AmaderShomoy.comhome


gZyqx gvbyl!


 W wicvU : Avcji cavb wbevnx wUg KyK hLb bZyb AvBdvb evRvi AvbQb, ZLb Mj Kx KiQ? Kx KiQb jvwi cR? Mji cavb wbevnx jvwi cR ZLb e bZyb GKwU MelYvcwZvb Movi KvR| h cwZvbwU KvR Kie gvbyli Avqy evovbv wbq!

 

gvbyli Avqy evovbvi MelYvq KvR i KiZ hvQ Abymvb mev`vZv Mj| ^v wVK ivLv I eywoq hvIqv VKvZ KvwjKv bvg bZyb GKwU MelYvcwZvb `uvo Kive Mj| G cwZvb MelYv Pje evqvUKbvjwR wbq| AvR UwjMvdi AbjvBb msiY cKvwkZ GK cwZe`b G Z_ Rvbvbv nqQ|

 

jvwi cR UvBgK `Iqv GK mvvrKvi Mji `xNgqvw` cwiKbvi K_v RvwbqQb| Zuvi gZ, chywi Kvbv aviYv MnY _K Zuvi dj nvZ cvIqv ch GK _K `yB `kK mgq jvMZ cvi| ^v LvZi G MelYvq dj cZI Ggb mgqB jvMZ cvi|

cR ejb, gvbyli Rxeb h welqjv iZc~Y, Avgiv Zv wbq KvR KiwQ|

 

Mji MelYvi dj Kx ne?

wevbxiv GLb gvbyli Avqy evovZ bvbv welq wbq KvR KiQb| gvbyli Avqy eo Mj Zv ewMZ, mvgvwRK I Avw_K w`K _K bvbv cfve dje ej MelKiv gb KiQb|

 

ewRxeb

 

hZ w`b Rxeb _vKe, ZZ w`b fvjvevme GfveB nqZv fvjvevmvi K_v ejb cwgK-cwgKviv| wK GB fvjvevmvi mK wbqwZi wbqg nqZv AakZKB kl nq hvq| wK gvbyli Avqy hw` 150 eQi nq? wevbxiv ejb, wevbi Amva wKQyB bB| gvbyli Avqy evovbvi welqwU me| Avi G mvebvi KviY cw_ex AbiKg GKwU vb cwiYZ nZ cvi| AbKKB nqZv `xN Rxeb GKvwaK mxi m fvM Ki KvUvZ nZ cvi|

 

79 eQii Rxeb Awfbx GwjRve_ Uji mvZ ^vgxK AvUevi weq KiwQjb| wZwb hw` AviI `xNw`b myfve euP _vKZb, ejv hvq bv, nqZv Zuvi weqi msLv AviI evoZ| Aek wjR Ujii welqwU GKwU ewZg|

 

1950 mvji w`K c_g weqi cyili Mo eqm wQj 23 Avi gq`i 20| eZgvb gvbyli Avqy eo hvIqvq mvebvi wePvi cyil`i weqi eqm Mo 28 I bvix`i 26 nqQ|

 

weq ne `wiZ

 

MelKiv ejQb, `xNvqyi KviY gvbyl weq Kie `wiZ| UwUDe ewe, wW^vYy msiY, Mfvkq I ~Y cwZvcbi gZv chyw gvbyli nvZi bvMvj Gj gvbyli weqi eqm I mvb Rb`vbi eqmi GK weivU cv_K `Lv hve|

 

Qj-eyov KvR Kie GKm

 

gvbyli Avqy eo Mj KvRi I cwieZb AvmZ eva| 25 eQi eqmxi m kZelxivI mgvbZvj KvR Ki hveb| Aek `yB cRbi ga mvswZK I gvbwmK cv_KI G ewk KiB aiv coe| `xNvqyi KviY gvbyl `xNw`b KvR Kie Ges ewk LiP Kie| Gi dj A_bxwZ mg ne| 

vbxq mgq : 0854 Nv,  19 mޤ^i 2013 
pag