AmaderShomoy.comhome


`y`Ki Kov bRi`vwiZ mveK ciiv cwZgx (wfwWI)


Avkivd Bmjvg : KvbvWvq cvmZy `ybxwZ gvgjvq Avmvwg Kivq mveK ciiv cwZgx Aveyj nvmvb PayixK Kov bRi`vwiZ ivLv nqQ|

`y`Ki Kwgkbvi gvnv` mvnveywb mgq msev`K welqwU wbwZ KiQb|

enwZevi mKvj ivRavbxi mb evwMPvq AewZ `ybxwZ `gb Kwgkb Kvhvjq mvsevw`K`i cևki Reve wZwb G Z_ Rvbvb |

`y`K Kwgkbvi Rvbvb, 'mveK G cwZgxi wei Avbv AwfhvMi welq Z` PjQ|

wZwb ejb, 'GRvnvii ewWZ Avgiv I mywbw`fve DjL KiwQ h, Z`Kvj Aviv hw` Z_-cgvY cvIqv hvq, hv NUbvg iqQ, ZLb ZvK PvRwkU Afy Kiv ne| Aveyj nvmvb Payixi m Z_ Avgv`i Rvbvi cևqvRb iqQ|' mgqwUwf

vbxq mgq : 0304 Nv, 20 mޤ^i 2013 
pag