AmaderShomoy.comhome


Gevi mvKv Payixi cvjv


W wicvU : mywcgKvUi Avwcj wefvMi ivqi ga w`q gvbeZvweivax Acivai wePvii Ave`yj Kv`i gvjvi evcvi Av`vjZi wmvZi Acvi cni KU MQ gjevi| mevi `w GLb G aibi gvgjvq AviK Awfhy weGbwci vqx KwgwUi m`m mvjvDwb Kv`i (mvKv) Payixi w`K| AvZRvwZK Aciva UvBeybvj ivq AcgvY ivLvi ci BZvga KU MQ GK gvmiI ewk mgq| Gevi mevi wRvmv, mvKv Payixi ivq Ke? Kx AvQ Zvi fvM? UvBeybvj I cwmwKDkbi GKvwaK m~ gZ, G gvgjvi ivq nZ cvi AvMvgx mvn| Ze AwfZv ejQ, ciw`b ivq `Iqvi welqwU AvMi w`b Rvwbq `eb UvBeybvj| 

Dfqci AvBbRxex`i hywZK Dcvcb kl UvBeybvj-1 G mvKv Payixi wei gvgjvi ivq Acv KiQ 14 AvM _K| bvwbZ Awfhyi mevP kvwZ PqQ cwmwKDkb; Avi Lvjvm PqQ Avmvwgc| MYnZv, nZv, AcniY, wbhvZb, jyU, `kvZi eva Kivi gZv gvbeZvweivax Acivai 23wUi ga _K mvKv Payixi wei 17wU AwfhvMi mg_b mv I hywZK Dcvcb KiQ cwmwKDkb|

cwmwKDUi Rqv` Avj gvjyg ejb, Avgiv Zv Avkv KiwQ, mvKv Payixi wei ivq NvlYv Kiv ne AvMvgx mvnB| `Lv hvK, wK nq? wZwb ejb, mv-cgvY I hywZK cwmwKDkb cgvY KiQ h, Awfhy ew GKvˇi gvbeZvweivax Aciva RwoZ wQjb| ZvB AvBb Abyhvqx Zvi mevP kvwZ ne ejB Avgiv gb Kwi| mvKv Payixi wei gvbeZvweivax Acivai AvbyvwbK AwfhvM 2011 mvji 14 bf^i UvBeybvj `vwLj Ki cwmwKDkb| GKB eQii 18 bf^i AvbyvwbK G AwfhvM Avgj bb UvBeybvj| ci Zvi wePvi i nq 23wU AwfhvM| MZ eQii 14 g cwmwKDkbi mvMnY i nq kl nq PjwZ eQii 28 RyjvB| 

cwmwKDkbi c 41 Rbi Revbew` MnY Kiv nqQ, Ze Avmvwgc mvdvB mvx nvwRi KiQ PviRb| cwmwKDUi Zywib AvdivR ejb, AwZ kxNB mvKv Payixi wei Avgv`i KvwLZ ivq NvlYv Kiv ne ej Avkv KiwQ| Ze AwZmwZ Ke kl ne Zv RvbvZ cvibwb GB cwmwKDUi| GKvˇii Gwcj _K AvM chZ mgq PMvgi wewfb vb AZZ 437 ewK nZvi m RwoZ _vKvi AwfhvM iqQ mvKv Payixi wei| Zvi wei iqQ PMvgi ivDRvbi kvKcyiv, Ebmicvovmn wewfb vb MYnZv PvjvbviI AwfhvM| Gme NUbv NU mvKv Payixi DcwwZ I wb`k Awfhyi mnhvMx I cvwKZvwb mbv`i gvag| j wQj, wn`y m`vq I AvIqvgx jxM mg_K`i wbw I msLvjNy`I `kvZi| 

cwmwKDkbi AviI AwfhvM, AZvPvi-wbhvZb I nZvi UPvimji f~wgKv cvjb Ki PMvg mvKv Payixi evwo 'Wm wnj|' GLvb gywhvv, msLvjNy m`vqi jvKRb, wkx-mvwnwZK, mvsevw`K I bvix`i ai wbq wbhvZbi ci nZv Kiv nZv| 2010 mvji 26 Ryb niZvji AvMi ivZ ivRavbxi gMevRvi GjvKvq Mvwo fvOPyi I MvwoZ AwMmshvMi NUbvq IB eQii 16 wWm^i MdZvi nb mvKv Payix| gvbeZvweivax Acivai AwfhvM AvUK `Lvbv nq 19 wWm^i| wZwb GLb KvivMvi| ev.c

vbxq mgq : 0155 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag