AmaderShomoy.comhome


_ji weovj ei nZ i KiQ : wiRfx (wfwWI)


Avj-Avgxb Avbvg: cv mZy `ybxwZi NUbvq mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb PayixK Awfhy Ki KvbvWvi cywjki gvgjvi cwZwqvq weGbwci `i mv`K GWfvKU ij Kwei wiRfx Avng` ejQb, _ji weovj ewoq hZ i KiQ| Ggb Ggb jvKi bvg eie MvUv RvwZ ZvZ wewZ ne|

 

enwZevi weKvj bqvcb `ji K`xq Kvhvjq GK msev` mjb Gme K_v ejb wZwb| weivax`jxq bZv eMg Lvj`v wRqvK PvLi Wvvi `Lvbvi civgk w`q cavbgx kL nvwmbv h ee w`qQb Zvi KVvi mgvjvPbv Ki ij Kwei wiRfx Avng` ejb, cavbgx Ges Zvi cvki bZe` cwZw`b Avevj-Zvevj wbj wg_vPvii dyjSywi SivQb| GZ RbMY Zv`i gw `vl AvQ wK-bv GRb BBwR wmwUvbi `vwe KiZB cvib| wbevPb Kwgkb wbq weivax`jxq bZv eMg Lvj`v wRqvi eei cwZ eyaevi Kwgkbvi Rve` Avjx ejQb, Avgvi eqm 63| Avgvi gi` mvRv AvQ|

 

Kwgkbvii Ggb eeK myiwP I kvjxbZv cwicx ej ge Kib wiRfx Avng`| wZwb ejb, MYcwZwbwaZ Aav`ki 91B evwZji wmv bqvi welqwU Zv`i e_Zvi eo cgvY| GQvovI wZwb fvUvi ZvwjKvi bvbv AmwZ Zyj aib| wZwb ejb, Lvj`v wRqv gnvRvU miKvii Dbqb `LQb bv ej ZvK PvLi Wvvii KvQ hZ civgk w`qQb cavbgx| A_P cavbgx hw` RbMYi PvL w`q `LZb Zvnj wZwb `LZ cZb, ivvNvUi wK envj `kv|

 

wiRfx Avng` ejb, gZvmxbiv evsK-exgvK k~b Ki w`q Zv`i AvZxq^Rb`i cKU fvix KiQb| wZwb ejb, miKvii Dbqb KgKv cPviYvi Rb 26wU gYvjq I wWcvUgUK KvR jvMvbv nQ| mwZKvii Dbqb nj Kvbv cPvi jvMZv bv, Abi fvov Kiv wejevW Mvqi Rvi `Lj Ki cPvi PvjvZ nZv bv| cvivwmUvgj w`q Kvvii ivM mvivbv hvq bv ejI ge Kib wiRfx Avng`| msev` mjb Ab`i ga weGbwci A_bwZK welqK m`K Avym mvjvg, wkvwelqK mv`K Lvqij Kwei LvKb, mn-`i mv`K Avyj jwZd Rwb, Avmv`yj Kwig kvnxb, mn-gwnjvwelqK mv`K wkwib myjZvbv cgyL DcwZ wQjb| 

vbxq mgq : 02205 Nv,  19 mޤ^i 2013 
pag