AmaderShomoy.comhome


wekwe`vjq eme wmwm Kvgiv


W wicvU : gv`K wbqY cwZwU emiKvwi wekwe`vjq KvR mvwKU (wmwm) Kvgiv vcbi wb`kbv `qv nqQ ej RvwbqQb wkvgx byij Bmjvg bvwn`| enwZevi RvZxq msm` cևkvi ce wZwb G Z_ Rvbvb|

 

ZviKv wPwZ GK cևk weGbwci G we Gg Avkivd Dwb (wbRvb) gxi KvQ RvbZ Pvb, wewfb emiKvwi wekwe`vjq I BsiwR gvagi yji wkv_x`i ga Aeva Bqvevmn giY bkv gv`K mebKvix`i msLv cPyi|

 

Gme cwZvbi wkvi cwiek Dbqb wkvgYvjqi c _K Kvbv D`vM bIqv nqQ wKbv?

 

Reve byij Bmjvg bvwn` ejb, cևZK emiKvwi wekwe`vjq gv`K`e wbqYi Rb Kvvm wmwm Kvgiv vcbi wb`kbvi cvkvcvwk gv`K wbqY KwgwU MVb KiZ ejv nqQ| G KwgwU wkv_x`i KvDwjsqi gvag gv`K _K `~i mwiq Avbvi Pv Kie| wewW24

 

vbxq mgq : 0811 Nv,  19 mޤ^i 2013 
pag