AmaderShomoy.comhome


fvUvi ZvwjKvq Awbqg nqQ : weGbwc


W wicvU : fvUvi ZvwjKvq Awbqg nqQ ej AwfhvM KiQ weGbwc| `ji c `߇ii `vwqZcv hyM gnvmwPe ij Kexi wiRfx ejb, 2008 mvji Zyjbvq Gevi bvix fvUvii msLv 14 jvL Kg| MZ RvbyqvwiZ wbevPb Kwgkbi IqvwKs M֓ci AwWU _K Rvbv MQ, ZvwjKvq Afy 15 kZvsk fvUvii cwiPqc (AvBwW) b^i fyj| AvBwW b^i fyj nj fvUvi ZvwjKv mwVK nq wKfve?

MZKvj enwZevi `ycyi bqvcb `ji K`xq Kvhvjq AvqvwRZ msev` mjb wiRfx G AwfhvM Kib| GKB m wZwb weivax`jxq bZv Lvj`v wRqvi ee mK wbevPb Kwgkbvi Rve` Avjxi gei Zxe cwZev` Rvbvb|

fvUvi ZvwjKv nvjbvMv`i KvR `jxq ew`i wbqvM Kivi AwfhvM Zyj wiRfx ejb, 'GKB ewi GKvwaK vb fvUvi nIqvi msev`I Avgiv cwKvi gvag AeMZ nqwQ| wbevPb Kwgkb GKwU gi`nxb cwZvb| Gi GKwU D`vniY- AviwcIi 91B aviv evwZji wmv wbqwQj Zviv| Gi dj GB

cwZvbi ew`i hvMZv mK RbMYi ga m`n mw nqQ| AvgivI wbevPb Kwgkbi wekZv wbq mw`nvb| Avgiv gb Kwi, gZvmxb`i Avkևq _K RbMYi AvvfvRb nIqv hve bv|'

wbevPb Kwgkbvi Rve` Avjxi gei cwZev` Rvwbq wiRfx Avng` ejb, Zuvi ee I fwgv KyiwPc~Y Ges

kvjxbZvi cwicxB bq; GUv wZbevii cavbgx I GKRb RvZxq bZvi cwZ Amvb I iZi Am`vPiYI eU| G _K cgvY nq, weivax`jxq bZv h AwfhvM KiQb, Zv mevsk mwVK|

wiRfx ejb, 'Lvj`v wRqv wbevPb KwgkbK gi` mvRv Ki `uvovbvi h Avn&evb RvwbqQb, AZ K`h fwgvq Gi Reve w`qQb Rve` Avjx mvne| GKwU mvsweavwbK cwZvbi kxhchvqi KgKZv wnme wZwb ay wbicZvB f Kibwb, wbevPb Kwgkbi BwZnvm bviRbK `vI vcb Kijb| Rve` mvneiv wbevPb Kwgkb _vKj Avmb RvZxq msm` wbevPb meRbMvn c_ I cwqvq AbywZ ne wK bv, Zv wbq Rbgb h_ m`n iqQ|'

weGbwc wbevPb Kwgkbi c`ZvM Pvq wK bv- G cևki Reve wiRfx ejb, 'GLb ch hv cqwQ, Zv Rvbvbv njv| ci wKQy nj Avcbv`i Rvbve|'

eyaevi msm` `Iqv ee weivax`jxq bZvK PvLi Wvvii KvQ hvIqvi welq cavbgxi 'civgki' mgvjvPbv Ki wiRwf Avng` ejb, 'cavbgx Ges Zuvi cvkPi bZviv cwZw`b h Avevj-Zvevj K_v ejQb, wbj wg_vPvi KiQb, ZvZ RbMY gZvmxb`i gw Kvbv `vl AvQ wK bv Zv RvbZ BwmwR, wmwU vbi `vwe KiZB cvib|' 

cv mZy cK `ybxwZi welq KvbvWvi cywjki Z` Awfhy mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Payixi cm Ub wiRfx ejb, Av Av _ji me weovj ei nq AvmQ| Aviv hv ei ne Zv `L MvUv RvwZ wewZ ne| cavbgxi wbKUvZxqivI cv mZy `ybxwZZ RwoZ; Acv Kib `LZ cveb|

miKvii Dbqb KgKv cPvii Rb 26wU gYvjq I wefvMK KvR jvMvbv nQ- Ggb AwfhvM Ki wiRfx ejb, cvivwmUvgj w`q Kvvii ivM mvivbv hvq bv|

msev` mjb Ab`i ga DcwZ wQjb weGbwci A_bwZK welqK mv`K Ave`ym mvjvg, wkvwelqK mv`K Lvqij Kwei LvKb, mn`i mv`K Ave`yj jwZd Rwb, Avmv`yj Kwig kvnxb I gwnjv `ji mvaviY mv`K wkwib myjZvbv| Kvji K

vbxq mgq : 0147 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag