb Rvi Ki `vwe Av`vq: BDb~m
 •  » Avwjqvq evm Pvcvq wbnZ 1, AvnZ 2
 •  » Bmjvg weivwaZvq mvqv 4 KvwU Wjvi mieivn gvwKwb`i
 •  » ivZi mx
 •  » Kv`i gvjvi dvuwmi ivq ewikvj Avb` wgwQj
 •  » Zvjvq eRcvZ wbnZ 1
 •  » KbWg mj gZzfq PzcPvc Kv`i gvjv
 •  » gvwbKM Avb` wgwQj
 •  »  LvKmvq GwmW mvmi gvgjvi evw` cvwjq eovQ
 •  » bvwRicyi moK `yNUbvq wbnZ 1
 •  » wbDBqK nvwmbv-gbgvnb eVK 28 mޤ^i
 •  » fvjvq cuvP kZvwaK cywjk gvZvqb
 •  » PMvg ndvRZi Avwgii wei `y`Ki gvgjv
 •  » hLvb Rq mLvbB wgjb
 •  » fviZ Lv`g~jxwZ 3 eQi mevP
 •  » c~eajvq fvwZRvi QzwiKvNvZ PvPv Lyb
 •  » gjfxevRvi RvgvqvZ-kwgKjxM msNl: AvnZ 7
 •  » Kwe bRij KjR Qv BDwbqb bZvKgx`i cUvjv QvjxM
 •  » wmivRM moK `yNUbvq wbnZ 2, AvnZ 10
 •  » PMvg RvgvqvZ-cywjk msNl: cywjki MvwoZ Avb, AvUK 17
 •  » wmivRM RvgvqvZ-cywjk msNl: AvnZ 5
 •  » bKvB gvbylK iv Ki: cavbgx
 •  » Kv`i gvjvi duvwmi ivq wfqbvq Avb`-Djvm
 •  » Gevi i ne mvC`xi Avwcj bvwb
 •  » ivRavbxZ wkwei-cywjk msNl-wUqvikj-wj
 •  » Ievgv invwb wPwV wewbgq
 •  » iv MYgvagK mwVK ^xKwZ `qwb: Z_gx
 •  » Rqi bZZ wbevPbx cPviYvK wKfve `LQb AvjxM bZviv
 •  » weGbwc bZv iwdK nZv gvgjvq wZxq x Siv Mvi
 •  » ivRbxwZ cv `Iqv GK ivq
 •  » jvK msKU, RvMiY gi Avb` wgwQj wcwQq weKj
 •  » we`wk msev` gvag Kv`i gvjvi duvwm
 •  » cvwKvb GK eQiiI ewk mgq ai BDwUDe e
 •  » ivqi cwZwqv
 •  » BwmK kwkvjx Kivi weavb hvM nqwb
 •  » wdwjcvBb kZvwaK wRwK Dvi KiQ mbvevwnbx
 •  » eovq wewRwe gvZvqb
 •  » wbevPb bZZ w`jI Ask beb bv Rq
 •  » gZy`i evcvi GKgZ nbwb GK wePvicwZ
 •  » ivRavbxZ wkwei-cywjk msNl-wUqvikj-wj
 •  » gvgjvRU wePvicv_x`i fvMvw evoQ
 •  » 16 kZ AbygwZ cj bZyb 6 emiKvwi wekwe`vjq
 •  » miKvii iL hvIqv wec`
 •  » wbevPb cv_x`i eqmxgv evoj 10 jvL UvKv
 •  » Aveviv 5 nvRvi AvWnK Wvvi wbqvM nQ
 •  » 60 KvwU UvKvi we`yr wej eKqv
 •  » Kv`i gvjvi Avwcj wgk cwZwqv
 •  » bKoi Pz^b
 •  » ivq KvhKii Kvbv wbw` mxgv bB
 •  » cw_exi my`iZg Mjv
 •  » 45 w`bi ga ivq KvhKi: nvwbd
 •  » fwelr wbq wekl`i `ywv
 •  » GLbI vb diwb mvsevw`K bvRbxbi
 •  » MYZi m~ I wbevPbi dgyjv
 •  » mvsevw`K gyij Avjgi ZZxq gZyevwlKx Kvj
 •  » Av`vjZ wbKve
 •  » Kv`i gvjvi duvwmZ wbDBqK DQvm
 •  » mxgv Pywi Abygv`b jvMe bv
 •  » 45 w`bi gaB ivq KvhKi : gvneye Dj Avjg nvwbd
 •  » Kvjv-wcV PivjwR
 •  » GK ivZ we`yi mv_
 •  » evBKvi Mvj gvnx
 •  » ewMZ ARbi Pq `j ekx iZc~Y : kevM
 •  » ivq m AvIqvgx jxM
 •  » wWAviBDZ mvMi-iwb wgjbvqZbi Dvab
 •  » KywoMvg Awbw`Kvji cwienY agNU
 •  » Zvwggi mgvjvPbvq wewZ wKUvb
 •  » gvw`K cavbgx cv_x Kivi bc_
 •  » hyiv gvZvQb dvnwg`v-evv
 •  » 650 KvwU UvKvi 55 kZvsk MvgU kwgK`i `e evsjv`k
 •  » eya-enwZevi RvgvqvZi Uvbv niZvj
 •  » `vnvi evjy Dvjb moK am hvMvhvM wewQb
 •  » ivqi gvag AwePvi Kiv nqQ
 •  » Kqw`iv duvwmi Lei w`qQb Kv`i gvjvK
 •  » bIMuv mxgv Mi-gwnli PvivPvjvb eoQ
 •  » kvnevM MYRvMiY gi Djvm
 •  » wmwiM Aea Mvm mshvMi wnwoK coQ : GjvKvevmx z
 •  » RvgvqvZi Zve: MvwoZ Avb, cywjki Dci nvgjv
 •  » Kzwqvq Aveviv gv_vPvov w`q DVQ Pigcxiv : 6 gvm 72 Rb Lyb
 •  » bvkKZv VKvZ ivRavbxi gvo gvo cywjk
 •  » nvmvb _K nvwmbv
 •  » di evsjv`kxK ai wbq MQ weGmGd
 •  » Avgv`i k keYK cv w`qQb i Wjwe
 •  » wWGmBZ jb`bi iZ 109 cwZvbi `iew
 •  »  wZb jvL c` k~b
 •  » AvB Avg fwi nvwc
 •  » weZK Rovjb mvjgvb
 •  » weGmGdi nvZ AvUK iwdKi mvb GLbv gjwb
 •  » `kevcx Acivax`i Wuv eBR Zwi KiQ cywjk
 •  » miKvi`jxq Ggwc`i Z`wei AwZ wWGmwmwmi KgKZviv
 •  » GwU GKwU fyj ivq: ivvK(wfwWI)
 •  » wgm AvgwiKv wbbvi wei eYwelx ge UyBUvi
 •  » MvcvjMi fvwUqvcvov e`i iv euva fvOb
 •  » evsjvgvUi UvKPvcvq fvbPvjK wbnZ
 •  » wiwfD Ave`b Kiv ne
 •  » ivq KvhhKii `vwe MYRvMiY gi
 •  » IqvwksUb e`yKavixi wjZ 12 Rb wbnZ
 •  » Kv`i gvjvi duvwm
 •  » AvR cavbgx Dvab Kieb wewfb Dbqb cK
 •  » kwgKi AwaKvi wbwZ KiZ PvB ivRbwZK cwZk֓wZ
 •  » ZviK ingvbB AvMvgx w`b bZZ `eb
 •  » Rq wK Ze Av.jxMi bZZ AvmQb?
 •  » AveviI AvmQ niZvj!
 •  » wZb eQii ga mxgvq AvbZ ne
 •  » iwei mx bwKqv GwiKmb I qvIq
 •  » Ki gjvq mev wbZ wMq fvMvw
 •  » A^vfvweK `iew `yB Kvvwbi
 •  » fimv GLb cvwKvb I wgqvbgvii cuqvR
 •  » gvwjK c 20% gRywi ewi c֯ve `e AvR
 •  » C`i AvMB PMvg Avbe MvgxYdvb
 •  » kwgK`i wbivcvq eenvi Kiv ne DbZZi chyw
 •  » BwcwRGji kqvi wKbe AvBwmwe
 •  » cigvYy kw Kwgkbi Z`viwKi mvg_ bB
 •  » b`xMvg GLbv Zvʇei wP
 •  » QvjxMi `yB mfvcwZK `yljb Kgxiv
 •  » wbevPb mgSvZvi wfwˇZB nIqv `iKvi
 •  » we PayixK mvgb iL Gikv`i bZZ bZyb RvU!
 •  » wbevPb mgSvZvi wfwˇZB nIqv `iKvi
 •  » XvKvi gvb euvPvb
 •  » ARbjv ai ivLZ ne
 •  » Abo Aevb Avi GKuqwg fvjv bq
 •  » QvjxMi G Kx AvPiY!
 •  » GwUGg ey_ Rvj bvU
 •  » wbic ckvmb Kvg
 •  » m~PK I jb`b eoQ `yB kqvievRvi
 •  » ivgcvj we`yr K` nj my`iebi wZ ne bv
 •  » Kge w`bI miMig hgybv wdDPvi cvK
 •  » mvgmb GBP Payix mUvi Ae Gwj Dvab
 •  » cavbgx wmjU 17 cK Dvab Kieb AvR
 •  » KvwU UvKvi Bwjk cwZw`b cvPvi fviZ I wgqvbgvi
 •  » wZbwU aviv evevqb nj eKvi ne 25 jvL jvK
 •  » nvRxM-kvnivwi 3wU BDwbqb RvZxq cvwUi KwgwU MVb
 •  » miKvwi cv_wgK we`vjq jLvcov wewN&bZ
 •  » ^v LvZ Dbqb jgvv AwRZ ne wKbv mskq
 •  » ivRvcyi moKi Dci muvKv!
 •  » ivbv cvRvq wZM֯`i gWvbv Myci mnvqZv
 •  » wewfb vb wmwcwe I evm`i cwZev` wevf mgvek
 •  » ivywbqvq gvevBj Pywii NUbvq hyeK Lyb
 •  » gwncyiK _vbv NvlYvi `vweZ moK Aeiva
 •  » bovBj b nQ AeeZ dwi I cUyb
 •  » biwms`xZ hyejxMi ewaZ mfv
 •  » gyL gyL Qwoq coQ Gevi mevP kvw cvQ Kv`i gvjv
 •  » nj-gvK Kjvwi, ^v Dc`v I cl`i c `y`Ki mvdvB
 •  » cavbgxi wbivcvq MvjvcM mvo 4 nvRvi wbivcvKgx
 •  » cgvY PvB
 •  » cfvekvjx`i ev` w`q 25 Rbi wei `y`K PvRwkU Abygv`b
 •  » QvjxMi wmjU KwgwU evwZj 68 KvWvii wei gvgjv
 •  » kxl 13 mvmxK fviZ _K wdwiq Avbvi D`vM
 •  » UvKvi g~jewi cfve coQ bv A_bxwZZ
 •  » Kv`i gvjvi wec ivq njB niZvj
 •  » wek my`ix cwZhvwMZvi Bmjvwg Reve
 •  » ivswKsq AvU _vKj GB mgmv nZv bv evsjv`ki
 •  » msweavb wbq bvbv weZK AvjvPbv
 •  » Rqi cvk Giv Kviv?
 •  » cywjk nZv'i Z`ZI cywjwk evwYR!
 •  » AvRvwZK iKW Ab-elv
 •  » Gikv`i bZzb wgkb
 •  » mve cv_xiv gvV RwUjZvq Av.jxM
 •  » AvZwekvm wdi cqQb iej
 •  » Pvwq wjMi c`v DVQ AvR
 •  » jvb KvP nQb AvZvcvy
 •  » h KviY AvRgv nq
 •  » nwK msKUi kl Kv_vq
 •  » ivRavbxZ UvK D wbnZ 1
 •  » QvjxMi `yecbv Ges miKvii KZe
 •  » Avei wbDwRjv RvbyqvwiZ kxjv
 •  » gvnvgWvb fviZxq wKUvi
 •  » BbRywiZ KvKv
 •  » Rg DVQ AvqKi gjv
 •  » Mxb Wvi GgwW ejvj KvivMvi
 •  » evOi gnvKvk hvv
 •  » `Lj-`~lY gZcvq kxZjv
 •  » ewikvj nvmvbvZ wniY Myci `dvq `dvq msNl
 •  » wZbwU cևki Di LyuRQb Mvq`viv
 •  » ivxq mnvqZvq MWdv`viiv Lyb I jyUcvU KiQ
 •  » f~Mf wejvmej evwo
 •  » Awbb 14 nvRvi PvivPvjvb gvgjvi 60 fvMB gv`K wbq
 •  » wegvb Pqvigvbmn wZb KgKZvK nvBKvU Zje
 •  » AwfhvM MVbi bvwb 6 Avei
 •  » wewcwmi 450 KvwU UvKvi Zj Pywi
 •  » wmjU emvgvj QvjxM
 •  » 17 eQiI wePvi nqwb 96 mvji kqvi Kjvwii
 •  » w`jxc Kygvii Aev wwZkxj
 •  » wbevPb AekB `j wbic miKvii Aaxb nZ ne
 •  » RvgvqvZ Kxfve Pj, Kviv Pvjvq
 •  » mevi `w mywcgKvU
 •  » gvngy`yi ingvbK wbhvZb miKvii dvwmev`x Pwii bM DbvPb :W. wcqvm Kwig
 •  » AvMvgx wbevPbi c~evfvm : we`wk Rwic weGbwci fvU 20% _K 43% eoQ
 •  » fvUi A KlQ AvjxM
 •  » Avgvi Avi nIqv wQj w_wjsqi gZ : Mvjvg gvIjv iwb (wfwWI)
 •  » IqvwksUb b-NuvwUZ wj, wbnZ 4 (wfwWI)
 •  » hyivR _K bevwnbx cavbi `k cZveZb
 •  » wPvi ^vaxbZv I Avgv`i eywRxex mgvR
 •  » QvjxMB Nii ky wefxlY: gyij Avnmvb Lvb
 •  » fviZ-evsjv`k : ^v_i imvqb mgZv Riix
 •  » RxebbMi weGmGdi wjZ evsjv`wk AvnZ
 •  » wbevPbi dgyjv wbq wPwZ Bwm!
 •  » Bmjvg welx ZrciZv e bv nj miKvi Lv`vqx MRe asm ne
 •  » MYcwZiva gv`ivmvq cov e Av`vjbKvix`i cwZnZ Kiv ne
 •  » GKwe`yI wg_v bq kZfvM mZ wjLwQ
 •  » mvbvjx evsK cl`K `vqgyw w`q njgvK `ybxwZi PvRwkU : 11 gvgjvq 25 Avmvwg
 •  » c_gevii gZv Avi `o mw` bvix PjwPKvii Qwe
 •  » MYnZvi AwfhvM cavbgxi wei cevmx AvBbRxexi gvgjv
 •  » evsjv`k agwbic kwi weRqi ga fviZi ^v_ wbwnZ
 •  » hyvcivai wePvi : we`gvb Aev I KiYxq
 •  » wSwgq cov djvbx BmywU AvwgB Zyj Avwb :wewRwe gnvcwiPvjK