AmaderShomoy.comhome


ZviYi A`g nvq `k cj evsjv mvP Bwb


gvRvn`yj Bmjvg XD : ZviYi A`g BQv Avi cvYkw wekK bvbv Awfbe Dveb DvwmZ KiQ| Avgv`i `kI ZiY`i nvZ ai Ggb AbK wKQyB me nqQ, hv AbKi cZv-kvK Qvwoq wMqQ| AvRKi GB Z_chywi hyM ZviYi nvZ aiB AvmQ bZyb bZyb me Dveb| mvivwek hLvb chywK nvwZqvi Ki GwMq hvQ, ZLb em bB Avgv`i `ki ZiYivI| BwZgaB AvDUmvwms, wdjvws, cvMvwgs wKsev gvevBj AvwcKkb WfjcgU Zviv wbR`i `Zvi cgvY w`qQ weki KvQ| g~j avivi BUvibU wbR`i AevbK mymsnZ KiZI Zviv wcwQq bB| `ki c_g c~Yv evsjv mvP Bwb 'wccxwjKv' (www.pipilika.com) Zvi GKwU Dj `v|

mvaviYfve BUvibU Z_ LuvRvi Rb h gvagwU eenvi Kiv nq _vK, ZviB bvg mvP Bwb| Mj, Bqv wKsev wes bvgi mvP BwbjvB wekevcx mePq ewk een~Z nq _vK| mvivweki gvbyli KvQB GB mvP Bwbjv Rbwcq nq DVQ| Gme mvP Bwb wKQy cwigvY vbxq mevI c`vb Ki _vK| Ze vbxq me Z_ BUvibU cvIqvi Rb vbxq mvP Bwćbi weK bB| Pxbi 'evB`y'B Gi mePq eo cgvY| Ze Avgv`i evsjv fvlvq AvR _K gvm cuvPK AvM chI Ggb Kvbv mvP Bwb wQj bv| KD KD evsjv fvlvi mvP Bwb wbq KvR KiQb eU, Ze mjvi KvbvwUB Avjvi gyL `Lwb| GB AfvewUB c~iY KiQ wmjUi kvnRvjvj wevb I chyw wekwe`vjqi (kvwecwe) GK SuvK ZiY cvY| wekwe`vjqi KwDUvi wevb I cևKkj wefvMi Zˡveavb GKwU cK wnme i Kiv 'wccxwjKv' P~ovfve evRvi Avmvi DchvMx nq wRwcAvBwU'i mnhvwMZvq| AbjvBb wek evsjv fvlvi GB mvP BwbwU AvbyvwbKfve AvZcKvk Ki PjwZ eQii 13 Gwcj, evsjv beeli cvvj| 

'wccxwjKv' mvP Bwćbi g~j wQjb kwecwe'i KwDUvi wevb I cևKkj wefvMi 11 Rb wkv_x| Zv`i GK eQii AKv cwikևgi dmj wnme Avjvi gyL `L mvP BwbwU| IB 11 Rb wkv_x njb wg, Zvjnv, Zvjnv Beb Bgvg, Zwn`, mvv`, Avwmd, evKi, Zcy, dinv`, Avwkm Ges gvKmy`| GB ZiY `ji mv_ gyL MelK wnme bZZ w`qQb IB wefvMiB mnKvix AavcK ij Avwgb mRxe| Avi GB cKi cwiPvjK wnme wQjb wefvMi AavcK W. gyn` Rvdi BKevj| GB `jwU QvovI AviI 30 Rb wkv_xi w_wmm ccvii Dci wfw Ki cKwU Pvjy Kiv nqQ| g~j `jwU 'wccxwjKv'K eve ic w`Z GK eQi Uvbv cwikg KijI mewgwjq wZb eQi aiB MelYv PjwQj GB mvP Bwb wbq|

vbxq GKwU mvP Bwb wnme Iqe evsjv fvlvq hZ KbUU iqQ, Zvi mejvKB mvP Kivi cwZk֓wZ wbq hvv i Ki 'wccxwjKv'| Ze eo eo me mvP Bwćbi mv_ cwZwZv KiZ mg GB mvP Bwćb evsjv fvlvi cvkvcvwk BsiwR fvlvZI mvP Kivi myweav hy Kiv nqQ| dj Dfq fvlvZB cևqvRbxq Z_jv LyuR cvIqv hve 'wccxwjKv' eenvi Ki| ay ZvB bq, GB mvP Bwćb hy Kiv nqQ GKwU wbR^ evsjv Awfavb Ges evbvb cixK| dj h KD 'wccxwjKv'Z wKQy wjLZ Mj evbvb fyj Kij Zv ^qswqfve Kivi civgk c`vb Kie mvP BwbwU| Avi Z_i Abymvb Kiv hve cuvPwU wfb KvUvMwiZ| Gjv njv: mKj (mvaviY Abymvb), msev`, eM, evsjv DBwKwcwWqv Ges RvZxq B-Z_Kvl| msev`i ga Avevi iqQ eemv I evwYR, Z_ I chyw, webv`b Ges Ljvayjv kxlK PviwU kYxwefvM| GZ mvP Kivi ci mvPi djvdj c`wkZ nq _vK mgqwgK Abymvi| Avi `ki cavb cavb evsjv I BsiwR msev`c, evsjv eM, evsjv DBwKwcwWqv I miKvwi Z_ ^qswqfve weklY I msiY Kiv iqQ GZ| 'wccxwjKv'i mvP e evsjv jLvi Rb ^qswqfve hy iqQ A dvbwUK eev| Ze Gi evBi Bbw, bvkbvj wKevW Ges cfvZ jAvDUI eenvi Kiv hve |

mwZ `ki c_g c~Yv evsjv GB mvP Bwćb wbDR wdWi GKwU wdPvi hy Kiv nqQ| Gi dj 'wccxwjKv'q cևek Ki 'kxl msev`' kxlK fywZ wKK KijB w`bi cavb cavb Leijv c`wkZ ne| G I Leii kYxwefvM iqQ| Gjv njv: `k-we`k, eemv I evwYR, Z_ I chyw, Ljvayjv Ges webv`b| evgcvki cavb Ask iZc~Y me Lei `Lvbvi cvkvcvwk Wvb cvk mekl me msev` `Lvbv nq _vK GB IqecR| GB cRiB wbPi w`K XvKv knii KqKw`bi AvenvIqvi c~evfvmI c`kb Kiv _vK| mewgwjq c~Yv GKwU mvP Bwb nIqvi Rb me aibi cևPvB iqQ 'wccxwjKv'i|BdvK

vbxq mgq :  0205NUv 20 mޤ^i 2013 
pag