AmaderShomoy.com



home


MjvevwR Kiv Avi MVbg~jK ee ivLv GK wRwbm bq: nvwbdK wkwei


W wicvU :  Qv wkweii mUvwi Rbvij Ave`yj Revi ejQb, nvwbd my ivRbwZK cwqvi gvag AvIqvgx jxMi kxl chvq DV Avmv ew bq| MjvevwR Kiv Avi MVbg~jK ee ivLv h GK wRwbm bq, Zv wZwb eySb ej gb nq bv| cvk eQi eqmi wbP wkweiK AvIqvgx jxM hvM w`Z ejvq Zvi ivRbwZK AcwicZv Aveviv cgvwYZ nqQ|

 

hyejxM XvKv `wY AvqvwRZ GK mgvek eyaevi gvneye-Dj-Avjg nvwbdi `qv eei Reve enwZevi weKj MYgvag `qv GK weewZZ Ave`yj Revi GK_v ejb|

 

IB mgvek gvneyeyj-Dj-Avjg nvwbd cvk eQi eqmi wbP wkweiK AvIqvgx jxM hvM w`Z ejQb|

 

Avyj Reve ejb, nvwbdmn AvIqvgx jxMi bZviv hLb wbR`i gywhyi ci kw wnme `vwe Kib, ZLb evsjv`ki gvbyl wavi Rvbvq| gywhyi wRwKi Zvjv Zv`i cwjwUKvj ivRbwZK vevwR|

 

wkwei mUvwi ejb, Gi AvMI wZwb wewfb ee RvgvqvZ-wkweii bZvKgx`i AvIqvgx jxM hvM w`Z ejQb| Zvi GB ee AvIqvgx jxMi `DwjqvcbvKB cgvY Ki| RvgvqvZ-wkwei wbq wPv bv Ki hyejxM-QvjxMi mvm,alY,jyb,nZv I Puv`vevwRi nvZ _K `kevmxK gyw `qvi Kkj wbq Melbv Kib|

 

GKB m nvwbdK `ji iZc~Y c` _K MVbg~jK eei PPv KiZ Ges fwelZ G aiYi ee `qvi aZv c`kb bv KiZ Avn&evb Rvbvb wkwei mUvwi| 

vbxq mgq : 0 Nv,  19 mޤ^i 2013

 



 
pag