AmaderShomoy.comhome


3 wkweiKgxi 2 eQi Kviv`


W wicvU : RvgvqvZi WvKv niZvji wZxq w`b MZKvj enwZevi mKvj bMixi wmGwe ivW GjvKv _K AvUKKZ 3 wkweiKgxK vggvY Av`vjZi gvag cևZKK 2 eQi Ki mvRv `qv nqQ| KvZvqvwj gWj _vbvi Iwm kvLvIqvZ nvmb Rvbvb, mKvj wkweii gnvbMi kvLvi mfvcwZ Avyjvn Avj bvwnqvbi bZZ 20/25 Rb wkweiKgx bMixi wmGwe ivWi wWcvZ ivLv `ywU wmwU evm cUj Xj AwMmshvM Ki| Lei cq cywjk NUbvՇj cuQvj wkweiKgxiv cywjkK j Ki BUcvUKj wbc Ki|

cwiwwZ wbqY AvbZ cywjk 6 ivD wj Qvo| G mgq 3 wkweiKgxK AvUK Kiv nq| AvUKKZ wkweiKgx gvt mvbvDjvn (22), Avyj Avj Rvdi (20) I gvt iRvDjK (25) `ycyi miKvwi KvR evav `qvi AwfhvM wbevnx gvwRU I m`i DcRjvi f~wg Awdmvi gvt Avkivdzi ingvb cևZKK 2 eQi Ki webvkg Kviv`i ivq NvlYv Kib| MviKZ`i RjnvRZ cvVvbv nqQ| fvii KvMR

vbxq mgq : 0234 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag