AmaderShomoy.comhome


moK-gnvmoK nq DVe gZyduv`


W wicvU : moK `yNUbvq wbnZi 302 avivq nZv gvgjv `vqii weavb Zyj w`j `k moK `yNUbv AvkvRbK nvi eo hve| evoe cvYnvwb| `ki moK-gnvmoKjv nq DVe gZyduv`| cwienb kwgK`i `vwei m miKvii GB Avcmi dj ne GgbUvB| mswk i wewkRbiv GgbUvB Avkv cKvk KiQb|

evsjv`k cևKkj wekwe`vjqi (eyqU) AvKwmWU wimvP BbwwUDUi mnhvMx AavcK W. gvneye Avjg ZvjyK`vi Kvji KɇK ejb, `yNUbvq cvYnvwb nj nZv gvgjv `vqii weavb wejvc Kivi cwienb gvwjK-kwgK`i `vwe gb wbj MvwoPvjKiv ecivqv nq DVe| moK-gnvmoK h KvDK Pvcv w`q gviZ wav Kie bv Zviv| GB myhvM AbK ewMZ AvvkI PwiZv_ Kivi myhvM cq hve|

W. gvneye Avjg ejb, 'Avgiv `LwQ, cwZeQiB cwienb kwgKiv Av`vjb-agNU Ki miKviK Pvc w`q Zv`i

`vwe`vIqv Av`vq Ki bq| G Zv`i c _vKb miKvi`jxq ivRbxwZwe` I cfvekvjxiv| dj `vwe Av`vq Kiv Zv`i Rb mnR nq hvq| wK GKRb mvaviY gvbyl gviv Mj Zvi wePvi PvIqviI RvqMv _vK bv| AbK _vbv-cywjk chI hZ cvi bv| AbK B Rxebexgv Kiv ewI wZc~iY cvq bv|'

cywjki Z_gZ, evsjv`k moK `yNUbvq cwZeQi Mo wZb nvRvi jvKi cvYnvwb NU| AvnZ nq 12 nvRvi| eve GB msLv Aviv AbK ewk ne| KviY `yNUbvi me Lei cywjki LvZvq bw_fyI nq bv| cwKvqI me `yNUbvi Lei Qvcv nq bv| wekl Ki Mvgv‡ji Leijv ARvbvB _K hvq|

'wbivc` moK PvB' Av`vjbi cwZvZv AwfbZv Bwjqvm Kvb Kvji KɇK ejb, 'eQi wZb nvRvi gvbyli cvYnvwbi h Z_ wewfb mgq ejv nq, Zv mwVK bq| GB msLv Kej cywjki KvQ `vqi Kiv gvgjvq cv Z_wbfi| eve Aev fqven|' wZwb ejb, 'Avgiv eQievcx kxl cuvPwU `wbK cKvwkZ moK `yNUbvq nZvnZi Z_ msMn Ki `LwQ| ZvZ `Lv MQ, MZ eQi mvZ nvRvii ewk gvbyl moK `yNUbvq gviv MQ| AvnZ nqQ Kgc 15 nvRvi| Z`ycwi cwKvi wicvU `ki me moK `yNUbvi wP DV Avmwb| Mvgv‡j AbK moK `yNUbvi Lei cwKvi cvZvq VuvB cvq bv| bvbv KviY moK `yNUbvi cKZ fqven wPUv KLbvB DV Avm bv| Zvi Ici 302 avivq gvgjv `vqii weavb evwZj Kij `yNUbv AvkvRbK nvi eo hve|'

mswk ewiv Rvbvb, `k moK-gnvmoK, Mwj-DcMwji msLv gB evoQ| mB m cvjv w`q evoQ moK `yNUbv| AKvj cvY hvQ gvbyli| 2011 mvji Avei gviv hvb weLvZ PjwP wbgvZv ZviK gvmy` I wgK gybxi| 2011 mvji bf^i gvm Pvi w`bi eeavb 31Uv moK `yNUbvq gviv hvq 46 Rb| AvnZ nq `yB kZvwaK| 2012 mvji deqvwiZ wbvc wk gwbcyi DP we`vjqi wZxq kYxi Qvx wm`ivZyj gviv hvq| GKB eQii 11 g gviv hvb mvsevw`K wefvm P` mvnv| mveK A_gx mvBdyi ingvbI moK `yNUbvq wbnZ nb| 2011 mvji 11 RyjvB PMvgi wgimivBq GKB yji 43wU wk I GKRb AwffveKmn gvU 45 Rb wbnZ nq moK `yNUbvq| G iKg Aviv AbK `yNUbvq wKUvi, DcRjv Pqvigvb, msm` m`mmn AbK bvwg-`vwg ewiI gZy NUQ| AvjvwPZ `yNUbvjvi gvgjv njI ci `Lv hvq Awfhy PvjK AbK B cvwjq hvq| Avevi Mvi njI KqK w`b ci Rvwgb ewiq Avm|

mswk ew`i AwfhvM, PvjKiv AbK B wbqg gb Mvwo Pvjvq bv| hLvb 40 wKjvwgUvi eM Mvwo Pvjvbvi K_v, mLvb 70-80 wKjvwgUvi MwZZ Pvjvq| euvKi I Zviv h_vh_ wbqg gvb bv| AbK mgq bkvM֯ nq Mvwo Pvjvq| Pj Aevq GK nvZ wqvwis Avi Ab nvZ gvevBj dvb ai K_v ejvi wP Zv ni`g PvL co| G iKg bvbv KviYB `k moK `yNUbvi gvv AvkvRbK nvi evoQ| G Aevq nZv gvgjv `vqii weavb wejvc nj `yNUbvi gvv Aviv evcK gvvq evoe|

eyqUi AvKwmWU wimvP mUvii cwiPvjK I moK cwienb wekl W. kvgmyj nK Kvji KɇK ejb, 'PvjK, gvwjK, c_Pvix- Avgv`i `k Zv meviB AvBb bv gvbvi GKUv ceYZv AvQ| 302 avivK wkw_j Kiv nj AvBb bv gvbvi ceYZv Aviv evoe| Ze G Kej me `vl PvjKK w`j ne bv| wKQy wKQy gvwjKiI `vl _vK| `Lv hvq, gvwjK eK, Uvqvi ev Ab hvsk wVK Ki w`Q bv| Gme gKvwbKvj di KviY AbK mgq `yNUbv NU| Zvnj Zv gvwjK kvw _K ev` coZ cvi bv| wK 302 avivi gvag me `vl Kej PvjKi Ici Pvwcq gvwjKiv wbw _vK| Avevi `vwqZkxj msvi KgKZvKI wePvii AvIZvq AvbZ ne| KviY we AviwUGi GK KgKZv UvKv Lq Bwb `Lj bv| G Aevq fwnKj gwWwdKkb Ki wZbUv AvsMj jvMvj GKRb UvK gvwjK| Avi `yNUbvi mgq mB AvsMj hvxi cU XyK Mj! KvRB gvwjK ev miKvwi KgKZvI `vq GovZ cvi bv| G me welq weePbvq wbqB wmv wbZ ne| U Ki kwgK`i `vweZ GKwU AvBb wkw_j Kij mgmvi mgvavb ne bv| ZvZ wnZ wecixZ nZ cvi|' Kvji K

vbxq mgq : 0138 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag