AmaderShomoy.comhome


Bu`yii bvbv Awfbe Kvwnbx


KGm wmwKx : mvevRvwZi gvAvie euva mK mxivZ jLKMYi eYbv Abyhvqx, G euvai c_g wbgvY KvR Avi KiwQjb mvev Beb Bqvie, wK wZwb GKvR kl KiZ cvibwb Zvici Zvi cy wnwgqvi Zv m~Y Kib, Ze wfbgZ ivYx wejwKm G euva wbgvY KiwQjb ej AvM DjL Kiv nqQ| Bu`yi wKfve G euva asm Ki `q Zvi AviK AyZ Kvwnbx ewYZ nq _vK hv wbgic :

Avgi Beb Avgi `Ljb h, Bu`yi ev eo Bu`yi euvai eywbqv` `yej Ki djQ| wZwb gb Kijb h euvawU asm nIqvi mgq Avmb| AZGe wZwb wmv MnY Kib h Zvi RvwZK Avmb NUbvi K_v AewnZ Kiv QvovB `kZvM Ki Ab wMq emevm Kieb hb Avmb wec` nZ wbivc` nq hvb| wfb eYbvq ejv nqQ h, Avgii x wQjb fwelسv wZwb c~eB NUbvi AvMvg msev` Zvi ^vgxK AewnZ KiwQjb| ZvB Avgi `kZvMi wmv MnY Kib| wK Zvi `kZvMUv Ggbfve nIqv DwPZ hb Zvi RvwZ Kvbv gB RvbZ bv cvi, Zv nj cwiYvg AbyK~j ne bv| ZvB Zvi gv_vq GKwU AyZ eyyw RM DV-

Avgi Zvi QvU QjK wbwiwewjZ WK wbq ejb h, Avwg GKwU wekl Mvcbxq evcvi ZvgvK GKwU wb`k `e, Zv ZvgvK AekB cvjb KiZ ne| QjK wZwb ejjb, AvMvgxKvj gRwjm Avwg hLb Kvbv welq wb`k `vb Kie Zywg Zv cvjb KiZ A^xKvi Kie ZLb Avwg y nq Zvgvi gyL _vi `e ZLb Zywg Af`i bvq mvb c`kb QvovB cwZkva^ic Avgvi gyLI _vi gvie| AZtci Avgvi hv KiYxq Zv KiZ cvie|

Qj Zvi wcZvi G Awfbe civgk b AZ fxZ wePwjZ nq co Ges Gnb vLx-e Av`ex c`kb A^xKwZ Rvbvq wK wcZvi AbeiZ cxov-wcwoZ eva nq m ivwR nq| m~Zivs cii w`b cKvk gRwjm wcZv-cyi civgki eve NUbv NU| Avgi hLb Zvi cyi nvZ bvRnvj nb ZLb LyeB vaw^Z nb Ges ejb h, wZwb G e Av`e cy·K nZv KiB Qvoeb| gRwjmi jvKiv Zvi vf-va wbeviYi Pvq wU Kijb bv wK ZvK wKQyZB kv KiZ cviQb bv| Aekl Qji gvgv nc Kib Ges agK w`q ejb h, Zywg hw` Zvgvi QjK nZv Ki Avwg ZvgvKB nZv Kie| Avgvi G gwK b AZ y nq gRwjmi jvK`i K Zvi P~ov wmvi K_v Rvbvb, h `k GKRb wcZv Zvi Qji MvvwLi kvw w`Z cvib bv Zvi c Ggb `k evm Kiv A_nxb| ZvB Avwg Avgvi hveZxq mnvq m` AwZg~jevb evwMPvmg~n Lye mv `vg wew KiZ PvB hvZ GB vb nZ Avwg Ab wMq emevm KiZ cvwi| Zvi K_v b jvKiv mw Kg `vg Lwi` Ki bq Ges Avgi Zvi cwievi-cwiRb mgZ `k ZvM Ki Pj hvb| Abyic fve Aviv wKQy jvK NUbvi c~eB fxZm nq `k ZvM Ki|

NUbvwU wewfb cvPxb Zdmxi I mxivZMև ewYZ nqQ| Avgi `k ZvM Kivi ciB Bu`yi euva b Ki `q Ges ebvi cvwb mviv `kK mqjve Ki `q| Mevw`c, djg~j, dmj, km, MvQ cvjv, evM-evwMPv, Z_v mg m` asm nq hvq| G gnvcvebi dj ejvK cvkeZx bvbv `k wMq emevm KiZ _vK| ejv nq _vK, Avgi c_g ew whwb g`xbvq Pj hvb Ges wZwb AvIm Mvi cavb ew|

DjL, euva asmKvix Bu`yi mK ejv nq _vK h, G B`yuii bvg wQj Avj-Lyj` hvi Aci bvg Avj RyiR| B`yyuii Aviv GKwU Aviwe bvg dvivZyb euva asmKvix Bu`yijv wQj jvnvi gZ k cvv I avivjv `uvZ wewk| KD KD ejQb, Gme Bu`yi A-ewai bbv, `Lbv Kej bvK M Abyfe Ki Pj| cvYxwe`MY Bu`yii bvbv ewki K_v DjL KiQb| gvbyli wZKi G y` cvYxi asmjxjvi AmsL Kvwnbx iqQ| Ni-evBi Bu`yi Kviv wZ Qvov DcKvi Ki bv| Nii Bu`yi Nii eov KvU ej cev` AvQ| gvbyli I cev`wU ej cPwjZ| nuv, gbylicx B`yuii AcZrciZvI asmvZK KvhKjvc mK mevBK mveavb, kZK _vKZ ne|

mvevRvwZi bvdigvwb I cvcvPvii dj AvjvnZvjv `ywbqvZB Zv`i cwZ `yB cKvii kvw-AvRve bvRj Kib, eo eo wnsm Bu`yi mw Ki Zv`i Rxeb-giYi cavb Drm Ges c~em~wi`i wbwgZ HwZn wb`kb gvAvie euva asmi eev Ki`b| GwU wQj c_g Lv`vqx kvw| euva asmi cwiYwZZ mvevRvwZi cwZ wZxq kvw^ic gvAvie kni I Avkcvki wekvj weY f~L- asm ~c cwiYZ nq hvq, mgM GjvKvi (KqK nvRvi gvBjevcx) elwqK m`ivwR meyR-kvgj Zdmj, mykvwfZ myMwgq eivwR Z_v MvQMvQvwj, ZijZv, DrK-Dg djdjvw`, meyR-kvgj evMevwMPv Ges AvKvkPyw^ AvwjKv cmv` mg~n asmjxjvi wkKvi nq| m~Y wejxb nq hvIqvq mvevRvwZi kZ kZ eQii mevbZ A_bwZK gi`- m~Y fO Pyigvi nq hvq|

ejv nq _vK, Bqgb _K kvg (wmwiqv) ch Zv`i mg Rbc`, evwYwRK K`mg~n Avb` webv`bi mKj DcKiY, mdi gbi mg myhvM-myweav nZ Zviv ewZ nq hvq Ges nvRvi nvRvi gvBj mgM GjvKv exivb f~wgZ cwiYZ nq hvq| Aek KD KD ejQb h, MvUv Bqgb mvgvRi GK ZZxqvsk eZxZ Avi wKQy AZ wQj bv| KviAvbi m~iv mvevq G asm hi cwZ Avfvm `qv nqQ| G Afvebxq asmjxjvi wek` weeiY wewfb HwZnvwmK I chUK`i iPbvq we`gvb|

AvjvnZvjv m~iv mvevi c~e m~iv bgj mvevi ivYx wejwKm Ges nRiZ myjvqgvb (Av.)-Gi NUbvejx eYbv KiQb| ejv nqQ ivYx c_g m~h c~Rvix, gvkiK wQjb| nRiZ myjvqgvb (Av.)-Gi Avn&evb wZwb Bmjvg MnY Kib Ges cieZxKvj Bmjvgx Rxeb cwZi Abymvix nqB wZwb ivR kvmb Kib Ges mgM RvwZ Zvi AvbyMZ wQj| Gi cK cgvY Bmjvg MnYi ciI wZwb ivYx wnme gZvmxb wQjb| nRiZ myjvqgvb (Av.)-Gi mv_ wRb Kbv wejwKmi weq nIqvi ci G Mf Zvi GK cy mvb Rb jvf Ki wQj ej c~eB DjL Kiv nqQ|

myjvqgvb (Av.) cvwL`i fvlv eySZb : Iqv Iimv myjvqgvby `vD`v| Iqv Kvjv : Bqv AvBqynvbvmy| Dwjgbv gvbwZKvZ ZvBi, Iqv IwZbv wgb Kywj kvBwqb|

A_vr- myjvqgvb nqwQj `vD`i DivwaKvix Ges m ejwQj, n gvbyl| AvgvK wenKyji fvlv wkv `qv nqQ Ges AvgvK mKj wKQy `qv nqQ, GUv AekB Avjvni AbyMn| (m~iv : 27 bvgj, AvqvZ : 16)

GLvb wZbwU welqi K_v ejv nqQ (1) nRiZ `vD` (Av.)-Gi DivwaKvix wQjb nRiZ myjvqgvb (Av.)| wcZvi bvq wZwbI wQjb bex| Aek Zvi cwZ Kvbv wKZve bvRj nqwb| `vD` (Av.)-Gi cwZ Reyi wKZve bvRj nqwQj| wZwb Aviv h me ewki AwaKvix wQjb, mvvRmn mjviI AwaKvix wQjb| (2) myjvqgvb (Av.) wenKyji fvlv eySZb Ges ZvK mewKQyi vb `vb Kiv nqwQj|

nRiZ myjvqgvb (Av.) wenKyji fvlv eySZb| wccxwjKvi Kvwnbx KviAvbB ewYZ nqQ| ` ` cvwLi wevwiZ NUbvI ewYZ nqQ| cvwLKyji ga KqKwU cvwLi eywj nRiZ myjvqgvb (Av.) eySZb wewfb Zdmxi Mև Zv DjL Kiv nqQ| Gme cvwLi eywj ev fvlvi gg chvjvPbv Kij `Lv hve evKnxb Gme cvwL I`i Revb-K hv ej _vK ZvZ vi cksmv, Zuvi wRwKi-Zmexnmn Ggb me A_ c~Y evK hv Avkivdyj gvLjyKvZ (mwi miv) gvbeKyjiB iY Kivi K_v A_P cvwLKyjB mvewYK Zv Rc Ki _vK| I`i RxebvPiY nZ gvbyliB wkvMnYi K_v wK G miv RvwZi AwaKvskB Avjvni iY I KZZv cKvk Ki bv, eis Zuvi weivPiY, bvdigvwbZ me`v wj| nRiZ myjvqgvb (Av.) cvwLKyji fvlv eySZb G myev` wZwb h me cvwLi bvg DjL KiQb Ges cwZwU cvwLi wbR^ K k, evKi DjL KiQb mjvi msLv Lye ewk bv njI m me evK cgvY Ki h, cvwLivI Avjvni AwZ I Zvi kZi RqMvb Ki _vK|BbwKjve

vbxq mgq : 0312 NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag