AmaderShomoy.comhome


agwfwK ivRbxwZ wbwli K_v KLbv ewjwb : Bgivb GBP miKvi


W wicvU : kvnevM MYRvMiY gi gyLcv Ges eMvi Ges AbjvBb Avwwf bUIqvKi (weIGGb) Avn&evqK Bgivb GBP miKvi| GKvˇii PZbvq DxweZ ZiY cRbi KvQ D`xqgvb bZv wnme wZwb GLb mwekl cwiwPZ| 5B deqvwi Kv`i gvjvi ivqK K` Ki dyum DV kvnevM| Gi bZZi cyivav h KqRb wQjb Zviga Wv. Bgivb AbZg| hyvcivax`i wePvi, RvgvqvZi ivRbxwZ, eMvi ivRxe nZvKv, cvmZy, WmwUwb kqvi evRvi, njgvKmn iZc~Y Bmymn `ki bvbv mgmv wbq wZwb gyLvgywL nqwQjb cwieZb WUKgi| mv_ wQjb vd wicvUvi hvKvwiqv Beb BDmyd I mn-mv`K Avwmd Av`bvb|  Avgv`i mgq.Kgi cvVK`i Rb mvvrKviwU wbP `qv njv|

 

cwieZb : MYRvMiY g GKwU PZbvi bvg| AbKB ej _vKb, 1971 Gi 7B gvPi ci GZv mywekvj RbMYi ^Z~Z AskMnY Avi `Lwb GB `k| iUvi K_v ejyb|

Bgivb GBP miKvi : Avcbviv Rvbb h, KyLvZ ivRvKvi Kv`i gvjvi h ivq `Iqv njv Ges ^fveZB Avgv`i KvwLZ ivq bv cq wey Ab mevi gZv Avgiv ivRc_ bg Avwm| h welqwU GLvb mePq ewk iZc~Y mvwZK mgq A_vr 5B deqvwii AvM mv`vwqK RvgvZ-wkweimn Abvb gjev`x msMVbjvi mviv `kevcx h Zve, asmjxjv PvwjqQ Zv _KI Avgiv ivRc_ bvgvi ciYv cqwQ| hLb Avgv`i KvwLZ ivq njv bv, ZLb Avgv`i gb njv Avgv`i h Avkv AvKvLv- hyvcivax`i wePvii gvag ^ci evsjv`ki ^c, Amv`vwqK evsjv`ki m ^c `LwQjvg Zv nqZv aywjmvr nq hvQ, Pyigvi nq hvQ| h ivRvKvi mvo wZbk gvbylK nZv Kijv, Zvi ivq mevP kvw cjvg bv| ZLbB Avgiv wmv wbB ivRc_ bg Avmvi|

cwieZb : ii w`K MYRvMiY gi h ic `LwQ meii gvbyli AskMnY, jvLv gvbyli gvgevwZ c־vjb, mviv`ki msnwZ-me wgwjq MYgvbyli Av`vjb cwiYZ nqwQj| kli w`K Gm `Lv hvq, m Av`vjbi avi Avi bB| KviYUv ejeb wK| Avi Qq `dvi KZUyKy c~iY nqQ?

Bgivb GBP miKvi : bv! AekB Avgv`i Qq `dv `vwei mejv GLbv c~iY nqwb| Avcbviv Rvbb h, g~j h `vexjv hgb, mKj hyvcivaxi mevP kvw wbwZ Kivi welqwU GLbv `wLwb| Avcbviv `LQb ivRvKvi wkivgwb LvZ Mvjvg Avhgi KvwLZ ivqwU Avgiv wK cvBwb| wK mejv `vex c~iY nqQ evcviwU GgbI bq| QqwU `vexi ga c_g `vwe- hyvcivax`i ivq, hgb gyRvwn`, Kvgvivgvb, mvC`xi ivq Rbgvbyli h `vwe mUv wK cqwQjvg| wZxq h `vwe wQjv- AvBb mskavb Ki ivci Avwcj Kivi myhvM mw nq| Avgv`i AviKwU iZc~Y `vwe njv- RvgvqvZ Bmjvgxi ivRbxwZ wbwl Kiv| Avcbviv `LQb h, RvgvqvZi wbeb evwZji gvag Zv`i ivRbxwZ wbwli AvBwb cwqv i nqQ| AvRvwZK Aciva UvBeybvj BZvga Z` i nqQ| Avgv`i Qq `dvi h my`~icmvix j Zv`i Avw_K cwZvbmn MYgvagi evcvi KvR i nqQ| GLvb mejv `vwe c~iY bv njI ewki fvM `vweB c~iY nqQ| Avi i _KB G Av`vjb mvavYi gvbyli mZv GZB evSv hvq mvaviY gvbyli `vwei cwicwZB Avgiv gvV gbwQ| Kvbv ivRbwZK `ji bZZ hnZy Av`vbj nqwb myZivs GLvb AskMnYi evcviwUI ^Z~Z| GLbv Avcbviv `LQb h, ivRc_i h Kgm~Pxjv mjvZ Avgiv fvjv mg_b cvB| wgwQj AvMi Pq h AbK Kg gvbyl DcwZ nQ mUvK AbKB ejb h, Avgiv mg_b nvivwQ| GwU wVK bq| Avwg wekvm Kwi- Avevi ivRc_ bvgj RbMYK AvMi gZvB mv_ cvev|

MYRvMiY gi h Av`vjb Zv GKwU ivRbwZK Av`vjb| wK i _KB Avgiv ej GmwQ h GUv ivRbwZK njI GwU GKwU wb`jxq Av`vjb| Kvb wbw` ivRbwZK `j GLvb bZZ `b bv| GLvb mvaviY gvbyli cvkvcvwk ivRbwZK bZe` iqQb, Qv ivRbwZK msMVb AvQb, mvgvwRK msMVb AvQb| MYRvMiY gi gyLcv wnme Avwg Kvb ivRbwZK welq ge KiZ PvB bv|

cwieZb : Avcbviv h cavbgxi Kvhvjq viKwjwc c`vb KiwQjb, ZLb wK evbvi GKwU fyj wQjv- cavbgxi RvqMvq Avcbviv cvavbgx jLwQjb| Avcbv`i gZv ZiY I wkwZ mgvRi KvQ Ggb fyj AbKK nZvk KiQ| Qv`j- QvjxMmn Abvb msMVbjvi gZv AvcbvivI mw`b mvgb hvIqvi Rb ovwo KiwQjb| evbvii w`K `wB wQjv bv| evbvi hw` jLv _vKZv hyvcivax`i gyw PvB, Ggb nj wK KiZb?

Bgivb GBP miKvi : Avgiv hLb viKwjwc w`Z hvwQjvg, ZLb evbvb fyji h welqwU- mUv wK evbvi Avmvi ciB Avgiv Lqvj KiwQ| Avgiv wK avivevwnKfve ivRc_ wQjvg| evbvbUv BQvKZ fyj bq| avivevwnK Av`vjb KiZ Gme welq Lqvj Kivi myhvM cvBwb Ges hLvb _K evbviwU `Iqv nq- wgmUKUv g~jZ mLvbB nq|

cwieZb : hyvciva BmyZ Avgiv Avcbv`i k Aevb `LwQ| wK njgvK, WmwUwb Ges cvmZymn RvZxq BmyjvZ Avcbv`i miKg `vwqZkxj Aevb `Lv hvqwb| ZLb Avcbviv ejwQjb h, GLb evsjv cixv PjQ, evsjvi mgq evsjv cixvB w`ev| BsiwRi mgq nj BsiwR cixv w`ev| Ai mgq w`ev A| BsiwR ev A cixvi mgq wK Avmwb?

Bgivb GBP miKvi : Avcwb GK`gB wVK ejQb| i _KB Avgiv ej GmwQ, Avgv`i h Qq `dv `vex- hyvciva wePvi msv Ges mv`vwqK Mvx RvgvqvZK K` KiB Qq `dv `Iqv nq- Zv`i ivRbxwZ, Zv`i wePvi, Zv`i A_bwZK cwZvb Ges MYgvag e Kiv| hyvcivax`i wePvii evBiI Aviv iZc~Y Bmy iqQ| Avgiv hnZy GKwU welq wbq ivRc_ bgwQ, hgb RvgvqvZi ivRbxwZ wbwli DjL Kivi gZv mvdj cvBwb| h AvBb Kiv nqQ, mwU g~jZ Avgv`i `vwe bq| Avgv`i `vex nQ Zv`i ivRbwZKfve wbwl Kiv| h QqwU ivq GLb ch `Iqv nqQ, Zvi ga PviwUZ KvwLZ ivq cjI `ywU cvBwb| m KviYB GLbv Avgv`i ivRc_ mvPvi _vKZ nQ| i _KB Avgiv ej AvmwQ| Avgv`i Av`vjb g~j dvKvmUv Avgiv GKwU welqi Dci ivLZ PvB| AvRK hgb hycivax`i wePvii `vexZ Av`vjb nQ| fwelZ Ab Kvbv BmyZ MYRvMiY g Av`vjb hve bv welqwU wK Ggb bq| wbq mvaviY gvbyl, MYgvbyl hLb Zv`i AwaKvii cևk, `vexi cևk hLbB Abvv mw ne ZLb wbq Zviv ivRc_ bg Avme| Avgiv wbq ZLb MYgvbyli mv_ _vKev| GKwU MwZkxj Av`vjbi mv_ Ab welqjv Gm Av`vjbi MwZc_ hbv wfb c_ bv hvq m welqwU Avgiv Lqvj KiwQ|

cwieZb : mvigg ejb, Abvb RvZxq BmyjvZ Avcbv`i cvev wKbv?

Bgivb GBP miKvi : fwerlZ Kvb welq wbq Avwg Av`vjb Kiev m welq Avwg ejwQ bv| wK RbMYi AwaKvii cևk mv mw njB ivRc_ bg Avme| RbMYi hw` gb nq miKvi ZvK kvlY KiQ ZLb wbqB Zviv cwZev` Rvbve Ges ivRc_ bg Avme|

cwieZb : Av`vjbi iZ Avcbviv mKj agwfwK ivRbxwZK wbwl Kivi NvlYv w`qwQjb, ciewZZ ay RvgvqvZK wbwli `vwe Zyjjb Kbv ?

Bgivb GBP miKvi : Avgiv Kvbw`bB agwfwK ivRbxwZ wbwl Kivi `vwe RvbvB wb| Ze nv, GLvb agwfwK ivRbxwZ wbwl Kivi mvMvb `qv nZv| Avi mvMvbi welqwU Avcbviv Rvbb h, cMwZkxj mKj ivRbwZK, mvgvwRK, mvswZK msMVb GLvb AskMnY KiQ| Zv`i `xNw`bi `vwei ga agwfwK ivRbxwZI iqQ| Zviv wewfb mgq mvMvbi gaw`q Zv`i `vwejv Zyj aiQ| Ze MYRvMiY g mwwjZfve h `vwejv ck KiQ ev Awdwmqvwj Avgv`i `vwe ev gyLcv wnme Avwg h ee w`qwQ Kv_vI wK agwfwK ivRbxwZ wbwli K_v ewjwb|

cwieZb : eexi Kv`i wmwKx gnvb gywhyi GKRb AKyZvfq hvv wQjb Ges eey kL gywReyi ingvbi Lye KvQi gvbyl wQjb| gywhyi Ggb mvnmx hvvK kvnevMi MYRvMiY g _K be ivRvKvi Dcvwa `qv nq| GUv KZvUyKy kvjxb?

Bgivb GBP miKvi : AvRK hviv kvnevM AvQb fwelZ Zv`iI h GLvb _K jb ne bv Zvi wK Kvb wbqZv bB| jb nZB cvi| gywhyi mgq hviv hy KiQ Zv`i AbKiB bwZK jb nq cyivcywi Dv Aevb AvQb| Avgv`i gvq~b AvRv` mvi GKUv K_v ejwQjb, GKRb ivRvKvi memgq ivRvKvi, wK GKRb gywhvv memgq gywhvv bb| Kv`i wmwKxi I GKB NUbv NUQ| Zvi bwZK jb nqQ| Ze Awdwmqvwj MYRvMiY g Kv`i wmwKxK KLbv Gme K_v ejwb| Kviv ewMZ Avvki wkKvi nZ cvib wZwb|

cwieZb : weivax`jmn wewfb gnj _K ck DVQ miKvi cvmZy, WmwUwb kqvi evRvi, njgvKmn iZc~Y Bmyjv avgvPvcv `qvi Rb MYRvMiY gi mw KiQ| Kxfve `LQb welqwU|

Bgivb GBP miKvi : gyjZ G welqwU cyivcywi wg_v GKwU AwfhvM ev cPviYv m welqwU wK BZvga cgvYxZ nqQ| Avcbviv `Lb, ^v_mswk welqjvZ hLbB Kviv Mvq jMQ ZvivB MYRvMiY gi wei MQb| ciewZZ wewfb MYgvag Ges evRbwZK ewZ bvbvfve MYRvMiY g‡K AvNvZi Pv KiQb| Avcbviv `LQb h wKQy BmyZ Avgv`i Aevb hLb miKvii ^v_ AvNvZ Ki ZLb wK MYRvMiY g f `qv nqQ| Avgv`i XvKvi evBi PMvg hZ evav c`vb Kiv nqQ, mLvb 144 aviv Rvwi Kiv nqQ| MvRxcyi, gqgbwmsnI Avgv`i mgvek KiZ `qv nqwb| Gme welqjv weePbv Ki `Lv hvQ G Av`vjb MYgvbyli Av`vjb| welqwU GK`g cwivi|

cwieZb : Avcbvi wK gb nq, MYRvMib g‡K `vweq ivLvi Rb ndvRZ Bmjvg evsjv`ki Dvb NU| m GB g wK kvw cwqv cwZwZ Kivi Rb Kvb f~wgKv cvjb KiZ cviZ bv| GB hgb wcvwK AvjvPbv| bvwK Avcbviv c_g _KB ndvRZK weivax c wnme `L GmQb?

Bgivb GBP miKvi : ndvRZ Bmjvg AbK AvM _KB G `k Zv`i DMcx Kvhg Pvwjq AvmwQj| Zviv Gi AvMI gywhyi PZbvweivax `vwe, evsjv`kK GKwU mv`vwqK gahyMxI cwiek wbq hZ bvbv `vwe w`qwQjb| hLbB kvnevM DMev` Ges gjev`x`i wei mviv `ki gvbyli ga gZK mw Kijv, Zv`i AwZ msKU `Lv w`jv ZLwb RvgvqvZ Bmjvgxmn ^v_v^mx gnj ndvRZ Bmjvgi gZv GKwU DM mv`vwqK msMVbK jwjq `q| i _KB Avgv`i Av`vjb Kvb agi wei bq| Avgv`i Aevb hyvcivax Ges RvgvqvZ wkweii wei|

Avgiv wewfb MYgvag AvjvPbvi Rb ndvRZK Avn&evb RvwbqwQjvg, evieviB ejwQ AvjvPbvq WKwQ| Zviv Avmwb| ZvivZv agi K_v ej, Avgv`i gnvbex (m:) kvwc~Y mnvevbi Rb Kvdi`i mv_I AvjvPbvq emQb, icvZnxb mgvavb KiQb| Avgiv AvjvPbvi K_v evieviB ejwQ| Zviv wK KLbvB AvjvPbv Uwej Avmwb|

cwieZb : kvbv hvq ivi ek wKQy DuPy wbevnx`i KvQ viKwjwcmn MY^vi ck Kib Avcbviv| wK Kvb aiYi wevf ev NivI Kgm~wP `bwb Avcbviv| kvbv hvq Gmei Ri ai ekwKQy mggbv msMVbi mv_ AtةI nqwQj MYRvMiY gi?

Bgivb GBP miKvi : GUv wK GK`gB wVK bq| Avgiv jvwV wgwQj, gkvj wgwQj GgbwK niZvji gZv Kgm~wPI w`qwQ| Ze 5 ZvwiL gvV bg Avgiv wbq 6 ZvwiL niZvj w`Z cvwi bv| Avi Avgv`i ga KLbv A؛ nqwb| Avcbviv Rvbb h GLvb 400-500 msMVb wgj Avgiv wmv wbqwQ Zviv wewfbfve Avgv`i mnvqZv KiQb| ZvB h Kvb wmv GZv gvbyli GKgZ nIqvUv wK mnR evcvi bq|

cwieZb : Avgiv `LwQ mwZ wUwf ewZ DcvcK Ab ivq, bvixbx ivKqv cvPxmn Aviv AbKB ejQb, Bgivb GBP miKvii mv_ Avgiv bB| A_P Zviv GK mgq gi mwq m`m wQjb|

Bgivb GBP miKvi : evcviUv wK ay Ab ivq, ivKqv cvPx bv, evsjv`ki cvq 90 fvM gvbyl MYRvMiY gi Kgm~wPZ Ask wbqQ| m ivKqv cvPx, Ab ivqmn Abvb hviv wgwWqv Avwwf AvQb G`i GKUv cwiwPwZ AvQ G KviY Zv`i `LQb, wK kvnevMi mvaviY GKRb gvbyl iwngi AskMnY wK Avcwb `Lbwb| GLvb jvL jvL gvbyl GmQ| GLvb cwZwU gvbyli iZ wK mgvb|

cwieZb : Zvnj Kb ivKqv cvPxmn Abviv ejjb h Bgivb GBP miKvii mv_ Avgiv bB| gvb mLvb bZZ wbq Kvb mgmv nqwQj wK bv|

Bgivb GBP miKvi : Avmj MYRvMiY g Kvbv bZZ bB| AvcbvivI `LQb AvgivI ej GmwQ h i _KB MYRvMiY gi Kvb KwgwU bB, Kvb digvU bB| GgbwK Avcbviv hw` Avgvi K_v ejb, Avwg wK MYRvMiY gi Kvb bZv bB| GKRb gvbylK gi c _K K_v ejZ nq| wbqB j j jvK K_v eje bv| mUvi Rb AvgvK nqZ gyLcv wnme wbaviY Ki nqQ| Avwg aygv K_v ewj, mevi c _K wK Avwg GLvb bZv bB| Ab mvaviY gvbyl`i gZ AvwgI GKRb| GLvb bZZi Kvb welqB bB| Ze GLvb ewMZ Kvb KviY _vKZB cvi| hLvb AvgvK cQ` bvI nZ cvi| Avi mevB AvgvK cQ` Kie welqwU Ggb bq| Avi AvwgI ewj bv h mevB AvgvK cQ` Kib|

cwieZb : mvgb wbevPb gZvmxb `j ejQ h AeZxKvjxb miKvii AaxbB wbevPb ne| GUv Avmj KZUyKy MYZvwK| A_ev ivi ZˡveavqK miKvi eev evwZj Ki `qv...

Bgivb GBP miKvi : hw`I Rvbb h 6 `dvi wfwˇZ MYRvMiY gi h Av`vjb Zv GKwU ivRbwZK Av`vjb| wK i _KB Avgiv ej GmwQ h GUv ivRbwZK njI GwU GKwU wb`jxq Av`vjb| Kvb wbw` ivRbwZK `j GLvb bZZ `b bv| GLvb mvaviY gvbyli cvkvcvwk ivRbwZK bZe` iqQb, Qv ivRbwZK msMVb AvQb, mvgvwRK msMVb AvQb| MYRvMiY gi gyLcv wnme Avwg Kvb ivRbwZK welq ge KiZ PvB bv|

cwieZb : wbevPbKvjxb mgq Kvb `ji c MYRvMiY g‡K cPviYv PvjvZ `Lv hve wK bv|

Bgivb GBP miKvi : mywbw` Kvb ivRbwZK `ji mywbw` GRvi Rb MYRvMiY g Zix nqwb| Kvb wbevPbi Rb Zix nqwb| MYRvMiY g m A_ Kvb ivRbwZK `ji Rb wbevPbx Kvb KvRB Kie bv| Ze K_v nQ h MYRvMiY g hyvcivax I mv`vwqK h AcMvx iqQ hviv mv`vwqK mvmi gvag evsjv`kK gahyMxq kvmb eevq wbq hZ Pvq Ges evsjv`k weivax P A_vr cvwKvbi fveavivq cwiPvjbv KiZ Pvq| Zv`i hKvb g~j ivRc_ _K cwZiva Kie MYRvMiY g| wbevPb _K i Ki mvaviY Aev MYRvMiY g memgq Zv`i wei Aevb wbe|

G Avwg myfve AviKwU K_v ejZ PvB| `xN mvZ gvmi Av`vjb MYRvMiY g Pvq evsjv`k hviv ivRbxwZ Kie Zv`i AekB gywhyi PZbvevnx nZ ne| gywhyi PZbv weivax Kvb ivRbxwZ MYRvMiY g G`k nZ w`e bv|

cwieZb : Avgiv AekB gygZ cKvkKvix eMvi ivRxei nZvi wb`v RvbvB| wK Kvb aiYi Z` QvovB DMcx`i `vqx Kiv nq| nZvKvi Lei cvIqvi mv_ mv_B Avcbv`i c _KI NvlYv Avm h DMcxivB G KvR KiQ| A_P mvsevw`K `wZ mvMi-iwb Lybi GK eQi cwiq hvevi ciI Zv`i Lybxiv iq MQ aiv Quvqvi evBi| G cֶvcU Zyjbv Kib|

Bgivb GBP miKvi : hnZy MYRvMiY gi `xN mvZ gvmi Av`vjb wewfb DMcx msMVb Avgv`i nZvi gwK w`q GmQ| Avgv`i wewfbfve bvRnvji Pv KiQ| GgbwK Avgv`i Kgx`i kvixwiKfve AvNvZ Ki wewfb MYgvag I mvgvwRK mvBUjvZ mivmwi ^xKviI KiQ Zviv| Avcbviv `LQb h eMvi ivRxeK nZvi 3 w`b AvM _KB wewfb mvgvwRK hvMvhvM gvag DMcx`i wewfb cBRmn AbK IqemvBU Zvi wei cPvi Kiv nq Ges nZvi gwK `qv nq| Ze Avgiv Kvb mywbw` `j ev ewK Avgiv KLbI `vqx Kwiwb|

cwieZb : ndvRZi ivRc_i h `vwe Av`vqi Av`vjb wQj| mUv gvUvgywU kvwc~YfveB XvKvq GmwQj, wekl Ki ndvRZi fvlgZ| AZ MYRgvqZi mgq mܨv ch me wVK wQj| wK mܨvi ciB `Lv hvq h msNli i nq| MvQcvjv _K i Ki cwe KviAvb kixd wKQyB ev` hvqwb| K ev Kviv KviAvb kwid cywoqQ mUv Z` Kiv DwPZ wQj| wK Z` GLbI mb nqwb...

Bgivb GBP miKvi : Avwg kvwc~Y K_vwUi mv_ wgZ cvlb KiwQ| Zviv PMvg Avgv`i mgvekK K` Ki cvv mgvek WvKjv| ZLb wK RvZxq MYgvagi mvgb GK msev` mjb Zviv DjL KiwQj AvgvK UyKiv UyKiv Kievi Dχk Zjvqvi wbq Acvi K_v| GiKg GKUv DMcx msMVb hviv `ki mvaviY bvMwiKK GKwU Av`vjbi Kgx nevi KviY nZvi gwK `q miKg GKwU msMVbK XvKvq Avmevi AbygwZ `qvUvB fyj wQj|

GB msMVbwU GKwU DMcx msMVb| wewfb mgq hLb Zviv Zv`i `vwe ck Ki AvmwQjb hgb wmjUi eyjeywj Ryi bvgi ndvRZ Bmjvgi h bZv wZwb Zvjevb diZ GKRb bZv| wZwb wmjUi vbxq MYgvag, WBwj vimn wewfb RvZxq MYgvag mvvrKvi w`qQb h evsjv`kK wZwb AvdMvwbvbi Av`j GKwU Zvjevwb iv cwiYZ KiZ Pvb| GB mvvrKviwU wK wZwb 1999 mvj w`qwQjb| ZvQvov gyKvm, eveybMixmn Abvb h bZviv iqQb Zv`i cևZKB wK DMcx Av`vjbi mv_ RwoZ|

cwieZb : Zvnj wfwWI dyUR `L Kb Acivax`i kbv Kiv nQ bv?

Bgivb GBP miKvi : g, AekB mUv DwPZ| GiKg GKwU RNb KvRi hLvb nvRviI agxq M֚ cvovbv nqQ| hyi ci GZUv ckvwPKZv GB c_g evsjv`ki gvbyl cZ Kijv| XvKv kniK Zviv GKwU asm~c cwiYZ Kij| GiKg GKwU nZvh I asmhi myy Z`i gvag wePviKvh mb nIqv DwPZ| `vlx`i Awej^ Mvi Ki AvBbi AvIZvq Avbv DwPZ|

cwieZb : ndvRZi gnvmgvek wbq Avgv`i GKUy aygRvj AvQ| gZi msLv wbq wewfb msMVbi wewfb `vwe|

Bgivb GBP miKvi : GUv Avgiv Mfxifve cheY KiwQ| weklZ wewfb Mvxi ivRbxwZ| wewfb msMVb I AvRvwZK P gZi msLv weKZfve `kevmx I wekevmxi KvQ Dcvcb KiQ| GUv AccPvii Pv wQj| wK GLvb h GZv wbnZi K_v ejv nj, G`i wK Kvb nw`m cvIqv hvqwb| Kvb AvZxq^Rb ev jvki `vwe`vii `LvI gjwb| ivbv cvRvq hLb GZ gvbyl wbnZ njb ZLb Zv`i AvZxq ^Rbiv GmwQjb jvki LuvR KiZ| myZivs GLvb Avgiv Ggb wKQyB `Lwb| KD `vwe Kiwb GLvb Gm Kviv fvB ev mvb wbLuvR nqQb| Avgiv gb Kwi ndvRZ Bmjvgi h wg_v AccPvijv mjvi wei AvRvwZK I `kxq MYgvagmn mevBK Zxe wb`v vcb Kiv DwPZ|

cwieZb : ivZi Auvavi DQ`i KviYUv wK? GUv Zv w`bi ejvI Kiv hZ| A_ev Zv`i AvmZB ev `qv nj Kb?

Bgivb GBP miKvi : c_gZ nQ AvmZ `qvi h wmv mwU GKwU fyj wmv wQj| Gi cieZxZ hUv nj, Avgvi hv gb nqQ AvBb kLjvevwnbx Zv`i Kvhg cheY KiQ| hLbB Zviv Zve Pvjvbvi Pv KiQ ZLbB wbivcv evwnbx Zv`i DQ`i wmv bq| wK DQ`i D`vMwU AbK AvMB bqv nqwQj hLb w`bi ejv Zviv MYRvMiY g nvgjv Pvjvq| ZLbB cwivi nq Mj h Zviv wK Dk wbq XvKv kni GmQ| myZivs Avgvi gb nq ivZ Aewa Acvi Kvb cևqvRb wQj bv|

cwieZb: kvbv hvQ miKvi cwieZb njB Avcbviv bvwK `ki evBi Mv XvKv w`Z Pj hZ cvib| GUv Avcbv`i wei AccPviI nZ cvi| Gi AvMI MvwWqvbi AbjvBb msiY Avcbvi Mv XvKvi Lei cKvwkZ nq|

Bgivb GBP miKvi : g~jZ 5 deqvwii Av`vjbi ci _K hLb mviv `ki gvbyl G Av`vjb m nq Mj ZLbB `kxq I AvRvwZK lohKvixiv GUvK `gvZ PvBjv| myZivs GB Z_jv hgb weKZ Zgwb `~i`kx cwiKbvi dmj|

cwieZb : fwelr cwiKbv wK?

Bgivb GBP miKvi : AvMvgx w`b Avgiv h welqwU PvwQ| Avcbviv Rvbb h evsjv`kK wNi GKwU Mvx loh Pvwjq hvQ| evsjv`kK GKwU Zvjevwb ev Rx iv cwiYZ Kievi h Pv mUvK gvKvejv KivB Avgv`i j| mRb Avgv`i AviI kw ARb KiZ ne|

cwieZb : AvcvZZ wK Kvb ivWgvc bB?

Bgivb GBP miKvi : Avgiv GLbB Kvb Kvb ivWgvc w`wQ bv| wK Avgiv KvR Ki hvwQ| mvaviY gvbylK m KiZ Avgiv yj, KjR, wekwe`vjqmn me RvqMvq MYmshvM AevnZ iLwQ| Avgv`i GB RvqMvUvK AviI gReyZ Ki Avgiv mvgbi w`K GwMq hve|

cwieZb : weivax I gZvmxb `j DfqB wb`jxq miKvi eev wbq DMRbK cwiwwZi w`K hvQ| weklZ ZˡveavqK eev _vKv A_ev bv _vKv wbqB GB ؛| kvnevM GKwU PZbvi bvg| PZbvi RvqMv _K AbK wbfikxjZvi GKwU RvqMvZ cQbvi ci Avcbv`i wK Kvb cwiKbv AvQ wK `kK Ggb Aev _K euvPvbvi|

Bgivb GBP miKvi : Avgiv MYAv`vjbi gvag mvaviY gvbyli mv_ m nqwQjvg| hnZy Kvb ivRbwZK Kvb `ji c _K Avgiv Avwmwb| ZvB Avgv`i `vwe eZxZ Avi Kvb welq Avgiv ge KiwQ bv| Ze Avgiv mvaviY gvbyli gZ kvwc~Y mgvavb Avkv Kwi|

cwieZb : Avcbvi GKUv RbwcqZv AvQ| kvbv hvQ gZvmxb AvIqvgx jxMi c _K KywoMvg-4 Avmb _K Avcwb wbevPb `uvoveb|

Bgivb GBP miKvi : wbevPb Kivi K_v GLbv fvwewb| mUv ci `Lv hve| Ze Kvb wbw` ivRbwZK `ji c Avgvi Aevb ne bv GUv mwZ|

cwieZb : `wk we`wk AccPvi iva MYRvMiY g wK KiQ?

Bgivb GBP miKvi : wewfb mgq AccPvi PjQB| Ze KLbI KLbI mUv enr cwimi Kiv nq AvRvwZK msev`gvag viv| wK mme iva Avgv`i mxgveZvUv wK AbK| Avgv`i Rb GKUy KwVb nq co Gme mvgjvbv| KviY Avgiv Kvb ivRbwZK `j bB h Avgv`i Kgxiv Gmei Reve w`e| Avgv`i ivRbwZK `jmg bUIqvKI bB| GKviYB GgbUv nQ| myZivs Avgiv hv Zix KiZ PvwQ h fwelZ MYRvMiY gi me mg_K`i GKmv_ KiZ PvwQ| `k we`k me RvqMvi mg_K ga mshvM NwUq bUIqvK mwi cwiKbv iqQ| GigaB Avgv`i GKwU cwKv iqQ hvi c_g cKvk Avgiv KiwQ| Lye kxNB GwU wbqwgZfve cKvwkZ ne| Avi GfveB Avgviv wbR`i mxgveZv KvwUq DVev|

cwieZb : ewMZ cևki w`K GMvwQ| Avcbvi cvvwei msLv wbqI AbK ck KiQb| GUvI kvbv MQ h Avcwb XvKvq dvU wKbQb| Av`vjb PjvKvjxb mgq `ycyi, ivZi Lvevi miQb cuvPZviv iuvivq| GLvbB kl bq, UvBgm Ae Bwqvi gZv fviZxq Mvq`v msv i bvwK hy wQj G Av`vjb, bM` UvKv GmQ GLvb| wK ejeb Gme welq?

Bgivb GBP miKvi : c_gZ nQ h Zv`i AvRvwZK ccvMvv g~jZ AvgvK AvNvZ Kievi Dχk wQj bv| KviY 5 deqvwii AvM Avwg Bgivb GBP miKvi Zgb Kvb iZc~Y ew wQjvg bv| myZivs MYRvMiY gi gyLcv nevi KviYB AvgvK AvNvZ Kiv G aiYi Re Qovbv nqQ| MYRvMiY g‡K bvbvfve weKZ Z_i gyLvgywL nZ nqQ| G welqjv Avwg GKwU GKwU Ki ewj|

c_gZ cvvwei h welqwU Zv LyeB nvmKi| KviY GKRb wK cwiavb Kij mUv wbq GZ AvjvPbvi hwKZv LyuR cvIqv hvq bv| wkwZ, weeKevb gvbylK Gme wPv KiZ ne| hvnvK cmwU hLb PjB Gj Ze ejZB nq| 5 deqvwi Av`vjb ii ci _K Avcbviv `LQb KZ gvbyl mvnvhi nvZ evwoq w`qQb| RvgvKvco _K i Ki UvKv cqmv, fvZ w`qQb| hvZ Av`vjbUv Pjgvb _vK| gvbyl GLvb fvZ ivbv Ki LqQb Ges LvBqQb| bM` UvKv wbq GmQb mvnvhi Rb| Avgiv GK mgq RvZxq MYgvag NvlYv KiwQ h Avgv`i Avi UvKvi `iKvi bB| Avgv`i KvQ h_ mvnvh Rgv nqQ|

Avcbviv Rvbb wK bv Rvwb bv| Avwg `xNw`b evwo hvB bv| Kv_vq _vwK mUvI KvDK Avwg ewj bv| Avgvi cwiaq wRwbmjv me mvaviY gvbyli `qv| Gjvi msLv GZ h ai wbb Avwg GLbI AbK Kvco ciZB cvwiwb| Avgv`i AbK gv, evbiv, fvBqiv Dcnvi w`Qb Ges mUv bv beviI Kvb myhvM _vK bv| Rvi Ki nqZ w`q hvQb| GLbI AbK wUwdb Kvwiqvi Ki Lvevi ivbv Ki wbq Avmb AbK| myZivs Dkg~jK G ccvMvvwU GK`g wg_v| Avi A_i h welqwU GmQ mI gvbylB cavb Drm nqwQj| Avgv`i eZgvb KvhgI mvaviY gvbyli UvKvq PjQ| mevB ^Zt~Zfve UvKv w`Qb| cevmx fvBivI wcwQq bB, Avgv`i dvb w`Qb| AbK MYgvagi gvagI Avgv`i dv UvKv GmQ| wK UvKv w`Z Avmj Avgiv wK wbirmvwnZ KiwQ| cwiwPZ gvbyl hv`i mevB Pb A_ev Avgv`i AbK cMZxkxj ey`i A_ nqZ Avgiv MnY KiwQ| wK AcwiwPZ KD Gj Avgiv A_ MnY wbR`i AgZv cKvk KiB _vwK| myZivs Kvb ivRbwZK Mvx ev `wk, we`wk Pi KvQ _K Avw_K mvnvh bqvi ckB Avm bv| dvUi cm Gevi Ze ewj| XvKv kni Avgvi Kvb wbR^ mwB bB|

cwieZb : g~jevb mgq `Iqvi Rb AvcbvK abev`|

Bgivb GBP miKvi : Avcbv`iKI abev`|

 

cwiwPwZ

KywoMvg Rb Bgivb GBP miKvi ckvq GKRb Wvvi| covkvbv KiQb iscyi gwWKj KjR| gwWKj covi mgq wZwb QvjxMi ivRbxwZi mv_ RwoZ wQjb| ciewZZ eMvi G AbjvBb Avwwf bUIqvKi (weIGGb) Avn&evqK nb| 5 deqvwii ci kvnevM MYRvMiY gi gyLcv wnme cwiwPwZ cvb| cwieZb 

vbxq mgq : 0605 Nv,  19 mޤ^i 2013

  
pag