AmaderShomoy.comhome


eyZ bq


W wicvU : AbK mgq `Lv hvq, wbR`i fZi bvbvb mgmvi KviY mgSvZvi gvag cwgK-cwgKviv weQ`i c_ eQ wbQb| Gici Zviv GK Acii KvQ cwZk֓wZ w`Qb h Zviv ey nq _K hveb| nvj G aibi NUbv cvqB NUQ|

cyibv cwgKvi m eyZ ai ivLvi KviY ek wKQy mgmv nZ cvi| 

wbP ZgbB KqKwU mgmv:

AZxZ fvjv hvq bv: AZxZ memgq Avgv`i Zvov Ki| AZxZ _K `~i _vKvi AbZg KvhKix Dcvq nj, Out of sight, out of mind GB K_vwU mZ ej gvbv| bqj AbK myLwZ gb co mK fvvi ciI cvZ ne| mK _vKv Kvj hw` `wnK mK nq Zvnj ci wbfRvj eyZi mK Ub wbq hvIqv ek KwVb|

gvbwmK AZvPvi: cyibv cwgKvi gyLvgywL njB Avcbvi gvbwmK AZvPvii gvvUv eo hve| Avcwb `Lv hve Kvbv KviY Avevi mK Rwoq hZ PvBeb|

mvgvwRK mgmv: cyibv cwgKvi m Nyij AvZxq ^Rb _K i Ki eyiv m`n KiZ _vKe| mePq ewk mgmv ne Avcbvi cwgKvi| ZvK mevB Lvivc PvL `LZ i Kie|

bZyb mK mgmv: cyibv cwgKvi m eyZi mK ai ivLj Avcwb bZyb Ki cևg coZ cvieb bv| Avcwb PvBjI Avcbvi ney cwgKv AvcbvK wekvm KiZ PvBe bv| Avi weevwnZ nj Zv, msmvi Avb wbwZ| XvKvwicvU

vbxq mgq : 1258 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag