AmaderShomoy.comhome


gv`K wbqY emiKvwi wekwe`vjq wmwm Kvgiv


W wicvU: cևZK emiKvwi wekwe`vjq gv`K wbqYi Rb Kvvm wmwm Kvgivmn gv`K wbqY KwgwU MVb KiZ ejv nqQ|

enwZevi msm` Awaekbi cևkvice GK cևki Reve wkvgx byij Bmjvg bvwn` GK_v ejb|

weGbwc`jxq msm` m`m GweGg Avkivd Dwb wbRvbi wjwLZ cևki Reve wZwb ejb, cևZK emiKvwi wekwe`vjq gv`K wbqYi Rb Kvvm wmwm Kvgivmn gv`K wbqY KwgwU MVb KiZ ejv nqQ|

MwVZ KwgwU wkv_x`i KvDwjsqi gvag gv`K meb _K weiZ _vKvi wb`kbv w`Q ej msm`K Rvbvb wkvgx|

msiwZ Avmb weGbwc`jxq m`m wbjvdvi Payix gwbi GK cևki Reve wZwb ejb, mviv`k KIwg gv`vmvjv miKvwi Kvbv bxwZgvjvi AvIZvfy bv nIqvq miKvwi Kvbv myhvM-myweav ev GgwcI cvq bv|

bvwn` ejb, eZgvb KIwg gv`vmvjv Zv`i wbR^ bxwZgvjv gvZveK cwiPvwjZ nQ| miKvi G gv`vmvjvK GKUv wbqgi ga AvbZ Pvq|

wZwb Rvbvb, m j BwZgaB RvZxq wkvbxwZ-2010 Abymvi KIwg gv`vmvi wkv I eevcbv wkv`vbi welq Ges KIgx gv`mv wkv mb`i ^xKwZ c`vbi j mycvwikgvjv cYqbi Rb evsjv`k KIwg gv`vmv wkv Kwgkb bvg GKwU wkv Kwgkb MVb Kiv nqQ|

miKvi`jxq msm` m`m Ziv Avjxi c_K GK cևki Reve wkvgx Rvbvb, mvgwMK wkvq MwZkxjZv AvbZ wkK`i Rb ^Z eZb j evevqbi welqwU miKvii weePbvq iqQ|

kvwn`v ZviK xwi GK cևki Reve wZwb ejb, emiKvwi wekwe`vjq AvBb-2010 Abyhvqx cv_wgKfve mvZ eQii ga vqx Kvvm wbgvY Ki wkv Kvhg cwiPvjbv KiZ ne| G e_ nj Zv`i mvgwqK AbygwZ evwZj Kiv ne| Ze Aviv 5 eQi bevqbi myhvM ivLv nqQ|

Acy DwKji Ab GK cևki Reve cv_wgK I MYwkv gx ejb, miKvwi cv_wgK wkK wbqvM wewagvjv Abyhvqx wbqvMi 60 fvM gwnjv, 20 fvM cvl, 20 fvM cyil wkK wbqvMi weavb iqQ|

Gi m eZgvb cPwjZ gywhvv, Avbmvi I wfwWwc m`m, GwZg, kvixwiK cwZex I DcRvwZ KvUv we`gvb iqQ ej wZwb Rvbvb|

GQvov bZyb wbqvM wewagvjv-2013 Abyhvqx gwnjv cv_xi b~bZg wkvMZ hvMZv GBPGmwm wZxq wefvM/mggvb Ges cyil cv_xi mvZK wZxq wefvM/mggvb Kiv nqQ msm`K Rvbvb gx| 

vbxq mgq: 2044 Nv, 19 mޤ^i 2013 
pag