AmaderShomoy.comhome


MvgUm kwgK`i eZb ew : wewRGgBGi c֯ve kwgK bZviv z


W wicvU : MvgUm kwgK`i b~bZg eZb 8 nvRvi UvKv Kivi `vwei cwZ Zwi cvkvK c֯Z I Drcv`bKvix`i msMVb wewRGgBG kwgK`i b~~bZg gRywi 600 UvKv ev 20 kZvsk ewi h c֯ve w`qQ, Zv wbq vf cKvk Ki G c֯ve cZvLvb KiQb wewfb kwgK msMVbi bZviv| Zv`i gZ, GB c֯ve GKevi AcZzj I AgvbweK| kwgKiv GK wfv^ic ej ge Ki cavbgxi nc Kvgbv KiQb| Ab_vq MvgUm kwgKiv KVvi A`vjb hZ eva ne, hv wki Rb fvjv ne bv ej uwkqvwi w`qQb Zviv| MZKvj enwZevi fvii KvMRK `qv GK cwZwqvq kwgK bZviv G vf e Kib| fvii KvMR

MvgUm kwgK UW BDwbqb K`i Dc`v I wmwcwei mveK mfvcwZ gbRyij Avnmvb Lvb ejb, Avgiv eZgvb `ki gy`vxwZ I `eg~ji KviY MvgUm kwgK`i b~bZg eZb 8 nvRvi UvKv Kivi c֯ve `B| Gi wbP KvbvfveB 3-4 Rbi GKwU cwievi evmv fvov wbq PjZ cvi bv| G eZbI Zv`i b~bZg Pvwn`v wgUe bv| wK gRywi evWi KvQ wewRGgBG MZ gjevi h c֯ve w`qQ Zv KvbvfveB eveZvi m mwZc~Y bq| Zviv kwgK`i myhvM-myweav bv w`q Zv`i i wbso wbZ Pvq| G c֯ve MvgUm kwgKiv KLbB gb be bv| hvi dj Aveviv Av`vjb- wevf ne| MvgUm kwgK`i c֯vweZ AvU nvRvi UvKv gv_vwcQy Avqi m mwZ iLB Kiv nqQ ej ge Kib wZwb|

A_bxwZwe` Avby gynv` fvii KvMRK ejb, wewRGgBGi `qv b~bZg gRywi 20 kZvsk ewi c֯ve GKeviB AcZzj| GKRb kwgKi gRywi wKQyZB AvU nvRvi UvKvi wbP nIqv DwPZ bq| KviY Avgv`i miKvi `vwe Ki eZgvb `ki gv_vwcQy Avq GK nvRvi Wjvii Ici| mB wnmvei m mwZ iL b~bZg gRywi wbaviY Kiv njI GZv Kg gRywi nZ cvi bv| G Qvov IB gRywi w`q GKRb kwgK ay Zvi RxweKvB wbevn Ki bv, cwieviKI Ub bq| mwwjZ MvgUm kwgK dWvikbi bx bvRgv

AvKZvi ejb, wewRGgBGi GB c֯ve GKeviB MnYhvM bq| Avgiv GUv gvwb bv| evRvi g~ji m mwZ iL b~bZg gRywii evcvi Avgiv cavbgxi nc PvB| GKB m wZwb MvgUmi AeKvVvgv myweavi evcvi miKvii mnhvwMZv Avkv Kib|

MvgUm kwgK HK dvivgi mfvcwZ gvkidv wg ejb, evsjv`k MvgUm kwgKiv `vwi`mxgvi wbP evm KiQ| eZgvb Zviv AvovB _K mvo wZb nvRvi UvKv eZb cvq| AbKK Avevi Zvi KgI eZb `qv nq| A_P Zv`iK evmvfvov, Qjgq`i wkv-wPwKrmvmn bvbvwea LiP mvgjvZ nq| GUv gv_vq wbqB b~bZg gRywi wbaviY KiZ ne| wewRGgBG AbKUv gvgvi evwoi Ave`vii gZv gRywii c֯ve w`qQ| AvU nvRvi UvKvi wbP gRywi gb bqv ne bv| cևqvRb Av`vjbi gvag Avgv`i AwaKvi Av`vq Kiv ne|

G welq MvgUm kwgK msMvg cwil`i mg^qKvix iwdKzj Bmjvg cw_K fvii KvMRK cwZwqvq ejb, b~bZg gRywi 600 UvKv ew gvwjKci c֯ve Avgiv cZvLvb KiwQ| wZwb gvwjK`i mgvjvPbv Ki ejb, Zviv Kx wfv w`Qb? GUv Avgv`i AwaKvi| G aibi AgvbweK c֯ve 40 jvL MvgUm kwgK gvbe bv| euvPvi gZv gRywi Av`vq MvgUm kwgKiv jvMvZvi KgweiwZ, agNUmn `yevi Av`vjbi c_ eQ wbZ eva ne|

iwWgW MvgUm IqvKvm dWvikbi mfvcwZ jvfjx Bqvmwgb I hyM-mv`K mvLvIqvZ nvmb `yjvj G welq ejb, MvgUm kwgK`i b~bZg gRywi 600 UvKv ewi c֯ve Ki gvwjKiv Aveviv cgvY Kijb Zviv kwgK`i euP _vKvi gZv b~bZg gRywiI w`Z Pvb bv| dj gvwjKivB MvgUmi AevnZ Drcv`bkxjZv asm KiZ Pvb| G welq me aibi `vq Zv`iB wbZ ne|

G welq ivgcyivq GKwU MvgUm wk KgiZ kwgK bvRbxb ejb, Avgiv eZgvb eZb cvB gv 3 nvRvi UvKv| Avevi AbK wKkvi-wKkvix dzj UvBg KvR KijI eZb cvq gv 18k _K 2 nvRvi UvKv| G w`q Avgv`i 15 w`bi LvIqvB Pj bv| ZvQvov Ni fvov Zv AvQB| wKfve Avgiv h w`b PvjvB Zv AvjvnB Rvbb| A_P Avgv`i w`b-ivZi i Sivbv cwikևgi dj wnme gvwjKc KvwU KvwU UvKv gybvdv KiQ| Zviv GKi ci GK KviLvbv Zwi Ki hvQ| evwo-Mvwo Zv AvQB| A_P Avgiv GK ejv Lq w`b PvjvB| evPv`i gyL `ygyVv Lvevi w`Z cvwi bv|

wZwb fi m ejb, Avgv`i b~bZg eZb bZe` 8 nvRvi UvKv wVK KiQb| hv bv nj GKevi Pje bv| myZivs 600 UvKv eo eZb hw` mvo 3 ev 4 nvRvi KiZ Pvq gvwjKiv Zvnj Avgiv KVvi Av`vjb KiZ eva nev| cևqvRb ivvq bvgev, Zey Kvbvfve gvwjK ci KvQ _K wfv^ic 600 UvKv bev bv|

mwZ MvgUm kwgK`i b~bZg eZb 8 nvRvi UvKvi `vweZ Av`vjb msMvg Pvwjq hvQ kwgK msMVbjv| Gi dj^ic Zwi cvkvK c֯Z I Drcv`bKvix`i msMVb wewRGgBG MZ gjevi eZb 600 UvKv ev 20 kZvsk evovbvi c֯ve Ki| Gi cwZev` dU co mKj kwgK msMVbjv|

vbxq mgq : 0230 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag