AmaderShomoy.comhome


wek gymwjgvq miv my`ix Avqkv


W wicvU : weki miv gymwjg my`ix wnme hLb Avqkvi bvg NvlYv Kiv nq ZLb Ak֓mRj `wZ wZwb KviAvbi myiv AvIovwQjb| Avqkv njb bvBRwiqvi Kv bvix Ievwewq Avqkv AvwRevjv| eyaevi B`vbwkqvi ivRavbx RvKvZvq gymwjg bvix`i wbq AvqvwRZ wekmy`ix cwZhvwMZvq 20 RbK civwRZ Ki wZwb ZZxq gymwjgvi LZve weRqx nb| evsjv`k _K Ask bqv bvRwbb myjZvbv wjRv iqQb miv `ki ci| B`bwkqvi byi Avmcvwmq nqQb c_g ivbviAvc| wZxq ivbviAvc nqQb GKB `ki BfvIqvwb GdwjRv| cwZhvwMZvq Ask bqv 20 my`ixi 14 RbB wQjb B`bwkqvi| Abiv evsjv`k, bvBRwiqv, ebB, gvjqwkqv I Bivbi| cwZhvMxiv gv_vq igvj ci Ges MvUv `n AveZ Ki ewZgx GB my`ix cwZhvwMZv Ask bb| wePviKivI GKB aibi cvkvK cib| cwZhvMx`i KviAvb ZjvIqvZ, m`h, vBj BZvw` KvUvMwiZ cwZhvwMZv KiZ nqQ| GQvov Bmjvg I mgmvgwqK weki Ici Kiv wewfb cևki Di w`Z nq| cwZhvwMZvq miv my`ix wnme 21 eQii Avqkv cvb 2 nvRvi 200 Wjvi| GQvov mDw` Avie I fviZ gYi myhvM cvQb wZwb| IqemvBU

vbxq mgq :  0305NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag