AmaderShomoy.comhome


3 bf^i mw`Z ea nIqvi kl w`b


W wicvU : Kvbv aibi kvw ev Rwigvbv QvovB Aea cevmx`i eaZv w`Z mw` ev`kvn Avyjvn web Avyj AvwRRi `qv wekl gvi gqv` kl nQ 3 bf^i| GB mgqi ga wekl gvi myhvM wbq cևqvRbxq KvMRc wVK Ki ea nZ cevmx`i cwZ Avnvb RvwbqQb mw` Avie wbhy evsjv`ki iv`~Z gvnv` knx`yj Bmjvg| fvii KvMR

mw` ev`kvni mvaviY gv cm iv`~Z Rvbvb, 3 bf^ii ci Kvbv AevZB GB mgq ewaZ Kiv ne bv| cevmx`i eaKiY `~Zvevm Ges KbmyjU cwZwbqZ KvR KiQ DjL Ki iv`~Z ejb, BwgMkb Awdmmn mw` Avie evsjv`kx AvQ Ggb knijvZ wbqwgZ Avgv`i (`~Zvevm) Awdmviiv hvQb| hviv Aenjv Ki eaZvi myhvM KvR jvMvQb bv Zv`i Dχk iv`~Z ejb, GUv evsjv`kx`i Rb myeY myhvM| GB myhvM ea bv nj 3 bf^ii ci AvBbkLjv ivKvix evwnbxi nvZ AvUK nj ZLb `~ZvevmiI wKQyB Kivi _vKe bv| ZvB evwK mgqi ga ea nZ cevmx`i cwZ Avnvb Rvbvb iv`~Z kwn`yj Bmjvg|

nR mK iv`~Z ejb, Aeafve nR cvjbKvix`i aiZ mw` ckvmb LyeB wmwiqvm| Abygv`bnxb nvwR aiv coj we`kx`i ZvrwYKfve wbR wbR `k diZ cvVve Ges ZvK `k eQii Rb mw` Avie wblavv `qv ne| wZwb ejb, Ab h Kvbv mgqi PvBZ G eQi gv gw`bvq Aea nvwR kbv KiZ mw` ckvmb mwq iqQ| ZvB Abygv`b wenxb nR bv hZ evsjv`kx`i cwZ Abyiva Rvbvb wZwb|

mw` ev`kvni wekl gv NvlYvi ci G ch megvU 2 jvL 22 nvRvi 2k 99 Rb we`kx GKevi mw` Avie QoQb| Giv mevB wfwRU wfmv ev bbIqvK wfmvq GZvw`b mw` Avie Aevb KiwQjb| mw` cvmcvU wefvM welqwU wbwZ KiQ| eaKiYi GB mgqi ga 8 jvL 59 nvRvi 27 Rb GwU wi-GwU (QywUZ) wfmv wbq mw` Aviei evBi wMqQb|

cvmcvU wWcvUgUi gyLcv j. Kbj Avng` Avj jynvB`vb ejb, 3 bf^i eaKiYi mxgv kl nIqvi m m ivv Ges Rbej GjvKvq PwKs i ne|

wZwb Aviv ejb, cևqvRbxq KvMRc Qvov Kvbv we`kx ea ne bv| Avi h_vh_ cwiPqc ev cvmcvU ev AvOyji Qvc `L cևZKK kbv Kiv ne| G RvZxq ea KvMRc Qvov KvDK `k ZvM KiZ `qv ne bv|

eaKiYi mgqmxgv eua `qvi mgq hviv ie (cjvZK) nqQb, Zviv G myhvM cveb bv Ges Zviv Ab Kv_vI UvdviiI myhvM cveb bv|

Gw`K eyaevi mw` Aviei ^iv I kg gYvjq GK h_ weewZZ Rvbvb, eaKiYi ewaZ myhvM cq mw` Avie emevmiZ we`kx bvMwiKiv Awfevmx AvBb fvOQb|

vbxq mgq : 0231 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag