AmaderShomoy.comhome


24 Rjvq mwnsmZv, wmivRM I gnicyi wbnZ 2


W wicvU : evcK msNvZ mwnsmZvi ga w`q RvgvqvZi WvKv Uvbv 48 Nvi niZvji wZxq w`b AwZevwnZ nqQ| mywcg KvUi Avwcj RvgvqvZi mnKvix mUvwi Rbvij Ave`yj Kv`i gvjvi gZy`v`ki cwZev` G niZvji WvK `qv nq| jvMvZvi niZvj ivRavbxi mvweK cwiwwZ AbKUv kv _vKj wewfb Rjv chvqi Aev wQj Akv, D| MZKvj mvni kl Kgw`em ejv evovi m m `ki wewfb vb msNvZ mwnsmZv Qwoq co| GZ gnicyi cywjki wjZ GK RvgvqvZ Kgx wbnZ nqQb| wmivRM wcKUvi`i nvgjvq AvnZ GK AUvwiKkvi hvx gviv hvb| XvKv-PMvg, XvKv wmjU, XvKv-UvvBjmn `ki me gnvmoK `~icvjvi hvb PjvPj e wQj| niZvji mg_b KqKwU wefvMxq knimn AZ 24 Rjvq wcKwUs KiQb RvgvqvZ-wkwei Kgxiv| Zviv moK Aeiva, Mvwo fvOPyi, AwMmshvM Ges evgvevwR Ki AvZ mw KiQ| G mgq wewfb vb cywjki m wkwei Kgx`i msNl nqQ| wj Qyo RvgvqvZ-wkwei Kgx`i KKUj weviYi Reve w`qQ cywjk| cwiwwZ wbqY cywjkK mnvqZv `qvi Rb wewfb vb wewRweI gvZvqb Kiv nqQ| niZvj PjvKvj avbgwۇZ niZvj mg_K`i nvgjvq `ybxwZ `gb Kwgkbi mnKvix cwiPvjK Rqbvj Ave`xb wkejx I gwd`yj Bmjvg AvnZ nqQb| G NUbvq IB KgKZv`i vbxq RbMY Dvi Ki GKwU wKwbK cv_wgK wPwKrmv `q| MZKvj mKvj mvo 9Uvi w`K avbgw 15 b^i moKi Beb wmbv nvmcvZvji mvgb G NUbv NU| cywjk I cZ`kxiv Rvbvb, mKvj wkwei Kgxiv GKwU wgwQj ei Kivi ci Mvwo fvOPyi Ki| G mgq `y`K KgKZv`i enbKvix Mvwo mvgb wMq coj wcKUviiv Zv`i Ici nvgjv Ki| Ze cywjki DcwwZ Ui cq Zviv cvwjq hvq| cywjk `y`K KgKZv`i Dvi Ki wPwKrmvi Rb GKwU wKwbK wbq hvq| avbgw _vbvi Iwm kL gvmy` Kwig ejb, AvKwKfve wkwei Kgxiv wgwQj ei Ki ivvq Mvwo fvOPyi Kivi mgq `y`K KgKZv`i enbKvix MvwoZ nvgjv Kiv nq| IB NUbvi m RwoZ Acivax`i Mvii Pv PjQ| niZvji mg_b mKvj KvRjv gmwR`i mvgb _K wgwQj ei Ki Bmjvgx Qvwkwei| wgwQj _K wZbwU KKUj weviY NwUq ivv AvUK GKwU vd evm fvOPyi Ki Zviv| Lei cq cywjk avIqv Kij wkweiKgxiv cvwjq hvq| kwbi AvLov GjvKvq mKvj mvo 6Uvq kwb gw`imsjM cjvkcyi MwjZ niZvj mg_Kiv wgwQji c֯ywZ bqvi mgq GKRbK AvUK Ki cywjk| wLjZ mKvj wgwQj KiQ wkwei Kgxiv| GQvov kvnRv`cyi, AvwRgcyiI RvgvqvZ-wkwei wgwQj KiQ| avbgwۇZ Beb wmbv nvmcvZvji mvgb KKUji weviY NUQ| GQvov ivRavbxi wewfb GjvKv _K wcKUvi m`n cuvPRbK Mvi KiQ cywjk| G`i ga wZbRbK wewfb gqv` mvRv w`qQ vggvY Av`vjZ| mvRvcviv nQb- gvngy`yi ingvb (45) I Ave`yj nvB (52) I mvvg nvmb (23)| cywjk Rvbvq, gvngy`yi ingvb I Ave`yj nvBK ivRavbxi Mvovb Uvv _K Mvi Kiv nq| G mgq wbevnx gvwRU kvgxg evby kvv Zv`i 3 gvm webvkg Kviv` `b| Abw`K wbevnx gvwRU iwngv Avvi Av`vei _vbvaxb evqZyj Avgvb nvDwRs 1bs ivW _K Mvi nIqv mvvg nvmbK 1 eQii Kviv` `b| Gw`K `yw`bi niZvj RvgvqvZ-wkweii wZb kZvwaK bZvKgx AvnZ, cuvP kZvwaK bZvKgx Mvii `vwe KiQb `jwUi fvicv mUvwi Rbvij gvIjvbv iwdKyj Bmjvg Lvb| MZKvj GK weewZZ wZwb ejb, RbMbi ^Zt~Zfve niZvj cvjb w`kvnviv nq cywjk RbZvi Ici wj Pvwjq, MYMvi Ki Ges vggvY Av`vjZ mvRv w`q RbMYi Av`vjb bmvr Kivi h c`c wbqQ Zv mdj nqwb| wZwb ejb, `yw`bi niZvj mviv `k cywjki wj, wUqvikj I AvIqvgx jxM mvmx`i nvgjvq 3 kZvwaK bZv-Kgx AvnZ nqQ| Mvi Kiv nqQ eovi kicyi DcRjvi fvBm Pqvigvb GWfvKU Avyj nvwjg, PMvg gnvbMixi 8bs IqvW KvDwji kvgmyvgvb njvjxmn mviv `k 5 kZvwaK bZv-KgxK| ewikvj 3 RbK 2 eQi Ki Kviv` `qv nqQ| gnicyi cywjk wj Ki nZv KiQ RvgvqvZ Kgx `jvqvi nvmbK| cywjki wjZ iZi AvnZ 8 Rbi Aev AvkvRbK| ZvQvov XvKv, PMvg, ivRkvnx, Lyjbv, eov, cvebv, Kywqv, ewikvj, wmjU, bIMuv, wmivRM I MvRxcyi cywjki nvgjvq bivRKi cwiwwZi mw nqQ|

gnicyi: niZvj mePq eo msNli Lei cvIqv MQ gnicyi _K| mLvb g`bcyi cywjki wjZ `jvqvi nvmb (34) bvg GK RvgvqvZ Kgx wbnZ nb| G mgq cywjki wjZ AvU Rb wkwei Kgx iZi AvnZ nqQb| AvnZ GK wkwei Kgxi gZyi Re kvbv MjI kl ch Zv wbwZ nIqv hvqwb| msNli mgq m`i _vbv cywjki GKwU wcKAvc Avb awiq `q RvgvqvZ-wkweii Kgxiv| Gw`K, m`i DcRjvi Kvqg KvUvi gvo RvgvqvZ-wkweii bZvKgxiv ivvq MvQi uwo dj I Avb awiq Aeiva Ki| fvi ivZ _K KqK nvRvi bZvKgx mLvb Rov nq moK Aeiva KiQ| GQvov gnicyi-PyqvWvv moKi ivRbMi bvgK vbI RvgvqvZ wkwei-Kgxiv moK Aeiva Ki iLQ|

wmivRM: wmivRM wcKUvi`i nvgjvq AvnZ wmGbwR AUvwiKkv hvx gvmy` (27) gviv MQb| AvnZ nqQb AviI GKRb| wbnZ IB hvx wmivRMi ivqM DcRjvi `IfvM Mvgi evwm`v| AvnZ Aci hvx mjv _vbvi cvUavix Mvgi kvn Avjg (38)K wmivRM m`i nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ| m`i _vbvi fvicv KgKZv iwdKyj Bmjvg Lvb Rvbvb, hvxevnx GKwU AUvwiKkv `ycyi wmivRM-bjKv AvwjK moKi m`i DcRjvi Pw`vmMvwZ eBwj weևRi KvQ cuQj RvgvqvZ bZvKgxiv AUvwiKkvwUZ wXj Qyo gvi| GZ PvjK wbqY nvwiq djj AUvwiKkvwU D hvq| G mgq wcKUviiv hvx I PvjKK gviwcU Kib| msev` cq AvnZ Aevq 2 hvxK Dvi Ki m`i nvmcvZvj fwZ Kiv nq| wPwKrmvaxb Aevq weKvj mvo 3Uvi w`K gvmy` gviv hvb|

w`bvRcyi: 48 Nv niZvji wZxq w`b mKvj 8Uvq w`bvRcyi knii KjR gvoi KvQ ivvq Avb w`q wevf KiQ Bmjvgx Qv wkweii bZvKgxiv| ewki fvM `vKvbcvU eemv cwZvb e wQj| 

Lyjbv: Lyjbvq MvQi uwo dj moK Aeiva Kivi Pv Ki RvgvqvZ-wkwei Kgxiv| G mgq Zviv ivvi Dci cUj Xj Avb Rvjvq Ges wZbwU KKUj weviY NUvq| bMixi icmv mZyi evBcvm moK G NUbv NU|

Kywqv: RvgvqvZi WvKv niZvji wZxq w`b Kywqvq moK Aeiva, wUqvikj wbc, cywjki m avIqv-cvv avIqv NUQ| mKvj 6Uvi w`K Kywqv-wSbvB`n gnvmoKi fv`vwjqv bvgK vb G NUbv NU|

wmjU: niZvji wZxq w`bi iZ wmjU cywjki m wkwei Kgx`i evcK msNl nqQ| mKvj bMixi cwg mywe` evRvi GjvKvq cywjki GKwU Mvwo fvOPyi KiQ wkweiKgxiv| G mgq `yB cywjk m`m AvnZ nb, njgU Lvqv hvq KqK Rbi| niZvji c_g w`bi gZv wZxq w`bI mKvj mvo 6Uvi w`K cwg mywe` evRvi GjvKvq SwUKv wgwQj wbq wmjU-mybvgM moK Uvqvi Rvwjq Aeivai Pv Ki wkweiKgxiv|

MvRxcyi: niZvj PjvKvj MvRxcyii fvMov evBcvm GjvKvq GKwU evm Avb w`qQ niZvjKvixiv| mKvj cb 8Uvq 10-12 Rb wcKUvi AZwKZ nvgjv Ki wfAvBwc 27 cwienbi IB evmwU fvOPyi Ki Ges evmwUZ Avb w`q `Z mUK co| evm cvovbvi AwfhvM 11 Rbi bvgvjL Ki 35 Rb RvgvqvZ wkwei Kgxi bvgi Rq`ecyi _vbvq gvgjv KiQ cywjk|

fyTvcyi (UvvBj): niZvji mg_b MZKvj mKvj eey mZy c~ecvo cv_vBjKvw` evRvi UvvBj Rjv Qvwkwei mfvcwZ Ave`yjvn Avj gvgybi bZZ jvwV wgwQj Ki `yB kZvwaK RvgvqvZ-wkwei Kgxiv| mKvj mvo 6Uv _K mvo 8Uv ch 2 NUv moK Aeiva Ki ZˡveavqK miKvi cybenvj I `jxq meii bZv-Kgx`i gywi `vweZ bvbv aibi mvMvb w`Z _vK Zviv| gvbe Rwgb

vbxq mgq : 0202 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag