AmaderShomoy.comhome


`ywbqv QvoZ ne!


W wicvU : Ggb GKUv cw_exi K_v Kbv Kib Zv hLvb gvbyl Kb, Abvb Mևni gZv Kvbv cvYiB AwZ bB! wevbx`i K_v hw` mwZ nq Ze Kbv KiZ K njI ZgbwU NUZ hvQ my`yi fwelZ| Zviv ejQb, 175 KvwU eQi ci cw_ex Avi Kvbv cvYi AwZ wUwKq ivLZ mg ne bv| GB `vwei c hywI `wLqQb Zviv|

wevbx`i hyw njv, 175 KvwU eQi ci m~hi Zvcgvv GZ ewk eo hve h cw_exi eyK Zij cvwbi AwZ Avi _vKe bv| Avi cvwbwenxb Rxebi K_v KbvI Kiv hvq bv| hyivRi BDwbfvwmwU Ae B Avswjqvi GK`j MelK GK_v ejQb|

MelKiv ejQb, Zviv cw_exi Rxeb aviYi AbychvMx nevi mgq ei KiZ bvwK weeZb gWj eenvi KiQb| Zv`i MelYv gZ, 175 KvwU eQi ci cw_exi eyK GKUv Pig cwiwwZ mw ne| Gmgq m~hi 'nURvb' -G cwiYZ ne cw_ex| cw_exi eyK Zvcgvv GZ eo hve h mvMi-gnvmvMii cvwb ev nZ nZ GKmgq A`k nq hve| ZLb gnvmvMijvI ne ay ay gif~wg| axi axi me cvYi KiY c֯vb ne| MelYv `ji bZZ`vbKvix wevbx G&i ikwe AvvevqvjwR Rvbvj jLv wbe GK_v ejQb|

vbxq mgq : 0143 NUv 20 mޤ^i 2013 
pag