AmaderShomoy.comhome


Bmjvgx Aviex wekwe`vjq : kZvxi ^cc~iY


W wicvU : RvZxq msm` Bmjvgx Aviex wekwe`vjq wej MZ 18 mޤ^i ivZ mvqv bqUvq cvm nj| Aekl evsjv`ki gvbyli GKwU `xN cZxvi Aemvb nj| G `ki Avjg-Ijvgv, cxi-gvkvqL I agcvY gvbyli cvq kZvx cvPxb `vwe G miKvii Avgj c~iY nj| Dc-gnv`ki LvZbvgv Avjg I Bmjvgx wkvwe`MY evsjvi eyK h Bmjvgx Aviex wekwe`vjq cwZvi ^c `LwQjb, Ggb ewkgq vb-MelYvi K` ewUk, cvwKvb hyM cvi nq evsjv`k eZgvb mgq msm` wej AvKvi cvm nIqvq `ki agxq bZeM, wkvwe` I Zwn`x RbZv Avbw`Z| GRb gvbbxq cavbgx I Zvi bZZvaxb miKvi abev` cvIqvi hvM| Bmjvgx Aviwe wekwe`vjq AvBb msm` wej AvKvi cvm nIqvi cQb miKvii wkvgxi `Zv, AvwiKZv I wekl gbhvM DjLhvM| cavbgxi Awfcvq eve me Ki Zvjvi wkvgxi `Zv I AvwiKZvi Kvb weK wQj bv| GRb wkvgxK weklfve abev`| cavbgx, wkvgx I mswk mKji mv_ fQv I gveviKev` w`Z nq, Bmjvgx Aviex wekwe`vjqi ^c jvjb, Gi weKvk I evevqb wbew`ZcvY weklvwqZ msMVb evsjv`k RwgqvZyj gv`viQxbi myhvM mfvcwZ AvjnvR G Gg Gg evnvDxb I Zuvi wbvevb mnKgx`i, hv`i cqvm-cևPv, msMvg, mvabvI HKvwK Kgavivi dmj G wekwe`vjq| G chvq iY KiZ nq kwlYv, dyjZjx I Abvb AvavwZK `ievii mygnvb kxl gyiexMYK, hv`i `vqv I cևPvi dj G wekwe`vjq| RwgqvZyj gv`viQxbi mveK mfvcwZ I gx AvjnvR gvIjvbv Gg G gvbvb (in.)-Gi wZi cwZ G mvdj D`vcbi gyn~Z Avgv`i kv| AvwiK fQv I Awfb`b RwgqvZyj gv`viQxbi eZgvb MwZkxj bZZi cwZ, miKvii mswk KgKZv I `vwqZkxj`i cwZ, hviv Bmjvgx Aviex wekwe`vjq cwZvi KvRwU RwgqvZyj gv`viQxbi iciLvi AvjvK GwMq wbq hvIqvi j AvBb-cYqbi gvag wbR`i cv I `Zvi cgvY w`qQb| nvRvi nvRvi gv`vmv, G mei wkK, wkv_x, AwffveK Z_v meii agcvY RbMYKI AvRKi G Avb`gq gyn~Z Avgv`i fQv I Awfb`b| wek`ievi evsjv`ki AbK BwZevPK ARb ckswmZ njI weklvwqZ G wekwe`vjq nZ cvi ARbi c_ GK bZyb gvBjdjK| AvwdwjqwUs gZvmb cwZvbwUi AvIZvq cPyi DPii wkv cwZvb, wecyj wkv_x, cixv_x, MelK I wkvwe` Avwjqv gv`vmvi myev` AvM _KB iqQb| gv`vmv wkK I KgPvix`i weklvwqZ GKK ckvRxex msMVb evsjv`k RwgqvZyj gv`viQxbK GB D`vM Avc Rwoq ivLvi gvag miKvi `wY c~e Gwkqvi eng G wkK I agxq ewZi HKe cvUdgwUi mevZ AskMnY wbwZ KiZ mg nqQ| 

iZc~Y G wekwe`vjqwUi eve ic`vbi KvRUyKy AbwZwej^ mymb Kiv eZgvb miKvii GK eo `vwqZ| G chvq cPwjZ ixwZ-cwZi g` w`Kjv mZKZvi mv_ cwinvi KiZ ne| `j, Aj I AvZxqZvi weePbvq wbqvM msvcb I cwiPvjbvq bv wMq kZfvM ckv`vwiZi wfwˇZ bZyb wekwe`vjqwU Pvjyi Kvhg mb Kij, Gi ewk I KvhKvwiZv AyY _vKe| fwelZ Gi vbxq I AvRvwZK cfve ne Avkvbyic| evOvwj gymjgvbi wkv I vb-MelYvq XvKv wekwe`vjqi cwZv hgb Af~Zc~e cvYmvi KiwQj, cieZxZ kZ mnm wkvcwZvb I AmsL wekwe`vjqiI wkKoic cvPi AdvW LvZ XvKv wekwe`vjq hgb Miei, wVK Zgwb weklvwqZ Bmjvgx Aviwe vb-MelYv I DPwkvi evsjv`ki wkKo cwZvb nZ cvi bZyb G wekwe`vjq| nvRviv wkvbi g~j wnme ay evsjv`k bq, eis `wY-c~e Gwkqvi AbZg miv GKwU vbK` icI Gi Awavb me| Bmjvgx I AvaywbK DPwkvi wekl iZc~Y cwZvb I wbR wbR wewk MelK wkvwe` I cwZfvai`i wgjbgjv wnmve Bmjvgx Aviwe wekwe`vjq GKwU nvDR Ae Gwji ic be ej Avgiv Avkvev`x| Avie I gymwjg wek wgmii Avj AvRnvii iZ hgb nvRvi eQi ai cwZwZ, gymwjg weki G AjwUZ bZyb wekwe`vjqK K` KiI GKmgq m aibiB GKwU iZ cwZvi mvebv wecyj| evsjv`k RvZxq dZvqv KZc, mevP Ijvgv cwil`, gymwjg cvmbvj j evW BZvw` `vwqZkxj cwZvb MVbi ciYvI weklvwqZ G vbK` _K DrmvwiZ nIqv ^vfvweK| GB wekwe`vjqi AvIZvq wkv_x`i vb I gavPPvi cvkvcvwk DbZ bwZKZv, agxq I mvgvwRK g~jeva mg, `ybxwZ, DQsLjv I gv`Kgy my cRbic Mo IVvi myhvM `k I RvwZK  `e bZyb Avkvi Avjv| mvaviY wkvcwZvbjvI Av`wkK w`K w`q Bmjvgx Aviex wekwe`vjqi mycfve _K DcKZ nZ cvie|

Bmjvgx Aviwe wekwe`vjq cwZvq Gi vcbv, AeKvVvgv, wkv, mswZ Z_v eyMZ I bwZK mKj welq MvUv gymwjg wek wekl Ki Avie `ywbqvi mvnvh-mnhvwMZv jvfiI mvebv iqQ| HwZnevnx weklvwqZ ckvRxex msMVb RwgqvZyj gv`viQxbi c~e cwiwPwZ I `xN msMvgx AZxZK wfw Ki Gi MwZkxj bZZ AvRvwZK hvMvhvM ew Kiv Mj wekwe`vjqi mvweK DbwZ mvab mgqi evcvi gv| G  wkvMZ, mvswZK I elwqK mnhvwMZv jvfi Rb Avie I gymwjg wek MnYhvM I cwivZ Bmjvgx gbxlx`i mevMnYI Acwinvh, hv evsjv`ki fveghv`vKI weki eyK Ea Zyj aie| cwgv RMZi mv_I Bmjvgx Aviex wekwe`vjqi ghv`vc~Y mK Mo Zvjvi cևqvRb Ab^xKvh| evsjv`k RwgqvZyj gv`viQxbi bZv-Kgx I m`miv Gme welqK Zv`i Rxebi AbZg Kgmvabv I wgkb wnmveB MnY Ki AvmQb| G chvq miKviK Zvi cwZk֓wZi mejv w`K wbqB fveZ ne| wej cvmi ci wekwe`vjqi Kvhg `Z I mywbcyYfve eve mymb KiZ ne| cvkvcvwk GeZ`vqx wkKMYi Dbqb h me `vwe weMZ mgq miKvi c~iYi Iqv`v KiQ, mme AbwZwej^ evevqb KiZ ne| gv`ivmv wkvi c wZKi Kvb AvBb ev mskvabx hb bv nZ cvi, mw`KI mgvbfve Lqvj ivLZ ne| gnvbex (mv:) ewYZ AevnZ bK Avgji ga AbZg nQ Bjgi cmvi| m`Kvq Rvwiqv, DcKvix vbPPv I cyYgq mvbi h aviv nv`xm ewYZ nqQ, wbtm`n Gi AbZg ic GB Bmjvgx Aviex wekwe`vjq| G cwZvbi ghv`vMZ Aevb, HwZnvwmK iZ I ZvrchMZ gvnvZ mKjK c~Yic Dcjw KiZ ne| cwikl, mswk mevBK AveviI fQv I gveviKev` Rvwbq, RwgqvZyj gv`viQxbi mv_ bvbvfve mswk j KvwU gymjgvb fvB I evbi G ARb I cvwi fjM Gi cyivav I KYaviMYK RvbvB AvwiK abev`| evsjv`k Z_v gymwjg weki G Mei ARb mdj I `xNvqy nvK| hyM hyM ai Bmjvgx Aviex wekwe`vjqi cfve I KxwZgqZv gymwjg Dvni RxebK AevnZ Ae`vb fwiq ivLyK|BbwKjve

vbxq mgq :  0314NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag