mޤ^i 17, 2013, gjevi : Avwkb 2, 1420

ivswKsq AvU _vKj GB mgmv nZv bv evsjv`ki


 W wicvU : evsjv`k bZyb eQii gvP wU-UvqwU wekKvci cg AvmiwU eme| `ki PviwU fbyZ AvqvwRZ ne gvPjv| wK mB wekKvci g~j Avmi ^vMwZK evsjv`k _vKe wK bv Zv wbwZ bq!

 

KviY, AvBwmwmi bZyb wbqg U ivswKsqi miv AvU `j mivmwi wU-UvqwU wekKvci g~j ce RvqMv cve| Avi evwK `yB U Ljyo `kK mnhvMx `kjvi wec gvV bvgZ ne| mLvb AvU `ji `yB M֓c h `yB `j M֓c Pvwqb ne ZvivB bvg jLve wekKvc| mRb evsjv`k P~ov ce Ljvi hvMZv ARb Kie wK bv Zv GLbv AwbwZ|

 

Ke 2014 wU-UvqwU wekKvci GB evQvB ce AbywZ ne, Zv Ki RvbvZ cvibwb evsjv`k wKU evWi (wewmwe) KgKZviv| Ze mnhvMx `kjv, wR^veyq I evsjv`kK wbq h GKwU Avmi ne Zv wbwZ KiQ wewmwei wgwWqv mj| mLvb _KB Rvbvbv nq, wU-UvqwU wekKvciB Ask GB UybvgU| wekKvci AvM GB cewU ne| GUv wekKvci evBi wKQy bq| wekKvci AvM mnhvMx Qq `ki m evsjv`k I wR^veyqK wbq GKwU UybvgU ne|

 

welqwU wbq Lvj` gvngy` myRbK ck Kiv nj wZwb bZyb evZv WUKgK ejb, Avwg hZvUv Rvwb evsjv`k I wR^veyqK wU-UvqwU wekKvci AvM Qq mnhvMx `ki m GKwU UybvgU LjZ ne| Avi mB UybvgUi `yB M֓c miv `j wekKvci g~j ce Lje| m Avgiv hw` M֓c miv bv nZ cvwi, Zvnj ev` coe| Zvnj Zv GUv cwivi, GUv evQvB ce| AvM Zv Avgv`i wekKvci AvM G aibi UybvgU LjZ nqwb| GUv wbq ewk wKQy ejvi wKQy bB| hv mZ Zv AekB ^xKvi KiZ ne| Avgiv hw` AvBwmwmi ivswKsq AvU b^i _vKZ cviZvg Zvnj GB cwiwwZ nZv bv| GUvB ^vfvweK, gb bqv Qvov Dcvq bB| 

vbxq mgq : 0346 NUv, 17 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/17/middle0042.htm

 

AmaderShomoy.Com