AmaderShomoy.comhome


nvmcvZvj KvZivQb kvnevMi mvBevi hvv


W wicvU : Qvwkwei-Qv`j mvmx`i nvgjvq AvnZ nq nvmcvZvj KvZivQb kvnevMi mvBevi hvv Bgb AvK`| kixi 20wU mjvB wbq wKkviM m`i nvmcvZvj wPwKrmvaxb AvQb wZwb| eyaevi mܨvq wZwb Qvwkwei-Qv`j mvmx`i nvgjvi wkKvi nb| nvgjvi NUbvq ZvrwbKfve Kgm~wP NvlYv KiQ kvnevM MYRvMiY g| kvnevMi gyLcv cR kvnevM mvBevi hy Kgm~wP NvlYv Ki cv KiQ, [kvnevM Av`vjbi c_g cnii mx Bgb AvK` MZ mܨvq RvgvqvZ wkweii nvgjvq Zvi wbR GjvKv wKkviM iZi AvnZ nqQ| mv_ Zvi Aviv wZb Rb eyI AvnZ nqQ| GB NY nvgjvi cwZev` Avgiv mnhvviv AvR mܨv 6 Uvq kvnevM cRb PZi cևZK GKwU Ki gvgevwZ I gkvj nvZ RgvqZ nev Ges gvMwiei ci GKwU cwZev` wgwQj Ask wbev ... ^vaxbZvi ci cwZwU gvbyl K Avnevb KiwQ Avgv`imv_ GB cwZev` wgwQj AskMnY Kivi Rb|

 

kl Lei cvIqv ch mܨv mvZUvq kvnevM cRb PZi cwZev` wgwQji c֯ywZ PjQ| KyLvZ ivRvKvi Kv`i gvjvi c_g ivq NvlYvi ci 5B deqvwi h KqKRb hvv ivRc_ bg Av`vjb KiwQjb Zv`i ga Bgb AvK` AbZg|kvnevM mvBevi hy cRi AvWwgbI wQjb Bgb|

 

nvgjv cm Bgb AvK` enwZevi mܨvq cwieZb WUKgK ejb, eyaevi mvo 5 Uv _K 6 Uvi ga Qvwkwei-Qv`ji GKUv M֓c Avgvi Ici nvgjv Pvjvq| wKkiviMi i`qvj KjRi gvV wkwei-Qv`ji 40-50 Rb cwiKwZfve AvgvK Avgb Ki| `v, Pv-cvwZmn `kxq Amn AvgvK nvZ-nvUy Ges Kvgi Kvcvq| Avgvi mv_ _vKv Avgvi `yBRb ey ek AvnZ nqQ Zv`i gv_v dU hvq|

wZwb Aviv ejb, RbMY Avgv`i Dvi Ki| Avgvi kixi Kgc 20wU mjvB iqQ| eZgvb Avwg wKkviMi m`i nvmcvZvj wPwKrmvaxb AvwQ|

KvDK mbv KiZ ciQb Kx G cm wZwb ejb, Qvwkwei Kgx cyqvj, RvwKi, `q, dqmvj, cvfj Ges `x mivmwi nvgjvq Ask bq| cvkvcvwk Qv`ji AbKB wQj| Avgvi evev ev`x nq AvR _vbvq GKwU gvgjv KiQ|

Bgb ejb, kvnevMi Av`vjb hvM`qvi ci _KB AvgvK bvbvfve gwK w`q AvmwQj wkweii Kgxiv| Avwg wcQcv nBwb, evsjvi gvwUZ mv`vwqKZvi Kvb vb bB|30 jvL knx`i ii wewbgq AwRZ G evsjv`k ivRvKvii VuvB ne bv| Zv`i KZKg dj AekB cZ ne|

kvnevM Av`vjbi ii w`Ki Kgx ivwKeyj evmvi ivwKe Bgbi wZPviY Ki ejb, hyvcivax`i duvwmi `vweZ RM IVv cRbi hvv`i `wgq ivLZB RvgvZ-wkwei gjev`x Ackwiv Zrci iqQ|ivRxe nvq`viK nZvi gvagB Zv`i GB NY lohi m~Pbv| ZviB avivevwnKZvq cRbi hvv RMZ RvwZ , Rvdi gyw Ges eyqU Qv xc Lyb nq| Ackw`i g~j j GLb cRbK `wgq ivLv| MYRvMiY Kgx ivRxe, xcK hfve Kywcq nZv Kiv nq wVK GKB fve eMvi Zbq , MYRvMiY Kgx Avwid b~i Ges mekl MZKvj Bgb AvK`i Dci nvgjv nq| wK Avgv`i cRbi hvviv Gme nvgjvq fxZ bq|" cwieZb

vbxq mgq : 0741 Nv,  19 mޤ^i 2013

  
pag