AmaderShomoy.comhome


we`kx`i AvbyK~j bq RbMYi Avv ARb KiZ ne


Kvgij nvmvb `cY : ivRbxwZZ weki cfvekvjx `k I `vZv msvjvi bvK Mjvbvi welqwU bZyb bq| weMZ 22 eQi ai we`kx`i G ceYZv Avgiv `L AvmwQ| wekl Ki miKvii gqv`i kl w`K gZv nvii cwqv I RvZxq wbevPb wbq hLb RwUj cwiwwZi mw nq, ZLbB Zv`i ZrciZv ew cvq| Avmb RvZxq wbevPb wbqI GKB Aevi mw nqQ| Kvb cwZZ wbevPb ne, G wbq hLb gZvmxb I weivax `j HKgZ cuQZ cviQ bv, ZLbB we`kxiv msjvc I mgSvZvi Rb `oSuvc i KiQ| `yB bxK RvwZmsNi gnvmwPei Uwjdvb, hyivi ciivgxi wPwV c`vb, wbevPb Kwgkb _K i Ki `yB `ji mv_ BDivcxq BDwbqbi cwZwbwa`j Ges mekl weևUbi me`jxq msm`xq `ji mv_ eVKi NUbv BZvga NU MQ| weki cfvekvjx `k I `vZvmsvjv K~UbwZK fvlvq weewZ w`q evsjv`kK eywSq w`Q, eZgvb h ivRbwZK mU PjQ, Zv gvUI MnYhvM bq| GZ MYZ wecb ne| Zv`i Gme ge c֔Qb gwKI iqQ| we`kx`i GB AhvwPZ AvPiY AvZghv`vkxj RvwZ wnme KZUv mvbRbK, Zv cavb `yB ivRbwZK `j h evS bv, Zv gb Kivi KviY bB| Zviv eySI h Kvb Dcvq, hZ AmvbRbK c_B nvK bv Kb, gZvq _vKv I hvIqvi Rb gwiqv nq AvQ, hLvb AvZghv`v, MYZvwK aviv I MYAvKvvi cwZdjb LyeB Kg| mPZb bvMwiK wnme G wbq Avgviv hZB ewj bv Kb, ZvZ Zv`i wKQy hvq Avm ej gb nQ bv| fvU `qvi AvM ch RbMYi `kK nq em _vKv Ges Avdmvm Kiv Qvov wKQy Kivi _vK bv| Zviv Kvji mvx nq `LQ, gqv`i klcv gZvmxb `j wbevPbi djvdj Zv`i AbyK~j ivLZ Ges h Kvb Dcvq gZvq _vKZ hv Kiv cևqvRb, ZvB Ki| Zv`i nUvZ weivax `jI hv Kiv cևqvRb Zv Ki| GeviI Zvi ewZg nQ bv| gZvmxb RvU eZgvb msweavb Abyhvqx AeZxKvjxb miKvii Aaxb wbevPb Kivi evcvi AUj, Abo| BZvga cavbgx eZgvb msm` envj iL wbevPbi NvlYv w`qQb| Abw`K weivax RvU wKQyZB wb`jxq wbic miKvii Aaxb Qvov wbevPb hve bv ej `pcZq e KiQ| G wbq ivRbxwZZ GK ԆWWjK Aevi mw nqQ| Ze weivax `jxq bx mekl wewUk me`jxq msm`xq `ji mv_ eVK ejQb, h Kvb mgq miKvii mv_ AvjvPbvq emZ ivwR| miKvwi `jI weivax `jK msm` Gm AvjvPbvi K_v ejQ| Dfq `j _K AvjvPbvi K_v ejv njI KvhKi Kvb D`vM bB| weovji Mjvq Nv euvavi KvRwU KD KiQ bv| G wbq cvvcvw hyw-ZK PjQ| KD KviI hyw gvbZ bvivR| Dfq `jK BMvgvwbqvK cq emQ| dj wKj Ai we wK-gviv A_ev givi gZv cwiwwZi mw nqQ| gZvmxb `j I weivax `ji gaKvi GB gviv-giv Aev `kKi ci `kK Pj GjI, gZvi cvjve`ji mgq Gm Zv Zxe AvKvi aviY Ki| Dfq `jB cfvekvjx `kjvK Zv`i AbyK~j ivLv ev mg_b Av`vqi Rb DVco jvM| c`vi Aovj I cKvk Avjvc-AvjvPbv Pvjvq| miKvi I weivax `j Zv`i KvQ hP hvIqvq ZvivI cyjK Abyfe Ki Ges DchvPK nq weev` wgUvbvi Rb ZvoRvo I weewZ `qv i Ki| `yB fvB SMov KiQ Zvi gvS ZZxq c wnme Zviv nvwRi nq| DfqB Zv`i KvQ bvwjk Ges mg_b Av`vq hyw-ZK Dcvcb Ki| ZZxq cI wbR`i wePviK fe wewfb civgk w`q wePYZvi cwiPq w`Z Drmvnx nq DV| GZ h ZZxq cK wbR`i evcvi nci myhvM Ki `qv njv, hv KvbfveB ghv`vKi bq, Zv SMoviZ fvBqiv eySZ cvi bv| evsjv`ki eZgvb ivRbwZK cֶvcUwU GLb GiKg AevqB iqQ| `ki ivRbxwZ h ivRbxwZK`i nvZ bB, we`kx`i nvZ, Zv nq DVQ|

eiveiB `Lv MQ, ivRbwZK mU mwZ ivRbwZK `jjv hZUv cvig, mgvavb ZZUvB `yej| KvbfveB hb wbRiv wbR`i mgmvi mgvavb KiZ cvi bv| eiveiB `Lv MQ, `ki AwffveK wnme hLvb gZvmxb`i mU wbimb D`vMx nIqvi K_v, ZvivB gZv wPivqx Kivi Rb wewfb wewa-eevi gvag mU mw Ki ivL| `k h weivax `j iqQ, gZvi ` A nq Zv AvgjB wbZ Pvq bv| `jB gb KiZ Pvq bv| Gi cwiYwZ h fvjv nq bv, AZxZ `ki gvbyl eevi `LQ| G _K ei nIqvi Kvb D`vMI `Lv hvq bv| dj ZZxq ci nc Awbevh nq IV| KD KD ZZxq kwi gZvmxb nIqvi AvkvI e Kib| Ze weev` wgUvbvi Rb ZZxq c wnme we`kxiv nvwRi nj, gZvmxb I weivax`j Zv`i gbvevv c~iY Zvlvgv`x KiZ gvUI wav Ki bv| G wbq GK aibi cwZhvwMZv mw nq| K wKfve we`kx`i Zy Ki ^c ivLv hvq, Zv wbq `k-we`k Mvcb-cKvk cwZwbwa cvwVq eVKi ci eVK Ki| Gme eVK miKvwi `j weivax `ji Ges weivax `j miKvwi `ji wei bvwjk I AwfhvM Zyj ai| KLbv KLbv we`kx iv cavb, GgbwK RvwZmsNi KvQ GK Acii wei Gvi AwfhvM wjL wPwV `q| `jjvi bZv-KgxivI PvZK cvwLi gZv Pq _vK, `vZvMvx I cfvekvjx `kjv Zv`i cvej^b KiQ wK-bv| eVKi ci wbRivB aviYv Ki bq, cfvekvjx `k Zv`iK dfvi KiQ, KvRB Avi wPv bB, gZvq _vKv I hvIqv mywbwZ| fveUv Ggb; we`kxiv c _vKjB njv, RbMY wK fvej, bv fvej- ZvZ wKQyB hvq Avm bv| 

`yB.

`k wbqgZvwKfve gZv nvi Ges GKwU vqx I myy wbevPbx cwqv _vKj, wK nZv? G ck GLb eo nq `Lv w`qQ| G cևki Di Ke cvIqv hve, Zv AwbwZ| `yfvMi welq, DbqbKvgx `k wnme Dbqbi aviv AevnZ ivLZ hLvb mKj ivRbwZK `ji `vwqZ I KZe kvwc~Y cwiek eRvq ivLv, mLvb hyMi ci hyM ivRbwZK wnsmv-cwZwnsmv wRBq iL AvZwebvkx KgKv-i gvag GK AwwZkxj cwiwwZ mw Ki iLQ| mvaviY gvbyl hLvb mvgb GwMq hvIqvi Rb wbijm cwikg Ki hvQ, mLvb ivRbwZK `jjv ay wbR`i I MvxwfwK ^v_ iv_ gZvmxb nIqv wbq weev` wj| AMMvgx wecyj RbMvxi mvgb hw` Zv`i gZvi jovBqi GB evav bv _vKZ, Ze `k GZvw`b AbK `~i GwMq hZ| AvMvgx KqK eQii ga `k gag Avqi `k cwiYZ ne ej h K_v ejv nQ, Zv GZw`b AwRZ Zv nZvB, GgbwK wmvcyii ci Gwkqvi cg UvBMvi cwiYZ nIqvI Ame wKQy wQj bv| A_vr RbmvaviY hZUyKy GMvq ivRbwZK `jjvi bxwZ I bwZevPK KgKv- Zv`i ZZUyKy wcwQq w`Q| ZviciI Zviv GQ| AbK ejZ cvib, `k hZ`~i GwMqQ, Zvi cQb ivRbxwZK`i Ae`vbI iqQ| Zv`i G K_v gb wbqI ejv hvq, ivRbxwZKiv hw` Zv`i MvxMZ ^v_ I cwZwnsmvi ivRbxwZ eRb KiZ cviZv, Ze `k AviI GwMq hZ| Zviv h my I MYZvwK cwiek mw KiZ cviwb, G eveZv Zv A^xKvii Dcvq bB| GZ cwZK~jZvi gaI RbmvaviY Zv`i kևg-Nvg Mo IVv evsjv`ki Mo wRwWwc mvo 5 kZvski wbP bvgZ `qwb| miKvii w`K ZvwKq bv _K wbRivB wbR`i fvM cwieZb wbijm KvR Ki hvQ| Zv`i GB AMhvvi c_wU hw` ivRbwZK `jjv gmb Ki w`Z, Zvnj GZw`b UvMU wbaviY Ki bq, evweKB wRwWwc 7 kZvsk Qvwoq hZ| cheKiv gb KiQb, cvKwZK `yhvMi PqI ivRbwZK msNvZ `ki Dbqbi gnv`yhvM nq AvQ| ivRbwZK `jjvi m GB `yhvM bv _vKj Ges ay gZvmxb nIqvi AvKvvi cwieZ mvaviY gvbyli Rxebgvbi Dbqbi j gyL nq DVZ, Zvnj `ki PnvivB e`j hZ| cviwiK `vlvivc, cwZwnsmvi ivRbxwZ e Ges ^vfvweK wbevPbx cwqvwU wi KiZ cvijB KvR nq hZ| ZLb we`kx`i KvQ abv `qv jvM bv, ivRbwZK mU wbimb Zv`i nciI myhvM _vKZ bv| 

ivRbwZK cwiwwZ kv _vKj Drcv`b, Avg`vwb-idZvwb I `ki mvweK A_bxwZ KZ DxweZ Ges wRwWwc ew cvq, BZvga Zv cZ Kiv MQ| PjwZ eQii ii msNlc~Y KqKwU gvmi mv_ AvcvZ kv (MZ eya I enwZevii niZvj ev` w`q) KqKwU gvmi A_bwZK cwimsLvb Zyjbv Kij `Lv hve, msNvZc~Y mgqi Pq A_bxwZ MwZkxj iqQ| ivRbwZK mwnsmZv ii AvM wRwWwc wQj 6.2 kZvsk| mwnsmZvi ci `Lv Mj Zv bg nqQ 5.8| G _KB evSv hvq, `ki Dbqbi ivRbwZK msNvZ KZ eo `yhvM nq AvQ| G `yhvM bv _vKj `Lv hZ, wbevPbi AvM miKvi I weivax `j cwZwnsmvi ivRbxwZ I cviwiK Kv`v QuvovQywo bv Ki Dbqbg~jK wbevPbx GRv wbq cPviYvq bg hZ| DbZ `kjvi gZv gZvmxb `j I weivax `ji ga i nZv BkZnvi jovB| G jovBqi welq _vKZ, gvbyli Rxebgvbi Dbqb, A_bwZK Dbqb, AvBb-kLjvi Dbqb, `ybxwZ wbg~j, ivRbwZK avivi cwieZb Ges MYZK cvwZvwbKic `qvi avivevwnK cwqv| `ytLRbK welq nQ, G aibi wP Pjgvb ivRbxwZZ AbycwZ| eve wP nQ, wbevPbx cwqvwU AwggvswmZ iLB miKvwi `j Zv`i Dbqbi wdwiw Zyj aiQ, Avi weivax `j Zv bvKP Ki w`q ejQ, miKvi cyivcywi e_| ejvi Acv ivL bv, Kvb `j gZvmxb nj `ki Kg-ewk Dbqb nIqv ^vfvweK| GUv miKvii iwUb KvR| Ze Zviv KZUv Dbqb I MYAvKvv c~iY KiZ ciQ, Zvi wePvi Kie RbMY| GLvb AwZiwZ Ki Dbqbi wdwiw Zyj aivi hgb wKQy bB, Zgwb weivax `jiI miKvi cyivcywi e_ ej cPvii myhvM bB| K Kvi `vwqZ KZUv cvjb KiQ, Zv Zv`i Pq RbMY fvjv Rvb| Zviv G K_vI Rvb, miKvi I weivax `j DfqB ivRbwZK wwZkxjZv eRvq Ges GKwU myy wbevPbx cwqv wi KiZ e_ nqQ, hLvb gZvq _vKv Ges hvIqvi ilviwl I cwZwnsmv we`gvb| 

wZb.

Pjgvb ivRbxwZZ kvmiKi Aev weivR KiQ| wKfve wbevPb ne, me `ji AskMnY wbevPb ne wKbv, G wbq mskqi mw nqQ| mUi mgvavb bv nj `k h GK fqven cwiwwZi ga coe, Zv mykxj mgvR _K i Ki AwZ mvaviY gvbylI eySZ cviQ| weivax `j ejQ, Zv`i wcV `qvj VK MQ| KvRB Zv`i `vwe bv gvbj ivRc_ Gi dqmvjv nIqv Qvov MwZ bB| miKvix `ji cfvekvjx bZviv BZvga ejQb, ej GLb weivax `ji KvU| Zviv wK Kie, GUv Zv`i evcvi| `yB `ji GB wecixZgyLx Aevbi KviY mPZb gnj _K i Ki ivRbwZK weklKiv nZvkv e Ki ejQb, msjvci gvag mgSvZv bv nj `k Awbevh msNvZi ga coe| Zviv Avmb w`bjvZ msNvZ Qvov wKQy `LQb bv| weki cfvekvjx `kjv `yB `ji msjvci evcvi evisevi ZvwM` w`Q| msjvc AvqvRbi Rb ZrciZvI PvjvQ| Gw`K wewfb UKkvZ cwZw`bB miKvwi `j I weivax `ji ga ZK-weZK Ges AZxZ-eZgvb wbq cviwiK `vlvivc PjQB| A_P Zv`i KvQ _K hwK, MnYhvM, ciYv`vqK I AvkvRvMvwbqv mgvavbi K_v cZvwkZ njI, Zv kvbv hvq bv| Zv`i K_vq GUvB cZxqgvb nq, Zv`i ^KxqZv ej wKQy bB| hZ AhwKB nvK, `ji evaevaKZvi NivUvc ew`Zi KviY DwPZ K_v ejZ cviQb bv| GgbwK `yB `ji mg_K UKkvRxex`iI `jxq gbvfvei Ea DV K_v ejZ `Lv hvq bv| A_vr Kvb `ji bZv-bx`i gaB AvZmgvjvPbv Kivi gZv bwZKZveva cwijwZ nq bv| Uwjwfkb bvgK PviKvYv evi ga Zv`i ZK-weZK I `vlvivci ivRbxwZ mxgve nq coQ| ivRbwZK `jjvi GB bwZevPK ivRbwZK mswZi wPB RbmvaviY `kKi ci `kK `L AvmQ| Avgv`i `ki gZv DbqbKvgx `ki RbmvaviYi Rb Zv `yfvM Qvov Avi wK nZ cvi! A_P evsjv`ki gZv GKwU AmvaviY I AwgZ mvebvgq `k wek weij| h `ki lvj KvwU gvbyl GKB fvlvq K_v ej I gbi fve Av`vb-c`vb KiZ cvi, MvMZ ev mv`vwqK Kvb msNvZ bB, GKB mswZZ I GKB mgZj emevm KiQ, m `ki g~jmgmv nq iqQ ivRbwZK msNvZ| A_vr AmvaviY GB `kwUK Pvwjq wbZ h ivRbxwZwe``i Ab Kvb mgmv gvKvwejv KiZ nq bv, mB ZvivB aygv ew I MvxMZ ^v_mswk mU mw Ki AMhvvK evnZ Ki PjQ| ZvivB AfixY evcvi evievi we`kx`i nci myhvM Ki w`Q ev Zv`i AbyK~j ivLvi Rb abv w`Q| 

Pvi.

gZvmxb I weivax `ji bv evSvi KviY bB, cfvekvjx `k I `vZvmsvjv Zv`i ^v_ Avgv`i `k Kvhg Pvwjq hvQ| Zviv ewbqv ev ^v_ev`x Mvx Qvov wKQyB bq| KvRB Zv`i hgb Avgv`i cևqvRb, Zgwb Zv`i KvQ _KI Avgv`i ^v_ Av`vq Ki wbZ ne| G ivRbwZK ^v_i cwieZ A_bwZK ^v_K cvavb w`Z ne| KvbfveB Zv`iK ivRbwZK bxwZ-wbaviKi f~wgKvq AeZxY nIqvi myhvM `qv DwPZ bq| ^vaxb `k wnme Avgv`i AbK eyiv _vKv ^vfvweK, Ze eyZi bvg KvDK Lei`vwii myhvM Ki `qv Kvg nZ cvi  bv| G K_v gb ivLv cևqvRb, jvL cvYi wewbgq Avgv`i ^vaxbZv AwRZ nqQ, KviI `qv ev AbyMևn bq| KvRB Avgv`i ^vaxbZv KviI viv cZ ev civfve wbqwZ ne, Zv KvbfveB MnYhvM bq| `ytLi welq- Kx gZvmxb, Kx weivax `j, Zviv Rb-eySI Avgv`i ^vaxb mˡvq we`kx`i nc Kivi myhvM Ki w`Q| AvgwiKvi ivbvqK I wevbx evwgb dvwjb h_v_B ejQb, Ԇ`R DW wMf Avc Gmbwkqvj wjevwU Uy cviPR Av wjUj Ugcvivwi mdwU, wWRvf bvB`vi wjevwU bi mdwU| A_vr mvgwqK y` wbivcv ev ^v_i Rb hviv cևqvRbxq ^vaxbZv wewKq `q, Zviv bv ^vaxbZv, bv wbivcv, KvbwUiB Dchy bq| KvRB Avgv`i ivRbwZK `jjv gZvq _vKv I hvIqvi Rb MvxMZ ^v_ ev cvovgvwU bxwZ Aej^bi gvag `k h ivRbwZK AwwZkxjZv I mU mw Ki iLQ, `ki enr ^v_ Zv wZM֯ Kiv DwPZ wKbv, Zv Zv`i Dcjw KiZ ne| eQii ci eQi ivRbwZK mU wRuBq iL ev cviwiK `vlvivci ivRbxwZi gvag `ki AMMwZ evnZ Kiv KZUv mgxPxb ZvI Zv`i fe `LZ ne| GUvI eySZ ne, RbMY Avgv`i mv_ AvQ ev RbMYK mv_ wbq Av`vjb Kie, G aibi K_v w`q GLb Avi Zv`iK fvjvbv hve bv| G RbMYi Avv ARb Ges Zv`i bvf evSvi weK bB| Kej RbMYi Avv ARb KiZ cvijB `k MYZvwK aviv AevnZ _vKe Ges AfixY evcvi we`kx`i AhvwPZ nc e ne|BbwKjve

vbxq mgq :0313  NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag