AmaderShomoy.comhome


GKRb `kcwgK mv`Ki Ici ivxq wbhvZb


cևdmi W. gy. AvRnvi Avjx : cvq wZb eQi ai Avgvi `k cwKvi fvicv mv`K gvngy`yi ingvbi Ici avivevwnKfve miKvwi wbhvZb PjQ| `ki c_g kYxi GKRb bvMwiKi cwZ Gic AvMvmx AvPiY GKwU mf, ^vaxb I MYZvwK `k AKbxq| mZ I bvqi c gvngy`yi ingvbi ewj, mvejxj Aevb Ges Abvq I Aagi wei BvZKwVb `pZv `ki Avcvgi RbMvxi KvQ Av`Z nqQ| cvkvcvwk `kcwgK GB mv`Ki cwZ miKvii Pig AmwnyZv I AgvbweK AvPiY `kevmx y| mviv`k cwZw`b AmsL cwZev`x K gvngy`yi ingvbi gywi `vweZ eZv-weewZ I gvbeeb Ki hvQ| weki gvbevwaKvi msv Ges we`wk K~UbwZK wgkbjv cwZwbqZ gvngy`yi ingvbi gywi Rb miKvii cwZ Avn&evb RvbvQ| 

GKwU AvRvwZK gvbevwaKvi msv Zvi GB wbMnK AvBwb wbhvZb ej AvLvwqZ KiQ| wK miKvii dvwmev`x AvPiY Ges RbZvi bvh `vwei cwZ mvb c`kb bv Kivi KviY Rbbw`Z mv`K AvRI weklfve myiwZ Kvwkgcyi KvivMvi ew`| 

^vaxb evsjv`ki BwZnvm 16 g 1976 GKwU iYxq w`b| cwZekx iv fviZ KZK dvivv euvai gvag cvwbi cvKwZK cevn e Ki evsjv`kK cvwbi bvh wnmv _K ewZ Kivi cwZev` gRjyg RbbZv gIjvbv Ave`yj nvwg` Lvb fvmvbxi bZZ mw`b dvivv AwfgyL GK hyMvKvix wgwQj AbywZ nqwQj| ivRkvnx _K PuvcvBbeveMi KvbmvU ch wgwQj AskMnY KiwQj jvLv gvbyl| GB NUbvi `xN 34 eQi ci, 16 g 2010 ivRkvnxi eoKywV GjvKvi cvi Pi gRjyg mv`K gvngy`yi ingvbi WvK GK wekvj Rbmgvek AbywZ nq| Rbve ingvb AvRvwZK cvwb AvBb f Ki Ges evsjv`kK ewZ Ki cvi cvwb wfb LvZ cevwnZ Kivi Rb fviZi Zxe mgvjvPbv Kib| 

1975 mvji 21 Gwcj euvawU Pvjy Kivi ci _K IB mgq ch evsjv`ki ciek wechqi KviY Kwl, grm I cvwYm`i h wZ nqQ wZwb Zvi wZc~iY `vwe Kib| G welq evsjv`k miKvii wbwjZv I bZRvby ciivbxwZi RbI vf cKvk Kib wZwb| Rbve ingvb mfvq G NvlYv `b h, cvwbi bvh wnmv bv cvIqv ch evsjv`ki Ici w`q fviZi h Kvbv gvj enb e Ki `qv ne|

gvngy`yi ingvbi eZvq GKRb mPZb `kcwgKi Abyf~wZ cwZawbZ nqQ A_P AvhRbK welq njv Gi wVK `ymvn ci 1 Ryb 2010 ZvK MdZvi Kiv nq, wigvi bvg Pig wbhvZb Kiv nq| 

Gi AvM 2009 mvji 2 Avei Avgvi `k cwKvq we AviwUwmZ fviZxq bvMwiKi wbqvMK ivxq wbivcvi gwK ej ge Ki GKwU cwZe`b cKvwkZ nq| we AviwUwm KZc G Rb mv`K gvngy`yi ingvbi wei gvbnvwb gvgjv `vqi Ki| AZtci 2009 mvji wWm^i mfib Kicvikb `ybxwZ welqK GKwU wbe cKvk Ki| GZ `vwe Kiv nq h, IB cwZvbK KvR cvBq `qvi Rb ZwdK-B-Gjvwn Payix Ges mRxe IqvR` Rq Nyl MnY KiQb| Gme gvgjvq (cieZx mgq LvwiR nq hvIqv) miKvii i` ivl wbcwZZ gvngy`yi ingvbK MdZvi Kiv nqwb| 

gvngy`yi ingvbK ZvrwYKfve MdZvi Kiv njv, hLb wZwb fviZi cvwb-AvMvmbi wei K_v ejjb, cvwbi bvh wnmv Ges dvivvi KviY evsjv`ki h cvKwZK I Avw_K wZ nqQ Zvi Rb wZc~iY `vwe Kijb| 

Gevi dvivv euvai KviY evsjv`ki wekvj wZi welq bcvji cvwb wekl W. kv ` cvi 12 mޤ^i 2012 cKvwkZ wbei cwZ `w `qv hvK| wbe ejv nq, cvi DRvb wbwgZ dvivv euvai KviY 2003 mvj ch evsjv`ki wZi cwigvY 11 wewjqb UvKv| dvivv euvai KviY cv, gnvb`v, Movj I gaygwZ b`xi cvwbi i 10 dyU ch wbP bg MQ, evsjv`k nvwiqQ 68 nvRvi wKjvwgUvi bc_| euvawU viv cvwb cZvnvii KviY km Drcv`bi h wZ nqQ Zvi cwigvY 36 jvL gwUK Ub| AvM cvwbcevn wQj 69700 wKDmK, 1993 mvj fviZ cvwb QoQ gv 10000 wKDmK| cvwb Pywi Ges evsjv`ki f~wg `Ljmn AviI AbK welq cwimsLvb Zyj aiQb W. cv| Zvnj cieZx GK `kK fviZi GKZidv cvwb cZvnvii KviY evsjv`ki h cwiek wechq I Avw_K wZ nqQ Zvi g~j KZ?

GY gb ck RvM(1) AvwacZev`x fviZ miKvii cwZ ^vaxb-mvefg evsjv`k miKvii GB Zuve`vwiZ Kb? (2) GKRb `kcwgK mv`K mZ K_v ejvi Rb Kb Rj-wbhvZb fvM Kieb? (3) mwVK I eywb msev` cwiekbKvix Avgvi `k cwKvwUi cKvkbv wewfb avqv Zyj e ivLv nQ Kb? Ges (4) msweavbi NvlYv Abyhvqx wPv, PZbv, gZcKvk I cևmi ^vaxbZv Kv_vq?

Avgiv Avkv Kie, wel cwinvi Ki Ges msweavbi NvlYvi cwZ kvkxj _K miKvi Awej^ gvngy`yi ingvbK gyw `e Ges Avgvi `k cwKvwU cKvkbvi AbyK~j eev MnY Kieb| 

jLK : mfvcwZ, ivRkvnx wekwe`vjq wkK mwgwZ I AavcK, imvqb wefvM |Avgvi`k

vbxq mgq : 0319 NUv 20 Wޤ^i 2013 
pag