AmaderShomoy.comhome


miKvwi nvmcvZvj Ilya nwijyU (wfwWI)


dviK Avjg t XvKvi cy nvmcvZvj Ilya Pzwii msNeP aiv coQ| GB Pi ga nvmcvZvji KgPvwi QvovI Avk cvki wKQz jvK RwoZ| Pzwi Kiv Ilyai Pvjvb I wewi wnmei LvZvI cvIqv MQ| nvmcvZvji cwiPvjK  Ilya Pzwi Pi wei eev bqvi K_v ejQb| Avi ^v gnvcwiPvjK RvwbqQb ay cy nvmcvZvj bq Aviv KqKwU miKvwi nvmcvZvji wei Ilya Pzwii AwfhvM cvIqv hvQ|

cy nvmcvZvji KvQ AvMviMuvI ggZvR wKwbK| GB wKwbKi i ig cvIqv MQ miKvwi Ilyai Pvjvb| GLvb Ilyai ZvwjKvq wewfb cKvi AvwUmdwU UvejU, mvjvBb, evR I wmwiR _K i Ki AvivI AbK wKQz AvQ|

ggZvR wKwbKi gvbRvi AvKivg nvmb ejQb, cy nvmcvZvji KgPvixiv Ilyajv wbq Gm Avgv`i KvQ wew KiQ| GLvb Kviv Ilya wew KiQ wnmei LvZv Lyj Zv`i bvg cKvk Kib gvbRvi|  

RvZxq A_cwWK nvmcvZvji IqvWeq iwdKzj Bmjvg ejQb, Avwg Ilya wew Kwi bv| gvbRvi Avgvi cwiwPZ GRbB Avwg Zvi KvQ hvB| Gw`K mKZ dvgwmi KgPvwi nvw`m Dwb gvjv Zviv Acivai K_v ^xKvi Kib|  

RvZxq A_cwWK nvmcvZvji cwiPvjK AavcK Wv. Avyj AvDqvj  ejQb, Avgv`i h mKj KgPvwi Aea KvhKjvci m RwoZ  Zv`i wei AekB ee bqv ne|

^v Awa`߇ii gnvcwiPvjK AavcK Wv. L`Kvi wmdvqZ Djvn ejQb, nvmcvZvji KgKZv-KgPvwiiv bwZKZvi w`K _K fvjv bv nj Gme Pywi nZB _vKe| miKvwi nvmcvZvji Ilya Pzwii K_v Avwg Rvwb| miKvwi nvmcvZvj Pvwn`vi 96 fvM Ilya GLb webvg~j mieivn Kiv nq|  

ivei wbevnx gvwRU G GBP Gg Avbvqvi cvkv ejQb, miKvwi nvmcvZvjjvK K` Ki Ilya Pzwii msNeP Mo DVQ|  

vbxq mgq : 2100 Nv, 19 mޤ^i 2013 
pag