AmaderShomoy.comhome


KvbvWvq wKbwPU cq mq` Aveyj nvmbi gyL nvwm


wkgyj ingvb: cvmZy cK `ybxwZ lohi AwfhvM IVvi ci ek eKvq`vq coZ nqwQj ZuvK| MYgvagi mgvjvPbvi gyL gwZI QowQjb wZwb| Ze eiveiB `ybxwZi AwfhvM A^xKvi Ki AvmwQjb mveK hvMvhvMgx mq` Aveyj nvmb| Aekl Zuvi `vweB hb mwZ nj| KvbvwWqvb cywjki Kiv gvgjvq Awfhy`i ZvwjKvq ivLv nqwb mq` Aveyj nvmbK| Ze IB gvgjvq Avmvwg Kiv nqQ mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvbK| eyaevi KvbvWvi msev`cθjvZ G msev` cKvk nqQ|

 

KvbvWv cywjki gvgjvi Kv_vI bvg bv _vKvq mveK gx mq` Aveyj nvmb Lywk nqQb| Gwbq wZwb Lye DQwmZI ej Rvbv MQ|

 

m~ XvKvUvBgm UvqwUdvi WUKgK Rvbvq, mq` Aveyj nvmb Nwb`i KvQ ejQb, cvmZyi `ybxwZi m Zuvi h mswkZv bB mwU GLb cgvwYZ| wK Gme AwfhvMi KviY Zuvi fveg~wZ hZUyKy yY&b nqQ Zv Zv wdwiq Avbv me bv| Ze GNUbvq miKvi I `ji Zvi mgvjvPK`i gyL Kyjc AuvUe ej ge Kib wZwb|

 

miKvii GKwU m~ Rvbvq, Aveyj nvmb lohi wkKvi| ZvQvov ZvK weZwKZ Ki miKviK eKvq`vq djZ GKwU gnj AccPvi KiwQj| hv cieZxZ `y`Ki Z`i cgvwYZ nqQ| 

 

cvmZyi wVKv`vwi KvR cZ evsjv`wk KgKZv`i Nyl `Iqvi lohi NUbvq KvbvwWqvb Kvvwb GmGbwm-jvfvwjbi mveK GK R KgKZvmn wZbRbK Awfhy KiQ `kwUi cywjk (iqj KvbvwWqvb gvDUW cywjk AviwmGgwc)|Awfhy ewiv njb GmGbwm-jvfvwjb BUvibvkbvji mveK fvBm cwmWU Kwfb Iqvjm, KvbvWvi bvMwiK RyjwdKvi Avjx f~uBqv I evsjv`ki Aveyj nvmvb Payix| G NUbvq c_gevii gZv GKRb evsjv`wk bvMwiKK Awfhy Kiv njv|

 

G welq RvbZ PvBj mveK hvMvhvMgx mq` Aveyj nvmb XvKvUvBgm UvqwUdvi WUKgK ejb, KvbvWvq gvgjvi ga w`q bvqwePvi cwZwZ nqQ| Avwg h i _KB `ybxwZi m Avgvi we`ygv mswkZv bB ej Rvwbq AvmwQjvg mUvB cgvwYZ nqQ|

 

Gw`K `y`Ki `vqi Kiv gvgjvi AwfhvMc ejv nq, mq` Aveyj nvmb Ges Aveyj nvmvb Payix 2011 mvji 29 g GmGbwm jvfvwjqbi wZb KgKZv Kwfb Iqvwjm, igk mvnv, gv. CmgvBj Ges BwcGmi Dc-eevcbv cwiPvjK gvnv` gvdvi mv_ XvKvq eVK Kib| wK `y`Ki Kiv gvgjvq mq` Aveyj nvmb I Aveyj nvmvbK Avmvwg Kiv nqwb| Zv`iK m`nfvRb`i ZvwjKvq ivLv nqwQj|

 vbxq mgq : 0702 Nv,  19 mޤ^i 2013 
pag