AmaderShomoy.comhome


ivKqv wekwe`vjqi wfwm ZZxq w`bi gZv Aei : Amy nq coQb AbkbKvixiv


W wicvU : eMg ivKqv wekwe`vjqi Aei DcvPvh I AbkbiZ 3 wkK Amy nq coQb| eKqv eZb-fvZvi `vweZ wfwm AavcK W. G K Gg byi-Db bexK Zvi ig Aei iL Uvbv 3 w`b ai Av`vjb Ki AvmQb wkK, KgKZv-KgPvixiv|

mveK DcvPvh AavcK W. Ave`yj Rwjj wgqv wekwe`vjq gywi Kwgkbi (BDwRwm) wblavv Agvb Ki 342 Rb KgKZv-KgPvix wbqvM `qvq Zv`i eZb-fvZv e Ki `q BDwRwm| cieZx mgq AavcK W. G K Gg byi-Db bex DcvPvh wnme hvM`vb Kib| Gici BDwRwm ea 336 Rbi eZb-fvZv Qvo `q| Gwbq Av`vjb bvgb wkK-KgKZv I KgPvixiv| GiB Ask wnme MZ gjevi _K mPZb wkK mgvRi evbvi DcvPvhK Aei Ki Zvi Ki mvgb Aevb agNU I ci AvgiY Abkb Kgm~wP i Kib wkKiv| Aevb agNUi m hvM `b cMwZkxj wkK mgvR Ges KgKZv-KgPvix mwgwZ| Zviv DcvPvh AavcK W. G K Gg byi-Db bexK Zvi K Aei Ki ivLb| 3 w`b ai Aei _vbvi KviY DcvPvh AavcK W. G K Gg byi-Db bex Amy nq coQb| G Qvov AbkbiZ evsjv wefvMi wkK W. Zzwnb Iqv`y`, wnmve wefvMi kvwnbyi ingvb I cwimsLvb wefvMi Avkivdzj Avjg Amy nq coj MZ eyaevi ivZ fvi Zv`i gwWKj fwZ Kiv nq| Gici Zviv wKQzUv my nq MZKvj enwZevi weKvj Avevi Abkb Kgm~wPZ Ask bb| wkK`i Kvm Avi cixv eRbi KviY Ges ckvmwbK feb Aei _vKvq me Kvhg cyivcywi wei nq coQ| wkK`i GKUvB `vwe, Zv`i eKqv eZb cwikva bv Kiv ch DcvPvhK Zvi K _K ei nZ `qv ne bv|

G evcvi DcvPvh AavcK W. G K Gg byi-Db bex Rvbvb, Aei _vKvi KviY Avwg wbRI Amy nq cowQ| wkv_x`i fwel`i K_v wPv Ki Av`vjb cZvnvii Avnvb Rvbvb wZwb| fvii KvMR

vbxq mgq : 0237 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag