mޤ^i 17, 2013, gjevi : Avwkb 2, 1420

16 kZ AbygwZ cj bZyb 6 emiKvwi wekwe`vjq


W wicvU : bZyb Abygv`bcv QqwU emiKvwi wekwe`vjq mK wkv gYvjq _K GKwU miKvwi Av`k Rvwi nqQ iveevi| GZ Avqxfve wekwe`vjq vcb I cwiPvjbvi Rb gYvjq _K 16 `dvi GKwU kZvivc Kiv nqQ| G kZjv mswk wekwe`vjq KZcK `o k UvKvi (bb-RywWwkqvj) v AxKvibvgv wnme Awej^ miKvii eivei (wkv gYvjq) `vwLj KiZ ejv nqQ| wkv gYvjqi emiKvwi wekwe`vjq DBsqi hyMmwPe ^vwiZ GKwU wPwVZ bZyb QqwU emiKvwi wekwe`vjq KZci eivei miKvii AbygwZ c`vbmsv Av`kwU cvVvbv nqQ|

Rvbv MQ, bZyb Abygv`bcv QqwU wekwe`vjqi KZcK c_K c_K wPwVZ miKvwi Av`k Ges ZvZ 16 `dv kZi K_vI DjL Kiv nqQ| bZyb I mekl `dvq Abygvw`Z wekwe`vjqjv GLb _K Zv`i wkvKvhg Pvjyi AbygwZ cj| Zviv GLb wekwe`vjq gywi Kwgkbi (BDwRwm) KvQ mveR-Iqvwi Abygv`b jvfi Rb Ave`b Kivi myhvM cj| BDwRwm mveR Abygv`b KijB wkv_x fwZi Ave`b Avn&evb KiZ cvie| bZyb Abygvw`Z wekwe`vjqjv nQ XvKvq dviB BUvibvkbvj BDwbfvwmwU, ivRkvnxZ b_ ej BUvibvkbvj BDwbfvwmwU, UvvBj iY`v cmv` mvnv wekwe`vjq, Rvgvjcyi ԆkL dwRjvZybbQv BDwbfvwmwU, KevRvi K BUvibvkbvj BDwbfvwmwU Ges bvUvi ivRkvnx mvq Av UKbvjwR BDwbfvwmwU| 

DjL, MZ 9 mޤ^i weKj mvZwU emiKvwi wekwe`vjqi c֯vebvK Abygv`b `qv nqQ cavbgxi `dZi _K| wK wkv gYvjq _K QqwUi Abygv`bmsv Av`k Rvwi Kiv nqQ| Gi KviY mK gYvjq m~ Rvbv MQ, ivRkvnxZ c֯vweZ wK SvjKvwVZ vcbi kZ Abygv`b `qv nqwQj ԆMvevj BDwbfvwmwUՇK|

Gi D`vv nQb vbxq miKvi cwZgx AvWfvKU Rvnvxi Kwei bvbKi mnawgYx mq`v Avygvb Aviv evby| D`vviv kl gyn~Z SvjKvwVZ wekwe`vjq vcb I cwiPvjbvq mwZ bv nIqvq ԆMvevj BDwbfvwmwU KZcK AbygwZc `qv nqwb| mekl G QqwU wbq eZgvb miKvii Avgj gvU 25wU wekwe`vjq Abygv`b cj| G wbq eZgvb `k emiKvwi wekwe`vjqi msLv `uvovj 77wUZ| eZgvb miKvii Avgj Abygv`b cvIqv wekwe`vjqi me KqwU GLbv wkvKvhg i Kiwb| G Aevq bZyb Abygv`b cvIqv wekwe`vjqjv KZUv gvbmZ wkv wbwZ KiZ cvie Zv wbq mskq I bvbv ck iqQ|

bZyb wekwe`vjqjvK h 16 `dv kZvivc Kiv nqQ mjv nQ, 1) c֯vweZ wekwe`vjq KZcK emiKvwi wekwe`vjq AvBb 2010 G ewYZ me weavb I kZ gb PjZ ne| 2) Kejgv evsjv`k wekwe`vjq gywi Kwgkb KZK Abygvw`Z Abyl`, wefvM I Kvm QvQvx fwZ Ges ay KvvmwfwK wkvKvhg cwiPvjbv Kiv hve| `~iwkY cwZZ Kvbv Kvmi Kvhg cwiPvjbv Kiv hve bv| 3) c֯vweZ wekwe`vjq vcbi miKvi I evsjv`k wekwe`vjq gywi Kwgkb KZK AvivwcZ kZjv c~iY KiZ ne|

Kwgkbi c~evbygv`b Qvov wekwe`vjqi wkvKvhg i Kiv hve bv| 4) wbw` kni ev vb mswk wekwe`vjqi Abygvw`Z Kvvm mxwgZ ivLZ ne Ges Ab Kvbv vb wekwe`vjqi Kvbv Kvhg cwiPvjbv ev Kvbv Kvvm ev kvLv vcb I cwiPvjbv Kiv hve bv| 5) ^v I cwievi KjvY gYvjq Ges evsjv`k wekwe`vjq gywi Kwgkbi Abygv`b ewZiK mswk wekwe`vjqi Aaxb Kvbvic gwWKvj/ WUvj dvKvw A_ev wPwKrmvmsv Kvbv Kvm hgb wdwRI_ivwc, cviv gwWKvj/ gwWKvj UKbvjwR BZvw` cwiPvjbv Kiv hve bv| 6) wbqvwRZe wkK Ab wekwe`vjq/cwZvb KgiZ _vKj Zvi g~j wbqvMKvix wekwe`vjqi/cwZvbi Qvoc MnY KiZ ne| 7) wekwe`vjq Kvbv we`kx bvMwiKK wkK/wekl wnme wKsev KgKZv/KgPvix wnme wbqvM KiZ nj GZ`msv mswk miKvwi weavb h_vh_fve cvjb KiZ ne| 8) wkv_x fwZi evsjv`k wekwe`vjq gywi Kwgkb KZK wbavwiZ wkvMZ hvMZvi kZvewj AbymiY KiZ ne| 9) miKvi/Kwgkb Gi c~evbygv`b Qvov we`kx Kvbv wekwe`vjqi mv_ Kvbv aibi Pyw ev academic colaboration Kiv hve bv| 10) wekwe`vjqi Rb Riwi wfwˇZ c~Yv vwUDUm (Statutes) cYqb Ki Zv Abygv`bi j h_vwbqg wkv gYvjq I Kwgkbi KvQ `vwLj KiZ ne| 11) emiKvwi wekwe`vjqi bvg msiwZ Znwej wnme Ab~b cuvP KvwU UvKv hKvbv evwYwRK Zdwmwj evsK Rgv ivLZ ne Ges miKvii c~evbygv`b Qvov Zv ev Gi jfvsk Dvjb Kiv hve bv| G QvovI GdwWAviwU auto-renewal nZ ne| 12) wekwe`vjq cwiPvjbvi Rb cv_wgKfve eqfvi enbi Rb GKwU sustainability fund _vKv AZvekKxq| 13) emiKvwi wekwe`vjq AvBbi weavb, miKvi Ges evsjv`k wekwe`vjq gywi Kwgkbi we`gvb I mgq mgq RvwiZe Av`k-wb`k, bxwZgvjv BZvw` h_vh_fve AbymiY I cwZcvjb KiZ ne| 14) emiKvwi wekwe`vjq AvBb Abyhvqx Avqxfve wekwe`vjq vcbi ZvwiL _K wbavwiZ mgqi ga miKvi KZK Abygvw`Z f~wg I chv AeKvVvgvi ga wekwe`vjq vqxfve vcb KiZ ne| 15) Kvbv emiKvwi wekwe`vjq ev Gi c Kvbv ew ev cwZvb, Pvjii c~evbygv`b Qvov, `ki evBii Kvbv Drm _K Kvbv Znwej msMn KiZ cvie bv Ges Abyic Kvbv Znwej msMn KiZ nj miKvii gvag Pvjii KvQ GZ`msv Abygv`b MnYi Ave`b `vwLj KiZ ne| 16) Dci DwjwLZ welqi Ici wekwe`vjq KZc `o k UvKvi (bb-RywWwkqvj) v GKwU AxKvibvgv miKvii eivei `vwLj Kie| DcwiD kZjv mswk wekwe`vjq KZc me AwffveK I QvQvxK RvbvZ eva _vKe|bqv w`MZ

vbxq mgq : 1356 NUv , 17 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/17/middle0155.htm

 

AmaderShomoy.Com