AmaderShomoy.comhome


ivgyZ DrmegyLi cwiek gay c~wYgv D`hvcb


W wicvU : KevRvii ivgyZ MZ eQii mwnsm NUbvi elc~wZi vwjM wecyj Drmvn Dxcbvq Drme gyLi cwiek e mgc`vqi f gay c~wYgv D`hvcb Kiv nq| c~wYgv Dcj `k-we`wk chUKi c`fvi gyLwiZ nq DV bewbwgZ e wenvi cvY| mePq AvKlYxq wQj nvRvi nvRvi bvix-cyili mvwiefve `uvwoq kZvwaK e wfy, kvgYK gay `vbi `k| MZKvj enwZevi 19 mޤ^i c~wYgv D`hvcb Dcj K`xq mxgv wenvi Abvb Kgm~wPi ga wQj RvZxq I agxq cZvKv Dvjb, ey c~Rv, elvevmi Dcvm_ kxj MnY, wfy`i wc`vb, c`xc c~Rv I ag mfv| mfvq mfvcwZZ Kib, evsjv`k msNivR wfy gnvmfvi mveK mfvcwZ, K`xq mxgv wenvii Aa cwZ mZwcq gnv_i| 

mfvq RMZi mKj cvYx, `k I RvwZi gj Kvgbvq wekl cv_bv Kiv nq| GZ ag `kbv Kib mxgv wenvii Dcva kxjwcq wfy, AvevwmK cavb cvb` wfy, xc kxKyj e wenvii KvPviv gnv_i, Di wgVvQwo cvwg eb wenvii Aa mviwg _i, DwLqv cvZvevox Avb` feb e wenvii cvevwa _i, Di wgVvQwo wegyw we`kb fvebv K`i Aa KiYvkx _i, Di dZLuviKyj weeKvivg e wenvii kxjwg _i, nvRvixKyj evwaiZ e wenvii RvwZevwa wfy, Liwjqv e wenvii KjvYwcq wfy cgyL|BdvK

vbxq mgq : 0140 NUv 20 mޤ^i 2013 
pag