AmaderShomoy.comhome


cv mZy `ybxwZ gvgjvq bvUKxq gvo


 

W wicvU : KvbvWvi GKwU Av`vjZ `ki mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvbK Awfhy Kivi Lei boPo emQ `ybxwZ `gb Kwgkb (`y`K)| GQvov G wbq miKvii GK cfvekvjx gx Aveyj nvmvbK Awfhy KivK hywmZ ejI ge KiQb|

 

Aciw`K `y`K Pqvigvb ew`Dvgvb ejQb, Aveyj nvmvbi bvg m`nfvRb wnme gvgjvi GRvnvi wQj| gvgjvwU GLbv Z` Aevq AvQ| bvg Gj ZvK Avmvwg wnme Afy Kiv ne| `vlx cgvwYZ nj AekB Zvi wei eev bqv ne|

 

KvbvwWqvb Kvvwb jvfvwjbK KvR cvBq `qvi wewbgq Nyl jb`bi NUbvq mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Payixi cvkvcvwk mveK hvMvhvMgx Aveyj nvmbi weiI AwfhvM IV| Ze KvbvwWqvb Av`vjZ mveK hvMvhvMgx Aveyj nvmbK Awfhy Kiwb|

 

Gw`K, KvbvWvi GKwU Av`vjZ cv mZy cK `ybxwZi mv_ RwoZ _vKvi AwfhvM Aveyj nvmvb PayixK Awfhy Kivq `y`Ki Z` bZyb gvo wbqQ| KvbvWvi Av`vjZ Kvb Z_i wfwˇZ Aveyj nvmvbi bvg Afy KiQ Zv LwZq `Le `ybxwZ `gb Kwgkb|

 

G evcvi `y`K Kwgkbvi (Z`) gv. mvnveywb Py Rvbvb, Avgv`i gvgjvq mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb PayixK Qvo `qv nqwb| gvgjvq Avmvwgi ZvwjKvq Afy Kivi gZv Z_-cgvY cvIqv hvqwb ej ZvK Awfhy Kiv nqwb| Ze Z` KvR GLbv e nqwb AevnZ AvQ| MnYhvM Z_-cgvY cvIqv Mj PvRwkU Avmvwg wnme Aveyj nvmvbi bvg Afy Kiv ne|

 

Py AviI ejb, mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvbK `y`Ki bRi`vwii ga ivLv nqQ| Zvi wei LuvR bqv nQ, Z_-cgvY cvIqv Mj ZvK PvRwkUfy Kiv ne|

 

KvbvwWqvb Kvvwb GmGbwm jvfvwjb KgKZv Kwfb IqvjmK `y`Ki gvgjvq AvMB Avmvwg Kiv nqQ| m KvbvwWqvb Av`vjZ G KgKZvK GLb Awfhy KiQb| mveK ciiv cwZgxi wei AwfhvM mK `y`Ki gvgjvq h_vh_fve eYbv Kiv nqQ ejI wZwb Rvbvb|

 

cv mZy cK `ybxwZi lohi AwfhvM `vqi Kiv gvgjvi GRvnvi ejv nqQ, KvbvwWqvb Kvvwb GmGbwm jvfvwjbK cK civgkKi KvR cvBq `qvi j jvfvwjbi GKvwaK KgKZvK mveK hvMvhvMgx mq` Aveyj nvmbi m cwiPq I hvMvhvM KwiqQb mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb| Gi ga iqQ jvfvwjb KgKZv Kwfb Iqvjm, BmgvBj nvmb I igk kvn| hv KvbvWvi Av`vjZ iZmnKvi `LQb|

 

`y`K Rvbvq, `y`Ki Z` wUg MZ GK eQi ai gvgjvi AwfhvM Z` KiQ| Gi AvM KvbvWvi Av`vjZ gvgjvi bvwb PjvKvj `y`K cwZwbwa `j KvbvWv mdi Ki Z_ msMևni Pv KiQ| KvbvWvi Av`vjZ cieZxZ bvwbZ `y`K cwZwbwa `j Ask wbq Z_ msMևni Pv Kie|

 

GQvov `wk Ges KvbvWvi miKvii KvQ _K cևqvRbxq Z_-Dcv msMn Ki Av`vjZ PvRwkU ck Kie `y`K| m j Z` cwZe`b Zwii KvR PjQ ejI `y`K m~ RvwbqQ|

 

DjL, KvbvWvi cywjk eyaevi GK weewZZ RvwbqQ, KvbvWvi wbgvZv cwZvb GmGbwm-jvfvwjbi mveK KgKZv Kwfb Iqvjm, igk kvn, gvnv` BmgvBj I KvbvWvi bvMwiK RyjwdKvi Avjx f~uBqv gvgjvq Awfhy nqQb| cv mZy wbgvY cK civgk c`vb I Z`viwKi KvR cvIqvi Rb Nyl `qvi AwfhvM Z` KiB KvbvWvi cywjk Zv`i Awfhy KiQ ej RvwbqQb KvbvWv cywjki mnKvix Kwgkbvi wMjk wgkvDW| Awfhy`i ga GmGbwm-jvfvwjbi mveK wmwbqi GwOwKDwUf Kwfb Iqvjm Mvi njI Av`vjZ nvwRi nIqvi kZ gyPjKv w`q Rvwgb gyw cqQb| G msev` wmwewmmn KvbvWvi msev`cθjv eyaevi djvI Ki cKvk KiQ|

 

cmZ, cv mZy cK `ybxwZi lohi `vq `y`K MZ eQii 17 wWm^i ivRavbxi ebvbx _vbvq mvZ Rbi wei gvgjvwU `vqi Ki| gvgjvq Avmvwg Kiv nq mZy wefvMi mveK mwPe gvkviid nvmb f~uBqv, ZˡveavqK cևKkjx KvRx gv. di`m, moK I Rbc_ wefvMi (mIR) wbevnx cևKkjx gv. wiqvR Avng` Rvei, Bwcwmi Dc-eevcbv cwiPvjK Mvjvg gvdv, KvbvWxq cևKkjx cwZvb GmGbwm jvfvwjbi fvBm-cwmWU Kwfb Iqvjm, AvRvwZK cK wefvMi mveK fvBm cwmWU igk kvn Ges mveK cwiPvjK gvnv` BmgvBjK|  Rv wbDR

vbxq mgq : 0 Nv,  19 mޤ^i 2013

  
pag