AmaderShomoy.comhome


GgwcI wbq A_gxK kL mwjgi Zyjvaybv


W wicvU : RvZxq msm` feb _K: eZgvb miKvii Avgj wkvLvZ evcK Dbqb nqQ| wK, A_gx UvKv Qvo bv Kivq AbK yj-KjR GgwcIfy Kiv hvQ bv ej RvZxq msm` A_gxK Zyjvaybv Kijb MvcvjM-2 Avmbi msm` m`m kL dRjyj Kwig mwjg|

 

enwZevi gvMwiei bvgvRi weiwZi ci GK m~iK cևk wZwb ejb, GKbK Abygv`b cvIqvi ciI A_gx UvKv Qvo bv Kivq wecyj msLK yj-KjR 10 eQiiI ewk mgq ai GgwcIfy nZ cviQ bv|

 

mwjg ejb, Avwg weiwZZ G welq A_gxi m K_v ejwQ| wK, wZwb Avgvi K_v bv bB Pj Mjb|

 

wZwb ck Kib, Dwb Pj hveb Kb? IbvK Avgv`i K_v bZ ne| DbvK gvbyli AveMi K_v eySZ ne| mvgb wbevPb| Avgv`i nvZ AvQ gv wZb gvm| Dwb hw` GB mgqi ga wZbwU Ki yj-KjRI GgwcIfy Kib, ZvnjI wZbk Avmb bqkwU cwZvb GgwcIfy nq|

 

Ggwc mwjg ejb, DbvK GK gvmi ga UvKv w`Z ne| Avwg G evcvi cavbgxi mnhvwMZvI Kvgbv Kwi|

 

G mgq wZwb nvDmi w`K `uvwoq ejb, wK, Avcbviv UvKv Pvb bv? ZLb DcwZ msm` m`miv DP:^i kL mwjgK mg_b Kib|

 

Gici wkvgx msm` `uvwoq ejb, eZgvb miKvi wkvLvZ evcK Dbqb mvab KiQ| wK, GgwcI welq Kv_vq hb wK _K hvq!

 

wkvgx byij Bmjvg bvwn` ejb, Avgvi gYvjq eiv UvKvi ewkifvMB wkK`i eZb w`Z Pj hvq| GKbK bZyb yj-KjR GgwcIfy Kivi welq Abygv`b `Iqv njI A_ bv _vKvq Zv Kiv hvQ bv|

 

wkvgx ejb, welqwU A_gx I miKviK eySZ ne| Gi m RbMYi AveM RwoZ| AbK gx Zvi gYvjqi eiv A_ eq KiZ cvi bv| GUv eveZv| wK, wkv gYvjq me UvKv LiP Ki Aviv UvKv Pvq| wZwb ejb, Avgiv hw` AvR UvKv cvB, Zvnj KvjB wkvcwZvbjv GgwcIfy Kwi|  evsjv wbDR24

vbxq mgq : 0958 Nv,  19 mޤ^i 2013 
pag