AmaderShomoy.comhome


AbjvBb evws


gvngy` mvw`K: wgwg IqvUmUb KbvKvUvi IqemvBU cwZvb dwWUKg cwiPvjbv Kib| Zvi IqemvBUi AbZg mvBU zwWIwgwg hvi AbK Abymvix iqQ| GLvb _K LyPiv Zviv mivmwi KbvKvUv Kib| Zvi mvgb AbK eo cwiKbv iqQ| BUvibvkbvj niv wUweDb

zwWIwgwg dwWUKgi 54Zg Rbwcq mvBU| Gi eenviKvix cvq 80 jvL Ges GLvb _K `wbK cvq GK jvL Wjvi g~ji cY wew nq| 

jm Gćjmi wWwRUvj Kvvbx ՇnvqvB w`m Iqi cwZvZv gvKvjv ixU gb Kib, mvgvwRK gvag AbjvBb eenviKvixiv GLvb hvMvhvM KieB| Ze GLbI mZvlRbK chvq Avmwb| AviI AbK KvR KiZ ne| 

wgwg IqvbmUb ejb, wZwb GLbB GLvb _K Kvb A_ Avq KiQb bv| wZwb hb GK cvwLi evmvq wWg cmei chvq AvQb| Ze wZwb GK GwMq wbZ Pvb| 

gvKvjv ixU ejb, eenviKvix`i AbKB webvg~j mev cvQb| Avevi AbK Gi Rb A_I w`Qb| wK GB eMviivB GK mgq AbK Avq KiZ cvieb| 

jʇbi fwelr evYx `vbKvix Kvvbx wdDPvi jveiUixi mv`K jyBm Mxb ev mK ejb, cfvekvjx ewiv AbK gZvkvjx| wevcb Zv`i Zgb cfvweZ KiZ cvi bv| 

wgwg IqvbmUb ejb, evi KviYB wZwb GLb wecYbi AbK Avkvev`x| evB Zvi cYK GKwU gvb wbq MQ| 

wjWUKg-Gi cavb wm gUb ejb, B-Kgvm GLb GwMq hvQ| c_g ^ msLK jvK GZ AvMnx njI GLb Zv evoQ| MvnKiv GLb bvbv aiYi dvkb mvgMxmn AbK wKQzB wKbQb AbjvBb| GLb Gi gvag vbxq Zviv hgb myhvM wbZ cviQb, Zgwb myhvM wbZ cviQb AvZRvwZK ZvivI| wZwb GB mvgvwRK gvagK abev` Rvbvb| 

2013 mvj wjWUKg-Gi wew 2 KvwU 50jvL Wjvi Qvwoq MQ| 2011 mvj Gi wew wQj 7 jvL 50 nvRvi Wjvi|  

wiU ejb, AbjvBb KbvKvUvq AwfRvZ jvKivB ewk AvMnx| Giv Avgv`i m`i gZ| Zviv Avgv`i gbvfevcb ejB GB hvMvhvM iv Ki Pj| 

WbgvKi evws wekl gviwUb wjg gb Kib, wekl Ki dvkbi AbjvBb AbK iZc~Y| cYi ZvwjKv evBi cPvii Pq AbjvBb cPvi AbK ewk cfve dj| GLvb mvewbK gZvgZI Rvbv hvq| 

mcwZ GK wicvU ejv nq, evws-Gi Kkj AbK kwkvjx| GZ mvgvwRK hvMvhvM eo hvq| AvMvgx `yB eQi hvMvhvM AbK eo hve Ges ZvivB ev Gv^vmWi cwiYZ neb| 

bZzb ewUk  IqemvBU kcvWUKg cfvekvjx`i  Kwgkb w`q _vK| Gi cwZvZv wcUvi R gb Kib, dmeyK KD Kvb evʇK jvBK w`j ZvB h_| wK Gi Rb ZvK Kvb g~j `qv nq bv| ZvB KD AbjvBb Kvb cvlvK wbevPb Kij wZwb 8 _K 15 kZvsk Kg g~j Zv wKbZ cvieb| wZwb ejb, Zv`i AbjvBb eenviKvixi msLv GLb cvq Pvi jvL| 

wbDBqK wfwK IqemvBU vBjIbviWUKg GKUy wfb fve Zv Ub _vK| Zviv cfvekvjx`i wbR^ AbjvBb dvkb vi Lvjvi civgk `q Ges cwZwU cY 10 kZvsk Qvo wew Ki _vK| GZ cY wew eo hvq| 

vbxq mgq : 2213 Nv, 19 mޤ^i 2013 
pag