AmaderShomoy.comhome


ivqi Kwc GLbv hvqwb, mvaviY K Kv`i gvjv


W wicvU : ivqi Kwc bv cuQvbvq RvgvqvZ Bmjvgxi mnKvix mUvwi Rbvij Ave`yj Kv`i gvjvK AvR enwZevi mܨv ch KbWg mj (gZy` cvIqv Avmvwg`i Rb wbavwiZ K) bIqv nqwb|kl Lei cvIqv ch wZwb KvivMvii mvaviY KB iqQb|

 

AvR enwZevi mܨv mvZUvq Kvwkgcyi XvKv K`xq KvivMvi cvU-2-Gi R Kviv ZˡveavqK Rvnvxi Kwei gyVvdvb c_g Avjv WUKgK Rvbvb, P~ov ivq NvlYvi ci KvivMvi Kv`i gvjvi Rb KbWg mj c֯yZ Kiv nqQ|wK ivqi Kwc GLb ch bv cvIqvq ZuvK mLvb bIqv nqwb|ZuvK (Kv`i gvjv) mvaviY KB ivLv nqQ|ivqi Kwc cjB eev bIqv ne|KvivMvii fZi Kv`i gvjv evMvbi gvwj wnmeB wbhy AvQb|Ze AvR ZuvK G aibi Kvbv KvR KiZ nqwb|

 

Kv`i gvjv GLb MvRxcyii Kvwkgcyi XvKv K`xq KvivMvi cvU-2-Gi 60 b^i K AvQb|ivq NvlYvi ci _K mvaviY KB ZuvK wekl bRi`vwiZ ivLv nqQ|mܨv ch Kv`i gvjvi cwievii KD Zuvi m `Lv KiZ hvbwb|

 

gywhyKvj gvbeZvweivax Acivai `vq MZ 5 deqvwi Kv`i gvjvK hvexeb Kviv` w`qwQjb AvRvwZK Aciva UvBeybvj-2|Ze mywcg KvUi Avwcj wefvM mvRv evwoq Kv`i gvjvK gZy` `b|MZ gjevi Avwcj wefvMi msw Av`ki ci GLbv c~Yv ivq cKvwkZ nqwb|

 

wbqg Abymvi, Avwcj wefvMi ivqi msw Av`k gvgjvi wePvwiK Av`vjZ, A_vr UvBeybvj hve|mLvb _K UvBeybvj mvRvi civqvbv Kvwkgcyi K`xq KvivMvi cvVveb|

 

G welq dR`vwi AvBb wekl Avwbmyj nK MZ gjevi c_g AvjvK ejwQjb, Kvivwewa Abymvi ivqi Abywjwc Kviv KZc I Rjv gvwRUi KvQ hve|hLb Zviv Rvbe Kv`i gvjvi Avwcj LvwiR nq MQ, m gyn~Z _K duvwmi AvbyvwbK cwqv i ne|Drmt   c_g Avjv 

vbxq mgq : 0901 Nv,  19 mޤ^i 2013

  
pag