AmaderShomoy.comhome


AvBwmwmi bZyb wbqg hv wVK njv...


W wicvU :  Gevi _K U Kvbv Bwbsm 80 Ifvi nq Mj wWAviGm-G AviI `ywU wiwfD cve evwjs ev evwUs wUg৷ eZgvb wbqg MvUv Bwbsm `ywU wiwfD cvIqv hZv|

 

2.  50 Ifvii GKw`bi gvP eZgvb wbqg `y'cv _K `ywU ejB Ljv ne৷ wKb& gvP Kvbv KviY 25 ev Zvi Kg Ifvii nj GKwU ej Ljv ne|

 

3. AvBwmwm-i wKU KwgwU `Le hvZ fwelZ DbZ bvgi ej evbvbv hvq, hv 50 Ifvi vqx nZ cvi|

 

4. wWAviGm cwZK AviI wbLyuZ Kivi j AZvaywbK chywi mvnvh Kxfve bqv hvq, m Rb Zwi ne wekl IqvwKs M֓c|

 

5. Ifvi iU wVK ivLZ AviI Kov neb Avvqviiv|

 

6. `yevBq Avei cvwKvb-`wY AvwdKv wmwiR w`q i ne wek U Pvwqbwkc| bZyb wbqg KvhKi ne 1 Avei, 2013 _K 

vbxq mgq : 0 Nv,  19 mޤ^i 2013

  
pag