AmaderShomoy.comhome


cheY I wbivcvq mbv KvwRU weևMW Dvab


W wicvU : cv mZyi Rb KvwRU weևMW Dvab Kijb cavbgx kL nvwmbv| G mZy cK evevqb, cheY I wbivcv eRvq ivLvi Rb 20 Bwwbqvwis KbvKkb evUvwjqb, 58 Bej iwRgU I 34 evsjv`k AvwUjvwi iwRgUK wbq 99 KvwRU weևMW MVb Kiv nqQ| XvKv mbvwbevmi AvWnK Avwg Avwfqkb M֓ci nvsMvi GK Abyvb GB weևMWi cZvKv Dvjbi ci MZKvj enwZevi cavbgx 20 exi-Gi cwkY gvV AvqvwRZ `ievi cavbgx mbvevwnbxi XvKv A‡ji me ii m`m`i Dχk `Iqv ee GKwU `, mykLj, mymwZ I kwkvjx mk evwnbx Mo Zvjvi evcvi `p AxKvi e Kib| RvZxq mk evwnbxK `ki HK I mvefgZi cZxK wnme eYbv Ki wZwb ejb, mk evwnbx mK Zuvi miKvii my I ^Q `wfw iqQ| ckvMZ `Zvi KviYB mbvevwnbxK cv mZyi wbgvY cheY Ges Abvb KvRi `vwqZ `Iqv nqQ| Gi AvM KvwRU weևMWi

Dvab Abyvb hvMvhvMgx Ievq`yj Kv`i 58 Beji cZvKv, cavbgxi cwZiv Dc`v gRi Rbvij (Ae.) ZvwiK Avng` wmwKx 34 evsjv`k BbdvwU iwRgUi cZvKv Ges mbvevwnbx cavb Rbvij BKevj Kwig f~uBqv 20 Bwwbqvwis KbvKkb evUvwjqbi cZvKv Dvjb Kib|

gwmfvi m`m, bevwnbx cavb fvBm AvWwgivj Gg dwi` nvwee I wegvb evwnbx cavb Gqvi gvkvj gvnv` Gbvgyj evix, msm` m`m Ges c` emvgwiK I mvgwiK KgKZviv G mgq DcwZ wQjb|

`ievi cavbgx ejb, dvmm Mvj-2003-Gi AvjvK evsjv`k mbvevwnbxK kwkvjx Kivi Rb bZyb BbdvwU, Avgvi, AvwUjvwi, wegvb cwZiv I Bwwbqvwis BDwbU cwZv Kiv nQ| mbvevwnbxi KvhgZv ew Ges GK wekgvbi AvaywbK evwnbx wnme Mo Zvjvi j AZvaywbK A I Mvjvevi` msMn Kiv nQ| wZwb ejb, evsjv`k mbvevwnbxi cևqvRbxq msvi I cybwbgvY Kgm~wP fwelZI AevnZ _vKe| mk evwnbxi m`m`i KjvY Zuvi miKvii bIqv wewfb c`ci K_v DjL Ki kL nvwmbv ejb, we`k mbvevwnbxi m`mi wPwKrmvi Rb Aby`vbi cwigvY `yB jvL _K cuvP jvL UvKvq ew Kiv nqQ|

cavbgx Rvbvb, DbZ Lvevi I `ycyi iwUi e`j fvZ mieivnmn mbvevwnbxi m`m`i ikbi j evovbv nqQ| cwievi Qvov wmcvwn`i Avi cwievi wbq emevmKvix wmcvwn`i mgvb ikb `Iqvi wmv bIqv nqQ| G eQi _K mbvevwnbxi gwWKvj Kvi bvix`i fwZi c`c bIqv nqQ| Zv Qvov Ilya mieivni Rb AwZ mwZ gwWKvj wWmcbmvwi Pvjy Kiv nqQ| miKvi cwkY KvR eenvii Rb evsjv`k mbvevwnbxK Pi Kwisq 9 nvRvi GKi Rwg eivi Rb BwZga f~wg gYvjqK wb`k w`qQ| Abw`K PiRvnvwqv nvii KvR PjQ|

kL nvwmbv Aviv Rvbvb, c~Yv mbvwbevm wbgvYi Rb ivgyZ 657.17 GKi Ges igvZ 997 GKi Rwg nvii cwqv PjQ| kL nvwmbv Zuvi ee `ki Av_mvgvwRK cwiwwZ Zyj aib Ges Zuvi miKvii wei ^v_v^lx gnji AccPvii wei mRvM _vKvi Rb mevi cwZ Avn&evb Rvbvb| wZwb ejb, 'Ab Kvbv `j bq, Kej AvIqvgx jxMB Bmjvgi Dbqb evcK KgKv cwiPvjbv KiQ|'

`ievii iZ mbvevwnbx cavb Rbvij BKevj Kwig f~uBqv ^vMZ ee `b| wZwb Zuvi ee mbvevwnbxi Dbqb I mbvm`m`i KjvY gvbbxq cavbgxi c`cjv wevwiZfve KZZvi m Zyj aib| Kvji K

vbxq mgq : 1343 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag