AmaderShomoy.comhome


cvmZy gvgjv : AvMn bB `y`Ki (wfwWI)


Avj Avgxb Avbvg : cvmZy cK wekevsK Aavq kl nq hvIqvi ci _K `ki mePq eo GB mZy cK `ybxwZ Pv gvgjv wbq AvMn nvwiqQ `ybxwZ `gb Kwgkb| MZ bq gvmI cwZe`b w`Z cviwb Kwgkbi Z` KgKZviv|

 

`y`Ki KgKZviv ejQb, KvbvWv miKvi Zv`iK cZvwkZ Z_-cgvY bv `Iqvq Z` Kvhg KvhZ e nq AvQ| hv`iK Avmvwg Ki GB gvgjvq GRvnvi `vqi Kiv nqwQj Zv`i mevB GLb Rvwgb gyw cqQ|

 

`ki mePq eo GB mZy cK `ybxwZ Pvi welq wekevsKi AwfhvMi KviYB g~jZ eZgvb miKvii Avgj mZywU njv bv| i _K miKvi AwfhvM A^xKvi Ki AvmjI ci `y`KK w`q AwfhvMi Z` Kivq `y`K| `xN Z` kl MZ 17 wWm^i KvbvWvi civgkK cwZvb GmGbwm jvfvwjb KgKZv Kwfb Iqvjm, mveK mZy mwPe gvkviid nvmbmn mvZ RbK Avmvwg Ki GRvnvi `q `y`K| 

 

wK wekevsKi g~j `vwe mveK hvMvhvMgx mq` Aveyj nvmbK Avmvwg Kiwb `y`K| Aveyj nvmb Ges mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb PayixK m`nfvRb wnme iLwQj `y`K| wK Gici miKvi `vZv msvi A_vqb bv wbq wbR^ A_vqb mZy Kivi NvlYv `qvi ci _K Avi AvMvqwb `y`Ki Z`|

 

wekevsK h AwfhvM KiQ, ZvZ KvbvWv cywjki KvQ Z_ _vKvi K_v RvwbqQ Zviv| wK Z_ Pq `y`K KvbvWv miKvii KvQ wgDPyqvj wjMvj AvwmUvU wiKvq (GgGjAvii) cvVvjI ZvZ mvov `qwb `kwU| bw_c AvbZ `y`Ki c _K h `yBRb KgKZv cvVvjI Zviv diZ GmQ Lvwj nvZ| cvmZy `ybxwZi welq igki WvqwiK g~j cgvY wnmve `LQ `y`K| GB Wvqwii GKwU cvZvI msMn KiZ cviwb `y`K|

 

G welq RvbZ PvBj cavb Z`Kvix KgKZv I `y`Ki Dc-cwiPvjK wgRv Rvwn`yj Avjg XvKv UvBgm UvqwUdvi WUKgK ejb,cvmZy `ybxwZ gvgjvi Z_-cgvY msMn Kivi Rb Avgiv Pv Pvwjq hvwQ| mevP iZ w`qB gvgjvwU `Lv nQ|

 

`y`K Kwgkbvi gv. mvnveywb Pyy ejQb, KvbvWvi cywjk Aveyj nvmvb PayixK Avmvwg Kivi ci _K ZvK Kov bRi`vwiZ ivLv nqQ|

 

Ze Uvcviw BUvibvkbvj evsjv`ki (wUAvBwe)wbevnx cwiPvjK BdZLvivgvb gb Kib `ki mePq eo mZy cK `ybxwZ Pvi AwfhvM wbq `y`Ki gvgjv c~Yv wQj bv| KvbvWv cywjki gvgjvZ welqwU nqQ ejI gb Kib wZwb XvKvUvBgm UvqwUdvi WU KgK wZwb ejb, wePvii AvMB `y`K `ybxwZi m RwoZ _vKvi welwU wbwZ nZ PqQ| A_P AwfhvM cgvY ne Av`vjZi|

 

Mvi mevB Rvwgb: cvmZy cK `ybxwZi lohi `vq gvU mvZRbi wei MZ eQii 17 wWm^i ivRavbxi ebvbx _vbvq gvgjv Ki `y`K| Gici wZbRbK Mvi Kiv njI Zviv mevB eZgvb KvivMvii evBi AvQb|

 

gvgjvi g~j Avmvwg mZy wefvMi mveK mwPe gvkviid nvmb fyuBqvK gvgjv nIqvi ciciB AvUK Kiv nqwQj| Ze cieZxZ wZwb DP Av`vjZ _K Rvwgb cq wZwb miKvwi AviKwU `߇i hvM w`qQb|

 

moK I Rbc_ wefvMi wbevnx cևKkjx gv. wiqvR Avng`, ZˡveavqK cևKkjx KvRx gv. di`mI Rvwgb cqQb DP Av`vjZ _K| AviK Avmvwg wVKv`vwi cwZvb Bwcwmi Dc eevcbv cwiPvjK Mvjvg gvdv AvQb AvZMvcb| `y`Ki gvgjvq evwK Avmvwg`i ga GmGbwm-jvfvwjbi fvBm cwmWU Kwfb Iqvjm, AvRvwZK cK wefvMi mveK fvBm cwmWU igk kvn I mveK cwiPvjK gvnv` BmgvBj KvbvWvq AvQb| wWwU24

 vbxq mgq : 0821 Nv,  19 mޤ^i 2013 
pag