AmaderShomoy.comhome


KvbvWvi Z` gywnZi mvl


W wicvU : cv mZz cK GmGbwm-jvfvwjbi `ybxwZi loh wbq KvbvWv cywjki Z` mvl RvwbqQb A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ| GmGbwm-jvfvwjbi mveK KgKZv Kwfb IqvjmK Avmvwg Kivi K_v Rvbvbvi ci wmjU GK cwZwqvq gywnZ ejb, GUv fvjv nqQ|

iqj KvbvwWqvb gvDUW cywjk (AviwmGgwc) eyaevi GK weewZZ Rvbvq, cv mZz wbgvY civgk `vb I Z`viwKi KvR cZ Nyl jb`bi welqwU Z` mvc mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb Payixmn jvfvwjbi KqKRb KgKZvK Awfhy Kiv nqQ| gywnZ ejb, Avwg Lywk nqwQ| KviY KwfbK Zviv h AvM Awfhy Kiwb, ZvZ Avwg Avcw KiwQjvg| Avwg Zv`i ejwQjvg, ZvK gvd Kivi Kvbv myhvM bB| Avgv`i GLvb m wMw wQj, ILvb wQj bv| Gevi nqQ, GUv fvjv|

Aveyj nvmvbi welq gx ejb, Aveyj nvmvb Avgv`i GLvb m`nfvRb ew, ILvb (Awfhy) nqQ, GUv fvjv|

1996-2001 mvj AvIqvgx jxM miKvii ciiv cwZgx wQjb Aveyj nvmvb| mveK ivcwZ Avey mvC` Payixi GB Qj GLb AvIqvgx jxM bB|

KvbvWvi cywjk Kwfbi cvkvcvwk jvfvwjbi mveK KgKZv igk kvn (62), gvnv` BmgvBjKI (50) Awfhy KiQ|

Giv `y`Ki gvgjviI Avmvwg| KvbvWvi wdbvwqvj cvi GKwU cwZe`b ejv nq, GmGbwm-jvfvwjbi mveK R wbevnx Iqvjm Mvi nIqvi ci Av`vjZ nvwRi nIqvi kZ Rvwgb gyw cqQb|

GmGbwm-jvfvwjbi wei evsjv`ki mePq eo AeKvVvgv cK cv mZz wbgvY civgkKi KvR cZ Awbqgi Avkq bqvi AwfhvM Avbv nqQ| GB `ybxwZi Z` wbq miKvii m ؇ cv mZz cK wekevsKi 120 KvwU Wjvi FY Avmwb| fvii KvMR 

vbxq mgq : 1428 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag